Orman Genel Müdürlüğü İsimli ve Hukuksal Yardım Yönetmeliği

YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSİMLİ VE TÜREL YARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Emel, Kapsam, Destek ve …

By

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSİMLİ VE TÜREL

YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Emel, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Maksat ve kapsam

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Genel Müdürlüğün misyon ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden ötürü haklarında ceza davası açılan çalışanın vekalet verdikleri avukata ödedikleri fiyatların ve belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masrafların ödenmesi konularında karar vermeye yetkili bulunan kurulun oluşumu, çalışması ve uygulamaya ait tarz ve temelleri düzenlemektir.

Destek

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne Ait Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 3 üncü unsuru ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Öbür Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı unsuruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Ünite amiri: Hakkında ceza davası açılan çalışanın, idari bakımdan bağlı bulunduğu disiplin amirini,

c) Genel Müdür: Orman Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

d) Komite: Genel Müdürlüğün misyon ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden ötürü haklarında ceza davası açılan işçinin, vekalet verdiği avukatın fiyatının ve dava masraflarının ödenmesi hakkında karar vermeye yetkili kurulu,

e) İşçi: Genel Müdürlüğün vazife ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden ötürü haklarında ceza davası açılan çalışanı,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

Avukatlık Fiyatının ve Dava Masraflarının Ödenmesine Ait Konular

Avukatlık fiyatı ödeme kaideleri

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmelik kararlarına nazaran avukatlık fiyatının ödenebilmesi için;

a) İşçi hakkında, Genel Müdürlüğün vazife ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden ötürü bir ceza davasının açılmış olması,

b) Çalışanın, bu ceza davasında müdafi olarak belirlediği avukata metoduna uygun olarak vekaletname vermiş olması,

c) İşçinin 8 inci hususta belirtilen adaba uygun olarak, bir dilekçe ile talepte bulunması,

ç) Kurul tarafından çalışanın avukatlık fiyatının ödenmesine karar verilmiş olması,

gerekir.

Avukatlık fiyatının ödenmesi

HUSUS 5 – (1) İşçinin vekalet verdiği avukatın fiyatı, 4 üncü unsurda yer alan koşulların yerine getirilmiş olması halinde Komite kararı ile ödenebilir.

(2) Avukatlık fiyatı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci hususuna nazaran yayımlanan Avukatlık Taban Fiyat Tarifesinde yer alan fiyatı geçemez.

Dava masraflarının ödenmesi

UNSUR 6 – (1) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla açılan kelam konusu ceza davası ile ilgili olarak, avukatlık fiyatı dışında, vekaletname masrafı dahil yaptıkları masrafların çalışana ödenmesine Kurulca karar verilebilir.

Ödeme bütçesi ve metodu

HUSUS 7 – (1) Kurulca ödenmesine karar verilen avukatlık fiyatı ve dava masrafları Genel Müdürlük bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle on beş iş günü içinde ödenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Müracaat Adabı ve Kurul

Müracaat adabı

UNSUR 8 – (1) İşçi, avukatlık fiyatının ve dava masraflarının ödenmesine ait talebini bir dilekçe ile ünite amirine iletir.

(2) İşçi müracaat dilekçesine aşağıdaki dokümanları eklemek zorundadır:

a) Davet kağıdı, iddianame, tensip zaptı üzere hakkında ceza davası açıldığını gösterir evrak.

b) Davaya husus olan olay ile ilgili elindeki mevcut bilgi ve evraklar.

c) Yordamına uygun olarak verilen vekaletname.

ç) Dava ile ilgili olarak yapılan masraflara ait evraklar.

Müracaat üzerine yapılacak süreçler

HUSUS 9 – (1) Ünite amiri, kendisine ulaşan dilekçeyi ekleriyle birlikte en geç beş iş günü içerisinde Komitenin sekretarya misyonunu yapan hizmet ünitesine gönderir.

Komite ve çalışma nizamı

UNSUR 10 – (1) İşçiye avukatlık fiyatı ve dava masraflarının ödenmesine yönelik olarak 8 inci unsura nazaran iletilen talepleri incelemek, dava masraflarının ve avukatlık fiyatının ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise ölçüsüne karar vermek üzere Genel Müdürün onayı ile bir kurul oluşturulur.

(2) Genel Müdür; Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Orman Zararlılarıyla Çaba Dairesi Lideri, Orman Yangınlarıyla Çaba Dairesi Lideri ve İşletme ve Pazarlama Dairesi Liderinden oluşan Komitesi, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(3) Yedek üyeler, ikinci fıkrada sayılan Daire Başkanlıklarının Lider Yardımcılarından ve Hukuk Müşavirleri ortasından belirlenir.

(4) Komitede yer alan asıl üyelerden rastgele birisi hakkında ceza davası açılması durumunda bu işçi Komitede misyon alamaz. Onun yerine yedek üye Kurulda vazife alır.

(5) İşçinin Hukuk Müşavirliği, Orman Zararlılarıyla Çaba Dairesi Başkanlığı, Orman Yangınlarıyla Gayret Dairesi Başkanlığı ve İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlıklarının birinde vazifeli olması durumunda, Kurul toplantısı, beşinci üye olarak çalışanın misyon yaptığı ünitenin dışındaki ünitelerden görevlendirilen yedek üyenin iştirakiyle gerçekleştirilir.

(6) Kurul, lider ve üyelerin tamamının iştiraki ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Lider ve üyelerden rastgele birinin vazifesi başında bulunmadığı vakitlerde Kurul toplantısı yedek üyenin iştirakiyle gerçekleştirilir.

(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, İşçi Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(8) Ünite amiri tarafından Kurula ulaştırılan talepler hakkında Kurul en geç yedi iş günü içerisinde karar verir.

(9) Komite tarafından verilen karar, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile nihaileşir.

(10) Genel Müdür hakkında ceza davası açılması durumunda Bakan tarafından oluşturulacak Kurul misyon yapar ve Kurulun kararı Bakan onayı ile katılaşır.

Dava sonucu

UNSUR 11 – (1) Komite sekretaryası, dava safahatı hakkında duruşma günlerini gözeterek bilgi alır.

(2) İşçi, dava sonucunda verilen mutlaklaşmış karar hakkında ünite amirine ve sekretaryaya bilgi verir.

(3) İşçi hakkında mahkümiyet kararı verilmesi halinde ödenen avukatlık fiyatı ve dava masrafları, kararın katılaşmasından itibaren en geç 6 (altı) ay içinde rastgele bir ihtar ya da sürece gerek kalmaksızın işçi tarafından Genel Müdürlük muhasebe ünitesi hesabına yatırılır ve ödeme makbuzu Komite sekretaryasına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Süreksiz ve Son Kararlar

Geçiş kararı

SÜREKSİZ HUSUS 1 – (1) 3234 sayılı Kanunun ek 3 üncü hususunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihinden sonra Genel Müdürlüğün misyon ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden ötürü haklarında ceza davası açılmış olan çalışana, başvurmaları halinde, haklarında mahkümiyet kararı verilmemesi kaydıyla, devam eden ya da karara çıkan davalara ait avukatlık fiyatı ve dava masrafları bu Yönetmelikte yer alan yol ve asıllara nazaran ödenir.

Yürürlük

HUSUS 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 13 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Orman Genel Müdürü yürütür.

You may also like