MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı

YÖNETMELİK Ulusal Eğitim Bakanlığından: ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR …

By

YÖNETMELİK

Ulusal Eğitim Bakanlığından:

ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (d), (r) ve (kk) bentleri aşağıdaki formda değiştirilmiş, birebir fıkranın (ğğ), (hh) ve (ıı) bentlerinde yer alan “proje uygulayan eğitim kurumları” ibareleri “proje okulları” olarak değiştirilmiş, birebir fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Çerçeve öğretim programı: Bir meslek alanında ve/veya kolunda modüler yapıda hazırlanan öğretim programının tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili açıklamaları, haftalık ders çizelgelerini, programda yer alan dersleri, dersleri oluşturan modülleri/öğrenme ünitelerini ve kazanımlar ile sertifikaları gösteren program yapısını,”

“r) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, maharet ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı ve uygulamalı imtihanlar ve/veya e-sınavlar ile performans çalışması, proje, eser yahut e-portfolyo evrakını,”

“kk) Proje okulu: Bu Yönetmeliğin 20/A hususu kapsamında Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumunu,”

“rr) Müracaat heyeti: Proje okullarında okul idaresine rehberlik yapmak üzere oluşturulan heyeti,

ss) Eğitim kurumu: Bu Yönetmelik kapsamındaki okulları/kurumları,

şş) Proje koordinatörü: Ulusal ve/veya milletlerarası proje idare deneyimine ve proje döngüsü idaresi ve uygulama bilgisine sahip, görüş ve kanısına başvurulacak alanda proje çalışmaları yürütmüş olan kişiyi,

tt) Proje uzmanı: Ulusal ve/veya milletlerarası projede vazife almış ve proje döngüsü idaresi ve uygulama bilgisine sahip, görüş ve niyetine başvurulacak alanda nitelikli uzmanlık tecrübesi olan kişiyi,

uu) Protokol: Yürütülen projenin/çalışmanın özelliğine nazaran, Bakanlık/il ulusal eğitim müdürlüğü yahut Bakanlık/il ulusal eğitim müdürlüğünün uygun bulması üzerine eğitim kurumu müdürlüğü ile ilgili taraflar ortasında yapılan yazılı mukaveleyi,

üü) Dal temsilcisi: Mesleksel ve teknik eğitim kurumlarında eğitimi yapılan alan/dal ile ilgili faaliyet gösteren ve eğitim kurumu ile öğrencilerin staj ve maharet eğitimleri yahut eğitim ve öğretimin geliştirilmesine ait başka mevzularda iş birliği içinde olan kamu yahut özel kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yahut bunlara bağlı oda ve borsaları temsil eden kişiyi,

vv) Sertifika: Mesleksel ve teknik Anadolu liselerine ilişkin çerçeve öğretim programında belirlenen seçmeli meslek dersinin/derslerinin başarılması ile alınan belgeyi,

yy) Milletlerarası program: Memleketler arası Bakalorya Programı, İleri Seviye Yerleştirme Programı, Memleketler arası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı ve gibisi nitelikteki milletlerarası öğretim programlarını,”

HUSUS 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun üçüncü fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(3) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından Bakanlıkça uygun görülenlerde her yıl belirlenen kontenjanın tamamını ya da bir kısmını kapsayacak biçimde hazırlık sınıfı açılabilir.”

HUSUS 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 10 uncu hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiş, tıpkı unsurun üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumlarında;

a) Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş alanlarına hazırlayan ve Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleriyle öğretim programları uygulanır. Ortaöğretim kurumlarının özelliğine nazaran hangi derslere yük verileceği haftalık ders çizelgesinde ve program açıklamalarında belirtilir.

b) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında kişisel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine, okul ve program cinslerine uygun olarak ortak dersler, akademik takviye dersleri, meslek/alan ve kısım dersleri, seçmeli dersler ve seçmeli meslek derslerinden oluşur.

c) Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, taban ortak bir genel kültür veren, toplum meselelerine hassas, yurdun ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma şuurunu ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.

