MEB, 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı

2021 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SIHHAT, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE ÖTEKİ NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME …

By

2021 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SIHHAT, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE ÖTEKİ NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında misyon yapan takımlı öğretmenlerin (652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 4 üncü unsuru kapsamında kontratlı öğretmen olarak misyon yapmakta iken kontrat gereği üç yıllık çalışma müddetini tamamlayıp öğretmen takımlarına atananlar dahil olmak üzere) vilayet içi ve vilayetler ortasında aile birliği, sıhhat, can güvenliği mazeretleri yahut engellilik durumu ile başka nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik kararları doğrultusunda aşağıda belirtildiği biçimde yapılacaktır.

A. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Müracaatlar ekteki takvim doğrultusunda “Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci” ile “Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci” olmak üzere iki etaplı olacaktır. Birinci basamakta müracaat yapmayanlar ikinci etapta tercih müracaatında bulunamayacaktır.

2. 652 sayılı Kanun Kararında ^Kararnamenin 37 nci hususunun dokuzuncu fıkrası

kapsamındaki eğitim kurumlan ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar prestijiyle norm takım açığı bulunan eğitim kuramlarının tamamı ile alanlar prestijiyle olası boşalacak eğitim kuramları Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü aslına nazaran yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme müracaatının son günü, hizmet müddetinin hesabında ise 28 Şubat 2021 tarihi temel alınacaktır.

3. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne nazaran gerçekleştirilecek olup müracaat kayıt süreci yapıldıktan sonra hizmet puanlarına tesir edecek değişiklikler müracaat sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına tesir edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan evvel tamamlamaları gerekmektedir.

4. Sıhhat durumu yahut can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna yahut öteki nedenlere bağlı olarak yer değiştirme müracaatında …bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan peşleri de )|yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

5. Sıhhat durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan isimli ve idari soruşturma sonucunda vazife yerleri; vilayet dışına değiştirilenler daha evvel misyon yaptıkları vilayet’e, vilayet içinde değiştirilenler daha evvel misyon yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha evvel misyon yaptıkları eğitim kurumuna ortadan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

6. Müracaatlar, “mebbis.meb.gov.tr” yahut “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS

Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Müracaat Formu doldurularak yapılacak ve dokümanlar eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Müracaat formu eğitim kurumu

müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

7. Öğretmenler, müracaat formunun gerçeğe uygun halde doldurulmasından sorumludur. Müracaatlar onaylanmadan evvel eğitim kurumu yöneticiliklerinden dokümana dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Müracaat mühleti içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay etabındaki müracaatlar reddedilerek, onaylanmış müracaatlar ise iptal edilerek öğretmenlerin yine müracaat yapmaları sağlanacaktır.

8. Öğretmenler, müracaat mühleti içinde, vazifeli olduğu eğitim kurumuna ya da takımının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme müracaatından vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin müracaatları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

9. Öğretmenlerin şahsen müracaat yapmaları temel olmakla birlikte, misyonlu oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek dokümanları e-posta, telefon, faks üzere uygun bağlantı araçlarıyla takımlarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne müddeti içinde ulaştırarak müracaatlarının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu müracaatları mühleti içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını misyona başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

10. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında vazifeli öğretmenler ile takımları il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, müracaatlarını takımlarının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

11. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız müsaadeli olan öğretmenlerden yurt dışı misyon müddetlerinin yahut müsaadelerinin 15 Şubat 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, başka kaideleri da taşımaları kaydıyla yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar vazifesine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

12. Müracaatlar birinci evrede sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci kademede ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

13. Elektronik Müracaat Formu dışında bir evrakla yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar, gerekli kaideleri taşımayan müracaatlar, gerçeğe alışılmamış bilgi ve evrakla ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan müracaatlar ile Elektronik Müracaat Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak; geçersiz müracaatlara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

14. Yer değiştirme sürecinde yapılan süreçlerle ilgili olarak gerçeğe ters beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli denetimleri yapmadan bu müracaatları onaylayan sorumlular hakkında yasal süreç yapılacaktır.

15. Yer değiştirme sürecinde muhtaçlık duyulan açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internetadresinden ayrıyeten duyurulacaktır.

