Mecburî hizmet mühletini tamamlamış yönetici re’sen diğer bir ile atanabilir mi?

Dava konusu olayda iki etaplı imtihan sonrasında başarılı olarak İdari İşler Şube Müdürü olarak atanan davacının 2004 – 2014 yılları ortasında …

By

Dava konusu olayda iki etaplı imtihan sonrasında başarılı olarak İdari İşler Şube Müdürü olarak atanan davacının 2004 – 2014 yılları ortasında (10) yıllık müddetle Isparta vilayetinde misyon yaptığı, hizmet bölgesinde tıpkı yönetici unvanında azami çalışma müddetini olan (5) yıllık süreyi tamamlaması nedeniyle dava konusu süreçle Bitlis vilayetine atanması üzerine dava süreci başlamıştır.

Yönetim mahkemesi yapılan bu süreci hukuka uygun bularak reddetmiştir.

Danıştay 2. Dairesi ise, davacının Isparta vilayetinde yönetici olarak hizmet müddetini doldurduğu gerekçesiyle, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Süreksiz 1. unsuru uyarınca Bitlis vilayetine yapılan atama sürecinde, “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin” 28. unsurunda belirtildiği üzere bahis hakkındaki özel yönetmeliklerde bu yönetmeliğe muhalif kararların yer alamayacağı dikkate alındığında ilgili yönetmeliğin 26 ncı hususu uyarınca, zarurî çalışma mühletini tamamlamış memurlar için yönetmelik eki “Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İstek Formu”nun doldurulması imkanının tanınması ve bu formlarda yer alacak tercihler dikkate alınarak ve atamaya tabi olanların tümü birlikte kıymetlendirilerek, bunlar ortasında yapılacak objektif değerlendirmeye nazaran atamaların yapılması gerekirken, kelam konusu yönetmelik kararına ters olarak, form doldurma imkanı tanınmadan ve münasebetiyle tercih alınmadan yapılan re’sen atama sürecinde hukuka uygunluk bulunmadığına karar vermiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Temel No : 2020/1251

Karar No : 2020/2222

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI): …

VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : … Yönetim Mahkemesi’nce davanın reddi yolunda verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın onanmasına dair Dairemizin 05/02/2020 günlü, E:2016/3279, K:2020/604 sayılı kararının; davacı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun Süreksiz 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. hususu uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNANLARIN TEZLERİ :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsurundaki takdir yetkisinin sınırsız ve ölçüsüz kullanılamayacağı, dava konusu sürecin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Ait Yönetmelik ve Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kararlarına muhalif olduğu, kendisine tercih hakkı tanınmadığı, atamalarda eşitlik ve kamu faydası prensibine riayet edilmediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI : Dava konusu sürecin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ :

FİKRİ : Davacının karar düzeltme isteminin kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun’un Süreksiz 8. Hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. unsuru kararına uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 05/02/2020 günlü, E:2016/3279, K:2020/604 sayılı kararı kaldırılarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 14. unsuru uyarınca dava evrakı yine incelendi:

İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ OLAY :

Dava belgesinin incelenmesinden; davacının 2004 yılında yapılan iki kademeli imtihanı başarılı bir halde geçmek suretiyle İdari İşler ve Şube Müdürü olarak … vilayetine atamasının yapıldığı, 2004 – 2014 yılları ortasında (10) yıllık müddetle Isparta vilayetinde vazife yaptığı, hizmet bölgesinde birebir yönetici unvanında azami çalışma mühletini olan (5) yıllık süreyi tamamlaması nedeniyle dava konusu süreçle Bitlis vilayetine atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik’in; 26. hususunda, “Hizmet bölgesinde zarurî çalışma müddetini tamamlamış memurlar ile müddetlerini tamamlamamış olmalarına karşın 12 nci unsurda belirtilen mazeretlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı “Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu”nu doldurarak disiplin amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zaruridir. Hizmet bölgesinde zarurî çalışma mühletini tamamlayanlar için müracaat vakti kurumlarca belirlenir.” kararı, 28. hususunda ise, “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde hala misyonda bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli hususlarında kurumlarca tespiti öngörülen öbür konuları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet İşçi Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe karşıt kararlar yer alamaz. Fakat, Mülki Yönetim Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.” kararı yer almaktadır.

15/04/2014 tarih ve 28973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin;

10. hususunda,

”(1) Vilayet müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında tıpkı unvanda 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde taban çalışma müddeti iki yıl, başka hizmet bölgelerindeyse birebir unvanda üç yıldır. Bulundukları hizmet bölgesinde birebir unvanda azami çalışma müddeti beş yıldır. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları için en az üç yıl en çok yedi yıldır. Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışanın istikrarlı dağılımının sağlanması ve öteki hizmet bölgeleri ve vazife yapan çalışanın yer değiştirmelerinin faal bir halde gerçekleştirilmesi bakımından hizmet bölgeleri için azami müddetleri tamamlayanların aile birliği, can güvenliği ve sıhhat mazeret durumları dikkate alınmaz.

(2) 31 Aralık itibariyle vazife yaptıkları hizmet bölgesindeki taban çalışma mühletini tamamlayarak 30 Hazirana kadar yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, hizmet muhtaçlıkları dikkate alınarak, temmuz-eylül devrinde yapılabilir.

(3) 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde birebir unvanda azami çalışma müddetini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül periyodunda re’sen yer değişikliğine tabi tutulurlar.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra kararlarına nazaran yapılacak yer değiştirmelerde vilayet müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü takımlarında bulunanlar, daha evvel birebir yönetici unvanıyla misyon yapmadıkları ya da minimum çalışma mühletini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi vilayetlerine sırasıyla atanırlar. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları ise hala çalıştıkları kuruluşlara bağlı olarak düzenlenen bu Yönetmelik ekindeki cetvellerde yer alan hizmet bölgelerine 3, 2 ve 1 sırasına nazaran atanırlar.