ç) Meslek/alan ve kol dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu tarafta gelişme imkanı sağlayan derslerdir.

d) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine yahut ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, ferdî yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan derslerdir.

e) Uygun ortamın ve öğretmenin bulunması halinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek ortaöğretim kurumlarında öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek, etrafın muhtaçlık ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler öğretim kapsamına alınabilir. Bu üzere derslerin öğretim programı ve öğretim malzemeleri eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve vilayet ulusal eğitim müdürünün onayıyla uygulamaya konur. Birinci kere uygulamaya konulacak öğretim programlarının bir örneği Bakanlığın ilgili ünitesine gönderilir.

f) Tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak kişiselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanması ve bu okullarda kişiselleştirilmiş eğitim programı geliştirme ünitesi oluşturulması zaruridir. Bahse ait iş ve süreçler 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kararlarına nazaran yürütülür. Lakin öğrencilerin muvaffakiyetleri, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve imtihanlarla ilgili kararlarına nazaran belirlenir. Özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili iş ve süreçler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili kararları doğrultusunda yürütülür.

g) Akademik dayanak dersleri, Anadolu teknik programında yer alan ortak dersleri destekleyen ve yükseköğretime hazırlayan derslerdir.

ğ) Seçmeli meslek dersleri, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine yahut ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, şahsî yeteneklerini geliştirmelerine, alanlarında/dallarında sertifika almalarına imkan sağlayan derslerdir.

h) Özel program ve proje uygulayan mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarında bölgesel ve sektörel özellikler dikkate alınarak Bakanlıkça farklı öğretim programları uygulanabilir.

ı) Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Fakat merkezi imtihan puanı ile öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri kümesi derslerini birinci yabancı lisanla okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı lisanla de yapılabilir. Özel öğretim kurumlarında ve Memleketler arası Program uygulayan okullarda bu sayı aranmaz. Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarında meslek dersleri protokol ve projeler kapsamında yabancı lisanla yapılabilir.

i) Koşulları uygun olan ortaöğretim kurumlarında Milletlerarası Program uygulamasına yer verilebilir. Bu programa katılan öğrenciler için Türkçe okutulacak dersler hariç başka dersler, programın gerektirdiği yabancı lisanla okutulur. Milletlerarası Programın uygulanmasına ait tarz ve temeller Bakanlıkça hazırlanan Yönerge ile belirlenir.”

“Anadolu meslek programlarının 11 inci sınıf meslek dersleri, uygulamaya elverişli eğitim ünitesi olan işletmelerde yapılır. Bunun mümkün olmaması halinde okulda yapılır.”

UNSUR 4 – Tıpkı Yönetmeliğin 11 inci hususunun ikinci fıkrasında yer alan “şubat ayı” ibaresi “aralık ve ocak ayları” olarak değiştirilmiş, tıpkı unsurun dördüncü fıkrasının birinci cümlesi “Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri ise en az 8 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır.” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 12 nci hususunun ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve tıpkı fıkranın (c) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Bu bağlamda; engelli, engelli çocuğu ve/veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile süt müsaadesi kullanan öğretmenlerin haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak biçimde ilgili öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanır.”

“c) Uygulamalı meslek dersleri, imkanlar ölçüsünde ders bütünlüğü bozulmadan ders saatleri birbirini izleyecek biçimde planlanır.”

UNSUR 6 – Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencilere, resmi tatil günlerinde puanla pahalandırılacak biçimde ödev verilmez.”

HUSUS 7 – Tıpkı Yönetmeliğe 20 nci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

Proje okullarına ait iş ve süreçler

UNSUR 20/A – (1) Proje okulu belirleme komitesi;

a) Proje okulu olarak belirlenecek eğitim kurumu ilgili genel müdürlükten sorumlu bakan yardımcısının başkanlığında ilgili ünitenin genel müdürü ve bir daire lideri ile gereksinim duyulması halinde eğitim kurumunun bağlı olduğu vilayet ulusal eğitim müdürü ve projenin niteliğine nazaran davet edilecek bir uzmandan oluşur.

b) Proje okulu yapılmak üzere vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinin ve/veya ilgili genel müdürlüğün tekliflerini inceler ve kıymetlendirir.

c) Sekretaryası ilgili genel müdürlükçe yürütülür.