B. MAZERET DURUMLARI

B.1. Sıhhat Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

a) Kendisi, eşi yahut çocuklarından birinin,

b) Anne, baba yahut yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

hastalığının öğretmenin vazife yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı yahut mevcut misyon yerinin kelam konusu şahısların sıhhat durumunu tehlikeye düşüreceğini resmi yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşlarından alacakları sıhhat şurası raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

Ayrıyeten anne, baba yahut yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmi yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşlarından alınan sıhhat şurası raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba yahut kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

Müracaatta;

a) Doktorlarca tersine bir tarih belirtilmemiş olması kaidesiyle müracaat tarihi prestijiyle resmi yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan üstte açıklanan muhtevaya uygun sıhhat konseyi raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı, istenecektir.

Eş, anne, baba, çocuk yahut kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sıhhat şurası raporlarıyla yapılan müracaatlarda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş ferdî bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek denetim edecektir.

B.2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden eşleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A yahut 4/B unsurları kapsamında çalışanlar,

b) 506 sayılı Kanunun süreksiz 20 nci hususuna nazaran bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığınatabi olarak çalışanlar,

c) TOBB ve odalar üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

ç) Milletvekili, belediye lideri, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu kapsamında çalışanlar,

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

f) 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

h) Kamu kurum ve kuruluşlarında daima personel olarak çalışanlar,

ı) 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4 üncü hususunun (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar, eşlerinin misyon yaptığı il/ilçeye yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

Üstte sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak misyon yeri dokümanı müracaat için kâfi olacaktır. (Birinci etap müracaatlarının son günü prestijiyle öteki bir vilayet’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, vazife yeri dokümanı aranmadan yalnızca atama kararları kâfi kabul edilecektir.)

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;

Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak vazife yeri evrakı,

Bağlı bulundukları vergi dairesinden yahut ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir doküman,

Birinci basamak müracaatlarının son günü prestijiyle son iki yıllık müddet zarfında en az 360 gün sigortalıhizmeti olduğunu ve sigortalılığının hala devam ettiğini gösterir evrak,

Yönetim merkezi belli bir vilayette olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıyeten, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin aktif olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, öteki şirketler için ise çalıştıkları vilayetteki vergi dairesi, belediye yahut ilgili meslek kuruluşundan alacakları doküman,

(i) bendi kapsamında başvuranlardan;

Birinci etap müracaatlarının son günü prestijiyle son iki yıllık mühlet zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hala devam ettiğini gösterir doküman,

Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir doküman, istenecektir.

Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği yahut nakdi fiyat takviyesi kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan yahut sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama sürecine münhasır olmak üzere, son iki yıllık mühlet zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan yahut yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci basamak müracaatlarının son günü itbarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin müracaatları, aranılan öteki kaideleri da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Öbür Konular

1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte yahut yalnızca birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2021 tarihi prestijiyle bir yıllık çalışma müddetini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak müracaatta bulunabilecektir.

2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup birinci atama, tekrar atama yahut kurumlar ortası tekrar atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 28 Şubat 2021 tarihi prestijiyle en az bir yıllık çalışma müddetini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak müracaatta bulunabilecektir.

3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu işçisi olarak misyon yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

4. 360 gün sigortalılık müddetinin hesabında, 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat

Sigortası Kanununun 4 üncü hususu kapsamında geçen hizmet müddetlerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği müracaatlarında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen müddetler ile fiyatsız doğum yahut analık müsaadesi süreleride sigortalı olarak geçirilen müddetler kapsamında değerlendirilecektir.

6. Öğretmenlerden;

a) Kendileri yahut eşleri yurt dışında misyonlu olanlar,

b) Eşleri süreksiz misyonlu olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme müracaatında bulunamayacaklardır.

B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin, eşinin yahut bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin vazife yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, isimli yahut mülki yönetim makamlarından alınacak dokümanla belgelendirenler,

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında isimli makamlarca işyerinindeğiştirilmesine ait kollayıcı önlem kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

B.4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi yahut babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına nazaran alınan sıhhat konseyi raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel İhtiyaç Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için özel ihtiyaç raporu) “Çok ileri seviyede ÖGV”,

“Belirgin ÖGV” ve “Özel şart ihtiyacı var (ÖKGV)” tabirleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları müracaatları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sıhhat Heyeti Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu söz ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesiveya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların müracaatları kabul edilecektir.

Başvuruyu onaylayanlar, sıhhat heyeti raporları ile aile kütüğüne işlenmiş şahsî bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek denetim edecektir.

Açıklama : Covid-19 salgını nedeniyle Sıhhat Bakanlığınca alınan önlemler kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış yahut sonlanacak müddetli engelli sıhhat şurası raporları geçerli kabul edilecektir.

