Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Maksat HUSUS 1 – (1) Bu …

By

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Maksat

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hedefi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında çalışan işçinin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

UNSUR 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak misyon yapan Devlet memurlarını kapsar.

Destek

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü hususu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Konseyleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı unsuruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

UNSUR 4 – (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında vazife yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bakan Yardımcıları, kendisine bağlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ünitelerinde vazife yapan tüm memurların en üst disiplin amiridir.

(3) Öbür kamu kurumlarından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında süreksiz görevlendirilen memurlar ile takımlarının bulunduğu ünitelerden farklı ünitelere görevlendirilen memurların disiplin amirleri, süreksiz olarak görevlendirildiği ünitedeki Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen disiplin amirleridir. Öteki kurumlarda süreksiz olarak görevlendirilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanının disiplin amirleri ise süreksiz olarak görevlendirildiği kurumun ilgili ünitesindeki disiplin amirleridir.

(4) Disiplin soruşturmasına husus fiil yahut aksiyonun gerçekleştiği tarihten sonra ilgili memurun misyon yerinin değişmesi halinde disiplin cezası önerisi, yeni misyon yerindeki disiplin amirleri yahut disiplin heyeti tarafından karara bağlanır.

Disipline ait yol ve temeller bakımından uygulanacak mevzuat

UNSUR 5 – (1) Disipline ait tarz ve asıllar bakımından 657 sayılı Kanun ile Disiplin Heyetleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

UNSUR 6 – (1) 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

UNSUR 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 8 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

You may also like