(2) Eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için;

a) Uygulanacak projelerin niteliğine uygun, kendi tipinde fiziki alt yapı, donanım, kâfi insan kaynağına sahip olması; akademik, mesleksel ve toplumsal faaliyetler bakımından bulunduğu yerleşim yerindeki öbür okullar ortasında ön plana çıkması,

b) Dezavantajları yahut öteki bir nedenle beklenen gelişimi sergileyemeyen okullardan kapsamlı bir gelişim planı hayata geçirmede makul bir muvaffakiyet düzeyini elde etmiş olması,

c) Bakanlıkça ulusal yahut memleketler arası seviyede yeni ya da farklı bir program yahut proje uygulayan okul olması,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgesi, özgür ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme yahut sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alanlarına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren mevzularda protokol yapılmış olması ve bu protokol kapsamında çalışmaların yürütülüyor olması,

d) Tematik eğitim vermek üzere belirlenen ve tematik eğitim programını uygulamakta belli bir başarıyı sağlamış olan eğitim kurumu olması,

e) Bakanlığın kabul ettiği memleketler arası yetkili kurum ve kuruluşlarca akredite edilmiş olması,

kurallarından en az birini sağlaması gerekir. Koşulları taşıyan ve proje okulu olmak isteyen okulların müracaatları elektronik ortamda alınır. Müracaatlar içerisinden vilayet ulusal eğitim müdürlüğü ve proje okulu belirleme komitesince uygun bulunanlar, komitenin teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenir.

(3) Proje okulu olmak için müracaatlar yarıyıl tatilinde yapılır ve müracaatların tamamlanmasını takip eden iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Fakat Bakanlık ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokollerin kapsamına alınan eğitim kurumları müracaat sürecine tabi olmaksızın ilgili genel müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenebilir.

(4) Gerekli görülmesi halinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarının ortaokul kısmına öğrenci alımı, okul idaresince yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucuna nazaran yapılabilir.

(5) Güvenlik önlemleri uygulanan bölgelerden öbür vilayetlerdeki proje okullarına puan üstünlüğüne nazaran her şubeye en fazla iki konuk öğrenci kabul edilebilir.

(6) Proje okulu kapsamından çıkarma;

a) Proje okullarının proje okulu olma niteliklerini taşıyıp taşımadıkları, proje okulu belirleme komitesi tarafından her dört yılda bir kıymetlendirilir. Proje okulu olma nitelikleri ortadan kalkan eğitim kurumları ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile proje okulu kapsamından çıkarılır.

b) Proje okulu kapsamından çıkarılan okullarda bulunan yönetici ve öğretmenlerle ilgili iş ve süreçler ilgili mevzuat kararları çerçevesinde yürütülür.

(7) Proje istişare şurası;

a) Ulusal yahut milletlerarası proje yürüten, belli eğitim ıslahat ve programları uygulayan eğitim kurumlarında okul idaresine rehberlik yapmak üzere proje müşavere şurası oluşturulur.

b) Okul müdürü başkanlığında, okul mezunları derneği/vakfı tarafından seçilen yahut mezunlar ortasından belirlenen iki üye, alanı prestijiyle yürütülen proje ve okulda verilen eğitimle bağlı iki öğretim elemanı, varsa okula ismini veren kişi ya da kuruluşların resmi temsilcisi, varsa protokol yapılan tarafın resmi temsilcisi, okul aile birliği lideri, okul müdürü tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı ile öğretmenler şurası tarafından seçilen iki üyeden oluşur.

