Memur, avukatsız dava açtığında, vekalet fiyatı alabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, ; davacının, davayı vekili aracılığıyla takip etmediği durumlarda, davacı lehine, avukatlık fiyatına hükmedilmesi yasaya …

By

Danıştay 2. Dairesi, ; davacının, davayı vekili aracılığıyla takip etmediği durumlarda, davacı lehine, avukatlık fiyatına hükmedilmesi yasaya alışılmamıştır dedi.

Dava, maliye uzmanı olarak vazife yapan davacı tarafından, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Sayıştay Lider ve Üyelerinin Nitelikleri” başlıklı 12. unsurunun 3. fıkrasının (d) bendinde yer alan niteliği haiz olduğunu gösteren dokümanın tarafına verilmesi istemiyle yapılan müracaatın reddine ait açılmıştır.

Mahkeme, davacıyı haklı bulmuş ayrıyeten vekalet fiyatı ödenmesine karar vermiştir.

Danıştay 2. Dairesi ise, talep ettiği dokümanların verilmemesine ait iptal kararı kısmını onamış lakin vekalet fiyatı kısmını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Temel : 2019/3807

Karar : 2020/1359

Tarih : 05.03.2020

ÖZET

Dava; davalı yönetim bünyesinde maliye uzmanı olarak misyon yapan davacı tarafından, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Sayıştay Lider ve Üyelerinin Nitelikleri” başlıklı 12. hususunun 3. fıkrasının (d) bendinde yer alan niteliği haiz olduğunu gösteren dokümanın tarafına verilmesi istemiyle yapılan müracaatın reddine ait 13/03/2015 günlü, … sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlıkta, Yönetim Mahkemesince, dava konusu sürecin iptali yolunda karar kurularak, davacı lehine vekalet fiyatına hükmedilmiş ise de; davacının, davayı vekili aracılığıyla takip etmediği görüldüğünden, davacı lehine, avukatlık fiyatına hükmedilmesinde türel isabet görülmemiştir.

TEMYİZ EDEN (DAVALI): …

VEKİLİ : …

KARŞI TARAF (DAVACI): …

İSTEMİN KONUSU : … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; davalı yönetim bünyesinde maliye uzmanı olarak misyon yapan davacı tarafından, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Sayıştay Lider ve Üyelerinin Nitelikleri” başlıklı 12. unsurunun 3. fıkrasının (d) bendinde yer alan niteliği haiz olduğunu gösteren dokümanın tarafına verilmesi istemiyle yapılan müracaatın reddine ait 13/03/2015 günlü, … sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

… Yönetim Mahkemesinin … günlü, E…, K:… sayılı kararıyla davanın reddine hükmedilmiş, anılan karar, Danıştay İkinci Dairesinin 21/05/2019 günlü, E:2016/14824, K:2019/3091 sayılı kararıyla bozulmuştur.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … Yönetim Mahkemesince, bozma kararına uyularak verilen temyize mevzu kararla; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde 1 yıldan fazla mühletle maliye uzmanı olarak misyon yapan ve bu Genel Müdürlükte vazife yapan tüm maliye uzmanları üzere (teftiş, kontrol, inceleme ve soruşturma vazifesi tevdi edilip edilmediğine bakılmaksızın) merkez kontrol elemanı statüsünde olan davacının, Sayıştay Kanunu’nun 12. hususunun 3. fıkrasının (d) bendinde yer alan şartı taşıdığını gösteren evrakın tarafına verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddi yolundaki süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI : Davacının, maliye uzmanı takımında misyon yaptığı ve teftiş, kontrol, inceleme ve soruşturma işleriyle görevlendirilmediği, bu sebeple davacının, merkezi kontrol elemanı statüsünde bulunmadığı, öte yandan, vekil ile temsil edilmemesine rağmen davacı lehine vekalet fiyatına hükmedilmesinin yol ve yasaya alışılmamış olduğu ileri sürülerek, Yönetim Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI : Karşılık verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

KANISI : Yönetim Mahkemesi kararının temeline yönelik temyiz isteminin reddi ile dava konusu sürecin iptali yolundaki Mahkeme kararının onanması; vekili olmadığı halde, davacı lehine vekalet fiyatına hükmedilmesinde türel isabet bulunmadığından, bu kısma yönelik temyiz talebinin kabulüyle, Mahkeme kararının vekalet fiyatına yönelik kısmının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKSAL KIYMETLENDİRME :