(5) Bu hususta belirtilen koşullar kapsamında atanmaları gereken hizmet bölgesinde münhal takım bulunmayanlar sırasıyla üst hizmet bölgelerine atanabilirler. Lakin, bu halde atananlar, atandıkları üst hizmet bölgesindeki azami çalışma müddetlerini tamamlamaları ya da kelam konusu hizmet bölgesinin minimum çalışma müddeti kadar çalıştıktan sonra yer değiştirme müracaatında bulunmaları halinde, daha önce takım doluluğu nedeniyle atanamadıkları hizmet bölgesine öncelikli olarak atanırlar.

(6) Yöneticilerin atandıkları vilayette yahut kuruluşta tıpkı unvanda en az bir yıl çalışmaları kaydıyla hizmet bölgelerindeki minimum yahut azami çalışma müddetlerini tıpkı hizmet bölgesindeki birebir yahut farklı vilayetlerde yahut kuruluşlarda devir koşulu aranmaksızın yer değiştirerek tamamlamaları mümkündür.

(7) Bulundukları yerde bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla; 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesi vilayetlerinde çalışan vilayet müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin talepleri halinde, 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin daha evvel misyon yapmadıkları vilayetlerinden birine, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma müddetlerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle tekrar 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi vilayetlerinden birinde misyon yapmak isteyenler, misyon yaptıkları vilayet dışındaki öbür 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi vilayetlerinden birine, kuruluşlardaki müdür ve müdür yardımcıları ise talepleri halinde ve bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet ünitesinin uygun görüşü ile 1 inci bölgeden 2 ve 3 üncü bölgeye, 2 nci bölgeden 3 üncü bölgedeki daha evvel misyon yapmadıkları kuruluşlardan birine, atamaya yetkili amirin de uygun görmesi halinde periyoda bağlı kalmaksızın tıpkı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları vilayetlerde de taban ve azami çalışma mühletlerine tabidirler.

(8) Taban yahut azami çalışma müddetlerini tamamlayan şube müdürlerinin yer değişiklikleri, atanacakları vilayette misyon yaptıkları tıpkı şube müdürlüklerine yapılır. Lakin, ilgililerin talebi yahut hizmetin gereği olarak yapılan yer değişikliklerinde atanma kaidelerini taşıdıkları öbür şube müdürlüklerine de atama yapılabilir.

(9) Azami çalışma müddetlerini tamamladıkları halde öteki hizmet bölgelerinde zarurî yer değiştirmeye tabi olarak atanabilecekleri bir kuruluş bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayan kuruluş müdür ve müdür yardımcıları bu Yönetmelik kapsamı dışında tahsille ihraz ettikleri öteki takımlara atanırlar.

(10) Bu husus kararlarına nazaran re’sen yer değiştirme süreçleri gerçekleştirilen yöneticilerden atandıkları yerde misyona başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü husus kararları uygulanır.” kararı,

Süreksiz 1. hususunda ise, “Halen misyon yapmakta olan Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinden, bulundukları hizmet bölgesinde birebir yönetici unvanında azami çalışma müddetini tamamlayanlar, sırasıyla daha evvel yönetici olarak vazife yapmadıkları ya da taban çalışma müddetlerini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi vilayetlerinden birine bu Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde atanırlar. Bu çerçevede atanacak olanlardan hala misyon yaptıkları 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma müddetlerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle tekrar 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi vilayetlerinden birinde vazife yapmak isteyenler, bir keze mahsus olmak üzere vazife yaptıkları vilayet dışındaki başka 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi vilayetlerinden birine tıpkı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları vilayetlerde de minimum ve azami çalışma müddetine tabidirler.” kararı yer almaktadır.

TÜREL KIYMETLENDİRME :

Bakılan davada, dava konusu sürecin, davacının Isparta vilayetinde yönetici olarak hizmet müddetini doldurduğu gerekçesiyle, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Süreksiz 1. hususu uyarınca 6. hizmet bölgesinde bulunan Bitlis vilayetine atanması tarafında tesis edildiği görülmekle birlikte, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin özel yönetmelik olduğu ve kelam konusu yönetmeliğin desteği olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik’in 28. unsurunda; “Özel yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe karşıt kararlar yer alamaz” kararının yer aldığı göz önüne alındığında, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik’in 26. hususu uyarınca, zarurî çalışma müddetini tamamlamış memurlar için yönetmelik eki “Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İstek Formu”nun doldurulması imkanının tanınması ve bu formlarda yer alacak tercihler dikkate alınarak ve atamaya tabi olanların tümü birlikte kıymetlendirilerek, bunlar ortasında yapılacak objektif değerlendirmeye nazaran atamaların yapılması gerekirken, kelam konusu yönetmelik kararına muhalif olarak, form doldurma imkanı tanınmadan ve münasebetiyle tercih alınmadan re’sen atama biçiminde süreç tesis edildiği görülmektedir.

Bu durumda, bulunduğu bölgede hizmet mühletini tamamlamış olan davacının, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik kararlarına alışılmamış olarak, atanmak istediği yerlere ait tercihleri alınmaksızın, direkt 6. bölgede bulunan Bitlis vilayetine yönetici olarak atanmasına ait olarak tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Davanın reddine ait … Yönetim Mahkemesi’nin … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, üstte belirtilen münasebetle 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun temyize husus kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. unsuru, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı Kanun’un 49. unsurunun 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası mucibince ve üstte belirtilen konular da gözetilerek yine bir karar verilmek üzere belgenin … Yönetim Mahkemesi’ne gönderilmesine, 08/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

You may also like