(8) Okul projelerinin belirlenmesi;

a) Proje okulu yahut ilgili ilçe ulusal eğitim müdürlüğünce yürütülmesi planlanan okul projeleri her yıl eylül ayı içerisinde vilayet ulusal eğitim müdürlüklerine teklif edilir. Teklifler vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince incelenir ve uygulanması uygun görülenler en geç ekim ayı sonuna kadar onaylanarak proje okuluna bildirilir. Birebir müddet içerisinde Bakanlığa bilgi verilir.

b) Bakanlığın değerlendirmesine ve müsaadesine gereksinim duyulan okul projeleri eylül ayı içerisinde Bakanlığa teklif edilir. Teklifler Bakanlıkça kıymetlendirilir ve sonucu ekim ayı sonuna kadar ilgili valiliğe bildirilir.

c) Mesleksel ve teknik eğitimde bölümle yapılan işbirliği protokolleri kapsamında yürütülen; eğitim-öğretim ve idare alanında işbirliği çalışmaları, protokol yürütme şurası çalışmaları, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, eğitim ortamlarının güzelleştirilmesi çalışmaları, öğrencilere sağlanan eğitim ve burs takviyeleri, tasarım ve eser geliştirme protokollerinde ve gibisi protokollerde yapılması öngörülen çalışmalar okul projesi kapsamında kıymetlendirilir. Bu çalışmalar için ayrıyeten Bakanlığın/il ulusal eğitim müdürlüğünün uygunluk onayı aranmaz.

(9) Eğitim kurumu müdürlüğü, okul projelerinin izlenmesi ve kıymetlendirilmesi hedefiyle gerekli bilgileri toplar. Her ders yılı sonunda bu bilgiler ile eğitim ve öğretim hizmetlerine yönelik yıl boyunca yapılan faaliyetlerin, özgün uygulamaların, elde edilen kazanımların, yeni uygulamalara ilişkin tekliflerin yer aldığı bir raporu hazırlayarak bağlı bulunduğu genel müdürlüğe gönderir. Bu raporlar eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile proje yürütücüsü genel müdürlükçe kıymetlendirilir.”

UNSUR 8 – Birebir Yönetmeliğin 25 inci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “proje uygulayan eğitim kurumları” ibaresi “proje okulları” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 9 – Tıpkı Yönetmeliğin 26 ncı hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiş ve birebir hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9 uncu sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf tekrar eden öğrenciler dahil öğrenci sayısı 10’dan az olan programlarda ve alanlarda sınıf oluşturulmaz. Bu öğrenciler, öncelikle ilgi ve istekleri dikkate alınarak öteki programlara ve alanlara yönlendirilir yahut bunun gerçekleşmemesi halinde ulusal eğitim müdürlüklerince 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde belirtilen kaideleri taşıması halinde öğrenci taşıma uygulaması kapsamında kıymetlendirilir.”

“(6) Anadolu teknik programlarında 12 nci sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik takviye şubeleri oluşturulur. Bu öğrenciler, seçtikleri akademik dayanak paketine nazaran kümelere ayrılır. Bir kümedeki öğrenci sayısı 10’dan az olamaz. Lakin ders yılı içerisinde öğrenci sayısının azalması durumunda mevcut öğrencilerle eğitime devam edilir. Anadolu teknik programına merkezi imtihanla yerleşen öğrenciler ile Anadolu meslek programından Anadolu teknik programına geçiş yapan öğrencilerin eğitimleri başka şubelerde yapılır.”

HUSUS 10 – Birebir Yönetmeliğin 27 nci hususunun dördüncü fıkrasında yer alan “alan/dal” ibaresi “meslek/alan/dal” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 11 – Birebir Yönetmeliğin 30 uncu unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına merkezi imtihan puanıyla, tercihleri doğrultusunda, direkt alana öğrenci yerleştirilir. Yerleştirme süreçlerinden sonra boş kontenjanı bulunan alanlara merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan öbür ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıf birinci devir sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Lakin yetenek, mülakat, mülakat ve vücut yeterliliği imtihanı ile öğrenci alınan alanlarda bu imtihanlara girerek başarılı olmuş olmak gerekir. Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11 inci sınıfı direkt geçen ve 9, 10 ve 11 inci sınıf ortak derslerinin yüklü yılsonu muvaffakiyet puanlarının aritmetik ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilir. Müracaat ve yerleştirme süreçleri, Bakanlıkça belirlenen asıllar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır.”

