Meteoroloji, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi

26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan …

By

26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANI VAZIFEDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 8/3/2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı Kurum ve Kuruluşlar ile Öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yirminci kısmı ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Genel Yönetmelik kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.”

HUSUS 2 – Birebir Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun (a), (c), (d), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“a) Alt vazife: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu unsurunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki misyonları,”

“c) Ünite: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yirminci kısmında gösterilen merkez teşkilatı hizmet üniteleri, döner sermaye işletmesi ile taşra teşkilatı bölge müdürlüklerini,”

“d) Misyon kümeleri: Birebir seviye misyonlar ile benzeri misyonların yer aldığı kümeleri,”

“g) Hizmet müddeti: 657 sayılı Kanunun 68 inci hususunun (B) bendi kararları çerçevesinde hesaplanan müddetleri,”

“j) Üst misyon: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu unsurunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki misyonları,”

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 5 inci unsurunun başlığı “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Rasat denetim memuru,”, “mutemet,” ve “daktilograf, ” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, tıpkı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “teknisyen yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bekçi” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “, sıhhat teknisyeni ve sıhhat memuru” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 4 – Birebir Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“c) Duyuru edilen takım için bu kaidesi sağlayan işçi bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak.”

UNSUR 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

HUSUS 7 – (1) Misyonda yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel kaideler aranır:

a) Şube müdürü ve meteoroloji müdürü takımına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık fakülte yahut yüksekokul mezunu olmak,

2) Döner sermaye işletme müdür yardımcısı, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, uzman, şef, avukat, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, çözümleyici, mütercim, programcı, muhafaza ve güvenlik şefi, hemşire, laborant, diyetisyen, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, memur, haberleşme memuru, bilgisayar işletmeni ve data hazırlama ve denetim işletmeni takımlarında en az altı ay çalışmış olmak,

3) Tahlil ve Varsayımlar Şube Müdürü takımına atanacaklar için, iddia hizmetlerinde en az beş yıl çalışmış olmak,

4) Meydan ile bünyesinde meydan hizmetleri verilen meteoroloji müdürlüklerinin meteoroloji müdürü takımlarına atanabilmek için; varsayım yahut meydan hizmetlerinde en az iki yıl çalışmış olmak,

b) Hukuk Müşaviri takımına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

c) Sivil savunma uzmanı ve uzman takımlarına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık fakülte yahut yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, çözümleyici, mütercim, programcı, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, memur, haberleşme memuru, bilgisayar işletmeni ve data hazırlama ve denetim işletmeni takımlarında en az altı ay çalışmış olmak,

ç) Şef takımlarına atanabilmek için;

1) 5 inci unsurun ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan takımlarda yahut ayniyat saymanı, rasatçı, istidlalci, haberleşme teknisyeni takımlarında altı ay çalışmış olmak,

2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

d) Çözümleyici takımına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri idaresi ile sistem çözümleme yahut sistem programlama bahislerinde sertifika sahibi olmak ya da yükseköğrenimde bu mevzulara ait en az iki periyot ders aldığını belgelemek,

3) Tekniker yahut programcı unvanlı olarak 6 ay misyon yapmış olmak,

e) Bilgisayar işletmeni ile data hazırlama ve denetim işletmeni takımlarına atanabilmek için;

1) Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına yahut bitirdiği okul prestijiyle verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair dokümana sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen tıpkı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

2) Lise yahut dengi okul mezunu olmak,

3) Son müracaat tarihi prestijiyle; takviye hizmetleri kümesinde sayılan takımlardan rastgele birinde, farklı ayrı yahut toplamda en az altı ay misyon yapmış olmak,

f) Muhafaza ve güvenlik vazifelisi unvanına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen öbür kaideleri taşımak,

3) Son müracaat tarihi prestijiyle; dayanak hizmetleri kümesinde sayılan takımlardan rastgele birinde, farklı ayrı yahut toplamda en az altı ay vazife yapmış olmak,

g) Ambar memuru, memur ve haberleşme memuru takımlarına atanabilmek için;

1) Lise yahut dengi okul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi prestijiyle; dayanak hizmetleri kümesinde sayılan takımlardan rastgele birinde, farklı başka yahut toplamda en az altı ay vazife yapmış olmak,

ğ) Sürücü takımına atanabilmek için;

1) En az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

2) Lise yahut dengi okul mezunu olmak,

3) Son müracaat tarihi prestijiyle; dayanak hizmetleri kümesinde sayılan takımlardan rastgele birinde, farklı başka yahut toplamda en az altı ay vazife yapmış olmak,

gerekir.

