MEB’den okullara kömür dağıtımına dair yönetmelik

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2759 Eldi “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mektep ve Kurumlara 2020-2021 Eğitim Talim Yılı İçin Isınma …

By

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2759

Eldi “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mektep ve Kurumlara 2020-2021 Eğitim Talim Yılı İçin Isınma Gayeli Kömür Dağıtımına Ait Karar”m yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 35 inci unsuru mucibince karar verilmiştir.

ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MEKTEP VE KURUMLARA 2020-2021 EĞİTİM TEDRISAT YILI İÇİN ISINMA MAKSATLI KÖMÜR DAĞITIMINA AIT

KARAR

Ölçü ve sevkiyat

HUSUS 1- (1) Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı 81 vilayetteki mektep ve kurumlara, 2020-2021 eğitim talim yılında azami 610,000 ton kömür dağıtımı gerçekleştirilir. Gereksinim duyulması halinde yekun ölçü %30 nispetinde artırılabilir,

(2) Her vilayet ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür ölçüsü, bir numara fıkra kararlarına nazaran mekteplerin derslik sayıları ve ortamın iklim koşullan dikkate alınarak Ulusal Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

(3) Dağıtımı yapılan kömürler ilgili mektep yahut kurumun ısınma muhtaçlığının karşılanması dışında rastgele bir tasarrufa husus edilemez.

(4) Bölge ve ilçe ulusal eğitim müdüriyetleri, kömür teslimlerinin 2. ve üçüncü fıkra kararları çerçevesinde mekteplerin muhtaçlıkları nispetinde yapılmasını sağlar.

(5) Bu Karar kapsamında 2020-2021 eğitim talim yılında yapılacak kömür sevkiyatları ve termin planı hakkında Ulusal Eğitini Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Umumi Müdüriyetleri arasında protokol yapılır.

Görevlendirme

HUSUS 2- (1) TKİ ve TTK tarafından CİF satış esaslarında Ulusal Eğitim Bakanlığınca bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna nazaran belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilir,

(2) Sevkiyat programı, belirlenen termin planına makul olarak yapılır. Vilayet ve ilçe ulusal eğitim müdüriyetleri, termin planına uyar ve bu hususta gerekli önlemleri alır. Termin planına uyulmaması durumunda mekteplerin talepleri TKİ imkanları dahilinde hazırlayacağı yeni sevkiyat programına nazaran karşılanır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) ile taşınacak kömüre bu kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

(4) TCDD Taşımacılık A.Ş., kömürlerin eksiksiz ve devranında teslim edilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Orgahizasyön ve kontrol

HUSUS 3– (1) Vilayet ve ilçe içerisinde dağıtım tertibi, bölge ve ilçe ulusal eğitim müdüriyetleri uyumunda yapılır.

(2) Dağıtılacak kömürün niteliği, ilgili mevzuat ve/veya TKİ ve TTK tarafından üretilen kömürün özellikleri esas alınarak belirlenir.

(3) Vilayet ve ilçe ulusal eğitim müdüriyetleri, Ulusal Eğitim Bakanlığınca bu Kararda geçen kararlar kapsamında denetlenebilir. Yapılan teftişler ve kontrol sonucunda hazırlanan raporlar, Kaynak ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

(4) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararname kararları kapsamında kontrol yapmaya Kaynak Kontrolörleri Konseyi Başkanlığı yetkilidir.

Vergi ve harçlar

UNSUR 4- (1) Mektep ve kurumlara yapılan kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

Görevlendirme bedeli

HUSUS 5- (1) TKİ ve TTK Umum Müdüriyetleri tarafından bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere münasip olarak CİF satış esaslarına nazaran mektep ve kurumlara teslim edilecek kömüre ait bedeller görevlendirme bedeli sayılır ve 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 35 inci hususu çerçevesinde TKİ ve TTK’ya ödenir,

(2) Bu Karar çerçevesinde TKİ ve TTK’ya bağlı müessese yahut işletmelerden temin edilen ve münhasıran kuruluşların tesislerinde üretilerek mektep ve kuramlara sevk edilen kömür için tespit edilecek satış fiyatı, tıpkı eserin kelam konusu kuruluşların teshine yönelik müessese yahut işletme bazında, bir evvelki ay yüklü ortalama satış fiyatıdır.

Tatbik

HUSUS 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ait tarz ve esaslar, 1 inci unsur kapsamında Ulusal Eğitim Bakanlığı ile TKİ ve TTK arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Yürürlük

UNSUR 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 8- (1) Bu Karar kararlarını Kaynak ve Maliye Bakanı yürütür.

You may also like