Mahkeme kararının aslına yönelik olarak;

Yönetim ve vergi mahkemelerinin kesin kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. hususunda yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün olup; davacı tarafından ileri sürülen konular Yönetim Mahkemesi kararının aslına yönelik kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Mahkeme kararının vekalet fiyatına ait kısmına yönelik temyiz istemine gelince;

2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’un 22. unsuruyla değişik “Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar” başlıklı 49. unsurunun 1. fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda kararda tekrar yargılama yapılmasına gereksinim duyulmayan maddi kusurlar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik yahut yanlışlıklar varsa Danıştayın kararı düzelterek onayacağı karara bağlanmıştır.

Anılan Kanun hususunun münasebetinde ise; temyiz incelemesinde yalnızca maddi yanlışlarda değil, tıpkı vakitte tekrar yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıklarda da düzelterek onama kararı verilmesinin sağlandığı, uygulamada, vekalet fiyatına, yargılama sarfiyatlarına ya da faize hükmedilmesinin unutulması ya da bunların yanlış hesaplanması üzere, kararın asli olmayan ögelerinde görülen bir kısım eksiklik ya da yanlışlıklar nedeniyle bozma kararları verildiği, bunun mahkeme tarafından tekrar karara bağlandığı ve tekrar bu kararlara karşı yine kanun yollarına başvurulabilmesi nedeniyle hem vakit hem de emek kaybına neden olunduğunun görüldüğü, bu suretle temele tesirli olmayan mevzularda Danıştayın kesin karar vermesi sağlanarak uyuşmazlığın süratle sonuçlandırılmasının amaçlandığı konularına yer verilmiştir.

Uyuşmazlıkta, Yönetim Mahkemesince, dava konusu sürecin iptali yolunda karar kurularak, davacı lehine vekalet fiyatına hükmedilmiş ise de; davacının, davayı vekili aracılığıyla takip etmediği görüldüğünden, davacı lehine, avukatlık fiyatına hükmedilmesinde hukuksal isabet görülmemiştir.

Bu konu, tekrar yargılama yapılmasına muhtaçlık duyulmayan, düzeltilmesi mümkün eksiklik olarak görüldüğünden, karar fıkrasında yer alan “Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi uyarınca belirlenen …-TL vekalet fiyatının davalı yönetimden alınarak davacıya verilmesine” ibaresi çıkarılmak suretiyle kararın vekalet fiyatı tarafından düzeltilerek onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN KISMEN REDDİ ile dava konusu sürecin iptali yolunda verilen … Yönetim Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA oybirliğiyle,

2. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN KISMEN KABULÜ ile … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, vekalet fiyatına yönelik karar fıkrasının üstte belirtildiği biçimde DÜZELTİLEREK ONANMASINA oyçokluğuyla,

3. Temyiz yargılama masraflarının istemde bulunan davalı yönetim üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.03.2020 tarihinde karar verildi.

(X) KARŞI OY :

2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’un 22. unsuruyla değişik “Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar” başlıklı 49. unsurunda; “1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;

a) Kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi yanlışsız bulmaz yahut eksik bulursa, kararı, münasebetini değiştirerek onar.

b) Kararda tekrar yargılama yapılmasına muhtaçlık duyulmayan maddi yanlışlar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik yahut yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar.” kararına yer verilmiştir.

Temyiz incelemesinde; incelemeye tabi karardaki münasebetin değiştirilmesi yahut maddi yanılgı ve yanlışlıkların düzeltilmesi, eksikliklerin tamamlanması mümkün olmakla birlikte, kararın sonucunu, kapsamını değiştirecek biçimde düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Temyiz istemine husus, dava konusu sürecin iptali yolundaki Mahkeme kararında, vekil ile temsil edilmeyen davacı lehine vekalet fiyatına hükmedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu konu, üstte belirtildiği üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun “Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar” başlıklı 49. hususunun 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunmayıp; kararın bozulmasını gerektiren “hukuka aykırılık” teşkil etmektedir.

Bu sebeple, Yönetim Mahkemesi kararının bu kısmının, Mahkemece yine bir karar verilmek üzere bozulması gerektiği oyuyla, aksi istikamette oluşan düzeltilerek onama kararına katılmıyorum.

You may also like