HUSUS 12 – Birebir Yönetmeliğin 31 inci unsurunun birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarına merkezi imtihan puanıyla tercihleri doğrultusunda direkt alana öğrenci yerleştirilir. Öbür Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme süreci 9 uncu sınıfta ders yılının başladığı birinci 2 hafta içerisinde okullarında yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul muvaffakiyet puanı temel alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında kola yerleştirme süreci 9 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

(2) Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında öğrencilerin; 9 uncu sınıf sonunda meslek eğitimindeki yetenek ve muvaffakiyetleri, kesimin muhtaçlığı, öğrenci ve velilerin talepleri ve küme oluşturma sayıları dikkate alınarak kısma geçiş süreçleri ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin muhakkak kısımlarda ağırlaşması halinde 9 uncu sınıf yılsonu muvaffakiyet puanı yüksek olanlara öncelik verilir.”

HUSUS 13 – Birebir Yönetmeliğin 37 nci hususunun birinci fıkrasında yer alan “Fen liseleri, toplumsal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler;” ibaresi “Fen liseleri, toplumsal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler;” olarak değiştirilmiş, tıpkı fıkranın (b), (c), (e) ve (f) bentleri ile tıpkı unsurun ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“b) Fen liseleri, toplumsal bilimler liseleri ile proje okulu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf düzeyinde,

c) Proje okulu kapsamındaki imam hatip liseleri ile mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programları ve proje okulu kapsamındaki mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarından/dallarından tıpkı cinsten okullara her sınıf düzeyinde,”

“e) Mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarında ve proje okulu kapsamındaki mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarında/dallarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi ortasında her sınıf düzeyinde, merkezi imtihan puanı ile öğrenci alan okullardan mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarına 9 uncu sınıfın birinci devir sonuna kadar, mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programında ve proje okulu kapsamındaki mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarında/dallarında birebir alanda olmak kaydıyla 10 uncu sınıfın birinci devri sonuna kadar kısım değiştirerek,

f) Merkezi imtihan puanıyla öğrenci alan okullardan mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarına/dallarına 9 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler meslek derslerinden telafi eğitimine alınarak,”

“ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleksel ve teknik Anadolu liseleri, mesleksel ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarına; 9 uncu sınıfın birinci devir sonuna kadar daima, 9 uncu sınıf sonunda ise meslek derslerinden yaz tatili mühletince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,”

HUSUS 14 – Tıpkı Yönetmeliğin 38 inci hususunun ikinci fıkrasında yer alan “proje uygulayan eğitim kurumları” ibareleri “proje okulları” olarak değiştirilmiş, birebir hususun altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(6) Nakil kaidelerinin taşınması durumunda; hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik imtihanı aranmadan, içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar ortasında nakil ve geçiş yapılamaz. Fakat, hazırlık sınıfı olan okulların kendi ortalarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili kararlarına nazaran yürütülür.

(7) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların tıpkı sınıflarına nakil kurallarıyla birlikte yeterlilik imtihanına bağlı olarak nakil yapılır. Bu kapsamda müracaatta bulunan ve nakil kurallarını taşıyan tüm öğrenciler emsallerinin bulundukları sınıf düzeyi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil müracaatlarının değerlendirildiği gün yeterlilik imtihanına alınırlar. Yeterlilik imtihanında başarılı olan öğrencilerin onay süreçleri açık kontenjana ve merkezi imtihan puanı üstünlüğüne nazaran yapılır. Başarısız olanların müracaatları ise reddedilir.”