UNSUR 6 – Tıpkı Yönetmeliğin 9 uncu unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

HUSUS 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel koşullar aranır.

a) Avukat takımına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

b) Mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, diyetisyen, kütüphaneci, kameraman, prodüktör, ses kayıtçısı, spiker ve grafiker takımlarına atanabilmek için;

1) Fakülte yahut yüksekokulların ilgili kısmından mezun olmak,

c) Mütercim takımına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte yahut yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık kısımlarından yahut ilgili başka kısımlarından mezun olmak,

2) Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit Imtihanında en az (B) seviyesinde yahut memleketler arası geçerliliğe sahip bir imtihandan denk puan almış olmak,

ç) Programcı takımına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı kısmından mezun olmak yahut fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Ulusal Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki şimdiki programlama lisanını bildiğini belgelemek,

d) Tekniker takımına atanabilmek için;

1) Yüksekokulların duyuruda belirtilen kısımlarından mezun olmak suretiyle tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,

e) Teknisyen takımlarına atanabilmek için;

1) Mesleksel ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarının duyuruda belirtilen kısımlarından mezun olmak,

f) Hemşire ve laborant takımlarına atanabilmek için;

1) Belirtilen unvanları, en az ortaöğretim seviyesinde tahsil mezunu olmak suretiyle ihraz etmiş olmak,

g) İstidlalci, rasatçı ve haberleşme teknisyeni takımlarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim seviyesinde meteoroloji alanında eğitim veren okullardan mezun olmak yahut en az ortaöğretim seviyesinde mesleksel teknik eğitim mezunu olup, meteoroloji alanında kurs görmüş olmak,

gerekir.

HUSUS 7 – Birebir Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibareleri “Personel Dairesi Başkanlığınca” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “İlan edilen takımlara aday memur statüsünde bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve başka kurumların personeli” ibaresi eklenmiş, tıpkı fıkrada yer alan “kadro yahut pozisyonlardan” ibaresi “kadrolardan” olarak değiştirilmiş ve birebir fıkrada yer alan “izinleri kullanmakta olanların da” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvuruda bulunarak” ibaresi eklenmiştir.

UNSUR 8 – Birebir Yönetmeliğin 11 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan “Yazılı sınav” ibaresi “Görevde yükselme yazılı sınavı” olarak değiştirilmiş, tıpkı fıkrada yer alan “Türkiye ve Ortadoğu Amme Yönetimi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve tıpkı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Unvan değişikliği yazılı imtihanı ise bu fıkrada belirtilen kurumlardan birine yaptırılır.”

UNSUR 9 – Birebir Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 10 – Birebir Yönetmeliğin 14 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “öğrenim” ibaresinden evvel gelmek üzere “lisansüstü tahsil hariç” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “sıhri” ibaresi “kayın” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Sınav konseyi;” ibaresinden sonra gelmek üzere “görevde yükselme yazılı imtihanlarının yapılması yahut yaptırılması, unvan değişikliği yazılı imtihanlarının yaptırılması, sözlü” ibaresi eklenmiştir.

HUSUS 11 – Tıpkı Yönetmeliğin 17 nci hususunun üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve birebir unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Imtihanın 11 inci hususunun birinci fıkrasında belirtilen kurumlardan birine yaptırılması durumunda, itirazlara ait konulara kelam konusu kurumla yapılan protokolde yer verilir.”

UNSUR 12 – Birebir Yönetmeliğin 19 uncu unsurunun birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 13 – Birebir Yönetmeliğin 21 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan “ve atama yapılacak vazifesi yapabilecek durumda bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 14 – Tıpkı Yönetmeliğin 23 üncü hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

HUSUS 23 – (1) 5 inci unsurda yer alan vazife kümeleri ortasındaki geçişler aşağıdaki temeller çerçevesinde yapılır:

a) İlgili çalışanın isteğiyle ve atanılacak takım için aranan tahsil ve sertifika, ehliyet üzere dokümanlara sahip olma kaidesini taşımak kaydıyla, imtihan yapılmaksızın tıpkı seviye yahut daha alt seviye misyonlara atanmak mümkündür.

b) Kümeler ortası misyonda yükselme niteliğindeki geçişler ve alt kümeden üst kümelere geçişler misyonda yükselme imtihanına tabidir. Lakin kamu kurum ve kuruluşlarında daha evvel bulunulan misyonlar ile bu misyonlarla birebir seviyede olan vazifelere yahut alt vazifelere, atanılacak takım için aranan tahsil ve sertifika, ehliyet üzere dokümanlara sahip olma koşulunu taşımak kaydıyla vazifede yükselme imtihanına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Avukat takımlarından hukuk müşaviri takımlarına imtihansız, genel kararlara nazaran atama yapılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora tahsilini bitiren işçi, atanılacak vazife için aranan toplam hizmet müddetine sahip olmaları ve mevzuatla aranan tahsil ve sertifika üzere dokümanlara sahip olma kurallarını taşımaları kaydıyla, uzman unvanlı takımlar ile bu takımla tıpkı seviyedeki yahut daha alt seviyedeki öteki unvanlı takımlara, misyonda yükselme imtihanına tabi tutulmadan genel kararlara nazaran atanabilirler.

d) Unvan değişikliğine tabi takımlar ortasındaki atamalar, ilgili takım için düzenlenen unvan değişikliği imtihanı sonucuna nazaran yapılır.

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki işçiden doktora tahsilini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği imtihanına katılmaksızın tahsille ihraz ettikleri unvanlara ait takımlara imtihansız genel kararlara nazaran atanabilirler.”

HUSUS 15 – Birebir Yönetmeliğin 24 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “veya daha alt görevlere” ibaresinden sonra gelmek üzere “atanılacak takım için aranan tahsil ve sertifika, ehliyet üzere evraklara sahip olma koşulunu taşımak kaydıyla” ibaresi eklenmiş ve tıpkı fıkrada yer alan “Devlet Işçi Başkanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 17 – Bu Yönetmelik kararlarını Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

You may also like