Mühendislik tahsili gören memur zarurî stajını kurumunda yapabilir mi?

Soru: Kurumumuzda vazife yapmakta olan memur arkadaşımız mühendislik okumakta ve mezun olabilmesi için 1 ay mecburî staj yapması gerekmektedir …

By

Soru: Kurumumuzda vazife yapmakta olan memur arkadaşımız mühendislik okumakta ve mezun olabilmesi için 1 ay mecburî staj yapması gerekmektedir. Stajını çalıştığı kurumda yapmayı talep ettiği takdirde uygulanacak bir prosedür var mıdır? 1 aylık yaz stajını çalıştığı kurumda yapabilir mi?

Karşılık: 657 sayılı Kanunda Devlet memurlarının misyonlarını aksatmamaları şartıyla birebir vakitte yükseköğrenim görmelerine mahzur bir durum bulunmadığı üzere, bu durumu teşvik edici düzenlemeler bulunmaktadır. Memuriyette iken üst tahsili bitirenlerin derece kademe intibakı mezuniyet durumları dikkate alınarak yine yapılmaktadır.

657 sayılı Kanunun 28. unsurunda, memurların, mesleksel faaliyette yahut hür meslek icrasında bulunmak üzere ofis, ofis, muayenehane ve gibisi yerler açamayacağı, gerçek şahıslara, özel hukuk hükmî bireylerine yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin rastgele bir iş yerinde yahut vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamayacakları karara bağlanmıştır. Fakat, öğrenciler için mezuniyet kaidesi olarak öngörülen staj, eğitim sürecinin bir modülü olduğundan memurlara yasaklanan bir çalışma olarak kabul edilmemelidir.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin mezuniyet kaidesi olarak muhakkak mühlet staj yapma zaruriliği bulunmakta olup, staja ait konular üniversitelerin eğitim, öğretim ve imtihan yönetmeliklerine dayalı olarak yürürlüğe konulan staj yönergeleri ile düzenlenmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 23. hususunda, “Yükseköğretim kurumlarında pratik, uygulamalı dersler ve staj; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil özel kuruluşlarda yapılabilir.
Bu mühlet zarfında öğrenci, Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin kurallarına tabidir.” denilmektedir.

Staj yönergelerinde genel olarak staj yerini bulma sorumluluğu öğrenciye yüklenmiş, öğrencilerin temin edip önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına karar verme yetkisi ise staj komitelerine verilmiştir.

3308 sayılı Mesleksel Eğitim Kanununun 3. unsurunda staj, Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan her seviyedeki alana has olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleksel bilgi, maharet, tavır ve davranışlarını geliştirmeleri, kesimi tanımaları, iş hayatına ahenkleri, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri maksadıyla işletmede yaptıkları mesleksel çalışma olarak tanımlanmıştır. Kanunun 25. hususunda staj yapan öğrencilere işyerinde çalışan işçi sayısı temel alınarak minimum fiyatın aşikâr oranında fiyat ödenmesi öngörülmüştür.

5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 5/b hususunda ise staj yapan öğrencilerin 4/a kapsamında sigortalı olacakları ve bunlar için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacağı, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların hakkında ise ayrıyeten genel sıhhat sigortası kararları uygulanacağı tabir edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 87/e unsurunda yüksek tahsil sırasında staja tabi tutulan yahut işletmelerde mesleksel eğitim gören öğrenciler için tahsil gördükleri yüksek öğretim kurumu sigorta primini ödemekle yükümlü tutulmuştur. Kanunun 53. hususuna nazaran ise, sigortalının 4. hususun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne tıpkı anda tabi olacak halde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle birebir unsurun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı karara bağlanmıştır.

Görüldüğü üzere staj fiyatı ödenmesi ve stajer öğrencilerin toplumsal güvenlik bakımından 4/a kapsamında sigortalı sayılması ilgilinin Devlet memuru olduğu da düşünüldüğünde karmaşık bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Sonuç olarak, Devlet memurlarının misyonları müddetince tahsil görmelerine bir mani bulunmaması, mezuniyet kuralı olarak stajın zarurî olması, stajın kamu kurum ve kuruluşlarında da yapılabilecek olması karşısında memurun tahsil gördüğü yükseköğretim kurumu staj kurulunun uygun bulması halinde kurumunda staj yapabileceğini, lakin aylık ödemesi yapıldığı için ayrıyeten staj fiyatı ödenemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

You may also like