HUSUS 15 – Tıpkı Yönetmeliğin 42 nci unsurunda yer alan “(ortak/alan/dal dersleri)” ibareleri “(ortak/meslek/alan/dal dersleri)” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 16 – Tıpkı Yönetmeliğin 45 inci hususunun birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“h) Yabancı lisan derslerinin her bir imtihanı; dinleme, konuşma, okuma ve yazma maharetlerini ölçecek halde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

UNSUR 17 – Birebir Yönetmeliğin 46 ncı unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş; tıpkı hususun altıncı fıkrasında yer alan “alan/dal” ibaresi “meslek/alan/dal” olarak değiştirilmiştir.

“Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11 inci ve 12 nci sınıf öğrencilerinin marifet imtihanı; Bakanlıkça hazırlanan, kalfalık/ustalık maharet imtihanı kıymetlendirme kriterleri doğrultusunda, uygulamalı olarak yapılır ve kamera kaydına alınır.”

HUSUS 18 – Tıpkı Yönetmeliğin 53 üncü hususunun birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 19 – Birebir Yönetmeliğin 56 ncı hususunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “70” ibaresinden sonra gelmek üzere “,” ibaresi eklenmiş ve tıpkı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) İlgili alan/dal dersinin staj bitirme imtihanında başarılı,”

UNSUR 20 – Tıpkı Yönetmeliğin 58 inci hususunun ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, birebir unsurun dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Ancak ilçe, vilayet yahut ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava şartları üzere durumlarda Bakanlıkça yahut il/ilçe hıfzıssıhha konseyinin kararlarına istinaden mülki yönetim amirliklerince her bir imtihan salonunda imtihana alınabilecek en az ve/veya en fazla öğrenci sayısı tekrar belirlenebilir.”

“(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk imtihanından en az 50 puan alınması halinde kalkar.”

“(6) Sorumluluk imtihanı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için tıpkı yöntemle takip eden hafta içinde bir imtihan daha yapılır.”

UNSUR 21 – Birebir Yönetmeliğin 59 uncu unsurunun birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“a) Direkt, yılsonu muvaffakiyet puanıyla yahut sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta tahsil mühletince en fazla bir sefer yapılır. Tahsil müddeti içinde ikinci sefer sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleksel eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleksel Açık Öğretim Lisesine yahut Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtlarının yapılması sağlanır.”

“ç) Mesleksel eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden; direkt yahut sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı birebir alan/dal için en fazla iki sefer yapılır. Tıpkı alanda/dalda ikinci kez sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders yılı sonunda farklı bir alandan/daldan tekrar kayıt yaptırabilirler. Mesleksel eğitim merkezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleksel Açık Öğretim Lisesi yahut Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Kayıt yaptırmak istemeyen öğrencilerin kayıtlarının Açık Öğretim Lisesi, Mesleksel Açık Öğretim Lisesi yahut Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yapılması sağlanır.”

HUSUS 22 – Birebir Yönetmeliğin 61 inci hususunun birinci fıkrasının (b) bendi ve birebir hususun dokuzuncu fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“b) Öğrencinin iki devir puanı alabilecek durumda olmasına karşın öğretmenin raporlu yahut müsaadeli olması, misyona geç başlaması, periyot bitmeden ayrılması yahut (a) bendinde söz edilen nedenlerle yapılamayan dersler için ders saatleri dışında,”

“(9) Açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alanlarda/dallarda mesleksel ve teknik ortaöğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurt dışında tahsil görenlerin denklik süreçleri sonucunda tespit edilen eksik meslek/alan/dal derslerini tamamlamalarına imkan sağlamak üzere tamamlayıcı eğitim programı düzenlenebilir.”

HUSUS 23 – Birebir Yönetmeliğin 63 üncü hususunun ikinci fıkrasında yer alan “alan ortak” ibaresi “meslek” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 24 – Birebir Yönetmeliğin 64 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “bütün derslerden başarılı olmasına karşın stajını tamamlamayanlar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 25 – Birebir Yönetmeliğin 69 uncu hususunun üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Anadolu meslek programından Anadolu teknik programına geçiş yapanların diplomalarında Anadolu meslek programında tahsil gördükleri alan/dal isimleri yazılır.”

