MEB, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğini değiştirdi

Ulusal Eğitim Bakanlığından: ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE ISIM VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK …

By

Ulusal Eğitim Bakanlığından:

ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE ISIM VERME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Isim Verme Yönetmeliğinin beşinci unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa” ibaresi “okul bahçesi duvarından ilgili mevzuat kararlarında belirtilen mesafeler” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(2) İlkokul açılabilmesi için gerekli kaideler şunlardır:

a) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması gerekir.

b) İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, fen dersliği, spor yahut drama salonu bulunması gerekir.

c) İlkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10’un altına düşmesi durumunda; ulaşım koşullarının elverişsiz olması yahut öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında tahsil görmelerini istememeleri halinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.”

“(4) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor yahut drama salonu bulunması gerekir.”

UNSUR 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı unsurunun ikinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen istisna hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40’ın altına düşmesi,”

HUSUS 4 – Birebir Yönetmeliğin 19 uncu hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Yeni binalarda kurum açma süreçlerinde binanın eğitim ve öğretim açısından teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu için valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişi yahut iki şube müdürü ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü tarafından yerinde yapılan incelemeye dair rapor ile binaya ilişkin Yapı Kullanma Müsaade Dokümanının yahut Devlet Yatırım yahut Temel Eğitim Kurumları Imal Programlarında bulunan ve/veya yapı kontrol süreksiz kabulü valilik teknik işçisince yapılan ve/veya yapılan protokoller dahilinde imali gerçekleştirilen eğitim kurumlarından öğrenci ve yapı güvenliği açısından risk teşkil etmeyen yola terk, ifraz, tevhit, plan değişikliği, evrak temini üzere münasebetlerle yapı kullanma müsaade dokümanı alma süreci devam edenlerin süreksiz kabulleri yapılmış olması kaydıyla süreksiz kabul dokümanının birer örneği valilikçe Bakanlığa gönderilir.”

UNSUR 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 6 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

You may also like