UNSUR 26 – Tıpkı Yönetmeliğin 70/A unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(2) Ustalık yahut işyeri açma dokümanına sahip olanlar ile en az ön lisans düzeyinde mesleksel eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabilirler. İş pedagojisi kursu uzaktan eğitim yolu ile de düzenlenebilir ve imtihanları e-Sınav biçiminde yapılabilir. Kursu muvaffakiyet ile tamamlayanlara usta öğreticilik dokümanı verilir. Usta öğreticilik dokümanı; ustalık evrakı, işyeri açma dokümanı yahut en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılır.”

HUSUS 27 – Birebir Yönetmeliğe 71 inci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

Sertifika düzenlenmesi

UNSUR 71/A – (1) Anadolu teknik ve Anadolu meslek programından mezun olanlara tahsilleri müddetinde alanın çerçeve öğretim programında belirlenen sertifikalara ilişkin seçmeli meslek derslerini muvaffakiyet ile tamamlamaları halinde çerçeve öğretim programında belirtilen isim ile sertifika verilir. Sertifika e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir.

(2) Alana ilişkin çerçeve öğretim programında belirlenen sertifikalar sırf birebir alanda/dalda tahsil gören öğrenciler için verilir.

(3) Düzenlenen sertifikalarda; T.C. Kimlik No, Ismi ve Soyadı, Baba Ismi, Ana Ismi, Doğum Yeri ve Tarihi, Sertifikayı Veren Okul, Okulun Bulunduğu İlçe ve Vilayet Ismi, Okul Numarası, Sertifika Numarası, Sertifika Tarihi, Sertifika Güvenlik No ile Alanı/Dalı bilgilerine yer verilir.

(4) Sertifika almaya hak kazananlar için düzenlenecek evrakta “…… alanının/dalının yeterlikleri yanında Bakanlıkça belirlenen toplam (……) ders saati seçmeli meslek dersini/derslerini başardığı için bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.” sözüne alt bilgi olarak yer verilir.

(5) Sertifika evrakının kullanılamayacak derecede yıpranması, kaybolması yahut yargı kararıyla ferdî bilgilerin değişmesi durumunda isteğe bağlı olarak bir sefere mahsus olmak üzere e-Okul üzerinden yenisi düzenlenir.”

HUSUS 28 – Tıpkı Yönetmeliğin 73 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“b) Bu Yönetmeliğin 69 uncu unsurunun üçüncü fıkrasının (h) bendi, 70/A hususunun dördüncü fıkrası, 71 inci unsurunun birinci fıkrası ile 71/A hususunun üçüncü fıkrasına nazaran aldıkları diploma, usta öğreticilik, ustalık, işyeri açma, sertifika, kalfalık yahut tahsil durum evrakını kaybedenlere bir keze mahsus olmak üzere tahsil durum evrakı verilir. Dokümanını ikinci sefer talep edenlere bu doküman verilmez. Lakin durumları yazıyla ilgili kurum yahut kuruluşa bildirilir.”

UNSUR 29 – Birebir Yönetmeliğin 78 inci unsurunun altıncı fıkrasının (d) bendinde yer alan “alan/dal” ibaresi “meslek/alan/dal” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 30 – Birebir Yönetmeliğin 84 üncü hususunun beşinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) Birinci fıkra kapsamında şef görevlendirilecek atölye ve laboratuvarların belirlenmesi için okul/kurum müdürlüğünce, müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, alan şefleri ile değerlendirmenin yapılacağı alandan bir alan öğretmeninin iştiraki ile bir kurul oluşturulur. Mesleksel ve teknik eğitim programlarının uygulandığı eğitim yerleşkelerinde kurula, kurum müdürü yerine bu programların yürütülmesinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlık eder. Kurulca;

a) Atölye/laboratuvar olarak belirlenen yerin en az 10 öğrencinin birebir anda uygulamalı eğitim alabileceği kâfi büyüklüğe sahip olup olmadığı,

b) Atölyede/laboratuvarda ilgili alanda/dalda eğitim ve öğretimi aksatmayacak nitelik ve sayıda makine-teçhizat, eğitim/deney seti ve başka donanımların bulunup bulunmadığı,

c) Atölye/laboratuvar olarak belirlenen yerlerde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özelliği,

ç) Başka atölye/laboratuvar olarak belirlenmekle birlikte sahip olduğu donanım, fiziki büyüklüğü, yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin özelliği ve yoğunluğu üzere konular dikkate alınarak bu atölye ve laboratuvarın sorumluluğunun başka atölye ve laboratuvar şeflerinden birinin uhdesine verilip verilemeyeceği,

konuları birlikte kıymetlendirilerek, şef görevlendirilmesi gereken atölye ve laboratuvarlar tespit edilir ve hazırlanan tutanak üyelerce imzalanır. Bu tespitler, atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilmesinde temel alınır. Rastgele bir atölye ve laboratuvar şefinin vazifesinden ayrılması halinde, kelam konusu atölye ve laboratuvarlar için şef görevlendirilip görevlendirilmeyeceği bu fıkra kararına nazaran yine kıymetlendirilebilir.”

HUSUS 31 – Tıpkı Yönetmeliğin 86 ncı hususunun altıncı fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(6) Anadolu imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleksel hünerlerinin geliştirilmesi için etrafla ilgi kurmalarına rehberlik ederek mesleksel uygulamalarının verimli olması istikametinde çalışmalar yapar ve faaliyetlere katılır. Yapılan çalışma ve faaliyetlerin raporunu hazırlar. Hazırlanan raporlar vilayet ulusal eğitim müdürlüğünce birleştirilerek ders yılı sonunda ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir.”

HUSUS 32 – Birebir Yönetmeliğin 87 nci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumlarında misyonlu yönetici ve öğretmenler; eylül ayının birinci iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kısmı tarihinden temmuz ayının birinci iş gününe kadar geçen müddetler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak orta tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleksel çalışma yaparlar. Lakin ilçe, vilayet yahut ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava şartları üzere nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla mühletle yapılamaması ve uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Bakanlıkça mesleksel çalışma takviminde değişiklik yapılabilir. Mesleksel çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta evvelce duyurulur.”

HUSUS 33 – Birebir Yönetmeliğin 91 inci unsurunun ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“ç) Gebe öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık müsaadesi mühletinin bitimini takip eden bir yıllık mühletin sonuna kadar istememesi halinde nöbet vazifesi verilmez.”

HUSUS 34 – Tıpkı Yönetmeliğin 133 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “koordinatör öğretmen tarafından tutulan raporlarla” ibaresi “koordinatör yahut nezaret ve kontrol vazifesi yapan öğretmen tarafından tutulan raporlarla” olarak değiştirilmiş, tıpkı fıkrada yer alan “Staj bitirme imtihanı puanı, ilişkilendirildiği dersin yılsonu puanının belirlenmesinde dikkate alınır.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 35 – Tıpkı Yönetmeliğin 171 inci unsurunun ikinci fıkrasında yer alan “olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “açık ortaöğretim kurumlarına geçiş yapanlar dahil” ibaresi eklenmiştir.

UNSUR 36 – Tıpkı Yönetmeliğe aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

Inanılmaz durumlarda eğitim, öğretim, idare ve işleyişe ait alınması gereken önlemler

EK UNSUR 3 – (1) İlçe, vilayet yahut ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava şartları üzere durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, idare ve işleyişe ait yordam ve asıllar Bakanlıkça ayrıyeten belirlenebilir.”

HUSUS 37 – Tıpkı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

Mevcut öğrencilerin sorumlu olarak sınıf geçme durumu

SÜREKSIZ UNSUR 11 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında kayıtlı öğrencilerin nakil ve geçişleri ile öbür okullardan bu programlara nakil ve geçişler ve alana/dala yerleştirme ile ilgili iş ve süreçlerde uygulanmaz.”

UNSUR 38 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 39 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

You may also like