B.5. Öbür Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

Öğretmenlerden;

a) Eşi yahut çocuğu ölenler, eş yahut çocuklarının vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,

b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

c) Terör aksiyonlarının tesiri ve sebebiyle şehit olan yahut çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu vazifelileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak vazife yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, ayrıca rastgele bir kaide aranmaksızın istedikleri yere,

ç) Hayatını diğerinin yardım yahut bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sıhhat konseyi raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmi yahut özel eğitim kuramlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim kıymetlendirme heyeti tarafından belgelendirilmesi kaidesiyle, kelam konusu kuramların bulunduğu yere, yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir.

Üstte sayılanlardan;

(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi yahut çocuğunun vefatını gösterir evrak,

(b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir doküman, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ait beyan alınacaktır.)

(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba yahut kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair doküman,

(ç) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu yahut kardeşine ilişkin sıhhat şurası raporu ve özel eğitim kıymetlendirme kurulunca verilen evrak ile kardeşi için yer değiştirme müracaatında bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ait mahkeme kararı, istenecektir.

C. YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE VİLAYET ULUSAL EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE SÜREÇLER

1. Öğretmenler yer değiştirme müracaatlarını, ilan edilen müracaat tarihleri ortasında Elektronik Müracaat Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Müracaat Formuna, “mebbis.meb.gov.tr” yahut “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecektir.

2. 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 4 üncü hususu kapsamında kontratlı öğretmen olarak misyon yapmakta iken mukavele gereği üç yıllık çalışma müddetini tamamlayıp öğretmen takımlarına atananların müracaat yapabilmeleri için ferdî MEBBİS şifrelerinin okul/kurum müdürlüklerince takımlı öğretmen olarak güncellenmesi gerekmektedir.

3. Öğretmenler, yer değiştirme müracaatlarını yaptıktan sonra mazeret durumuna ait dokümanlarını onay için takımlarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Vazifeli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek evrakları e-posta, telefon, faks üzere uygun irtibat araçlarıyla takımlarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne mühleti içinde ulaştıracaktır. Mühleti içinde ulaştırılma yan dokümanlardan öğretmenler sorumludur.

4. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen dokümanlar incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Müracaat Formunun çıktısı alınarak müracaatlar onaylanacaktır. Gerekli kaideleri taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

5. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu evraklarını elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

6. Müracaatlar; eğitim kurumu müdürlüklerince müracaatın yapıldığı gün yahut takip eden gün içinde; vilayet ve ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan müracaatlar birebir gün içinde onaylanacaktır.

7. Onay süreçlerinin müddeti içinde tamamlanmasını takiben müracaatlar değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenlerin müracaat ve onay süreçlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.

8. İl/ilçe ulusal eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve süreçleri ile müracaatların onaylanması ya da reddedilmesinden misyonlu, yetkili ve sorumludur.

9. Onay süreçlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınarak kâfi sayıda işçi bulundurulacak ve müracaatların onaylanması sağlanacaktır.

10. Yer değiştirme müracaatlarına ait tereddütler öncelikle vilayet ulusal eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu evrede giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.

Ç. MÜRACAAT VE TERCİHLER

1. Müracaatlar

a) Müracaatlar, mazeretleri sebebiyle vazife yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler ortasında iki basamaklı olarak alınacaktır.

b) Birinci etapta, öğretmenler Elektronik Müracaat Formunu doldurarak mazeret durumuna nazaran atanmak istedikleri vilayet ve ilçeyi seçerek müracaat formunu onaylatacaktır.

c) İkinci kademede, öğretmenlerin atanmak istedikleri vilayet ve ilçede alanlar prestijiyle öğretmen norm takımı boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması beklenen eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr”internet adresinde yayımlanacaktır.

ç) Birinci evrede başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir.

d) Tercih evresinde boşalması mümkün eğitim kurumu olarak ilan edilen; lakin atamalar sonucunda bunlardan norm takımı boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Öğretmenler müracaat yapmadan evvel atamaya temel hizmet puanı ve hizmet müddetine ait bilgilerini denetim etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler müracaat ve atamalarına tesir edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

2. Tercihler

a) Vilayetler ortasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu vilayetteki tüm eğitim kurumları ortasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilir. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak vilayet genelinde boş kalan eğitim kuramlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıyeten belirtebilecektir. Fakat, 40 ^eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenmeyecektir.

Bu kapsamda 40’tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin yalnızca tercihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız müsaade kullanabilecektir.

b) Vilayet içinde

Vilayet içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kuramları ortasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.

Büyükşehir statüsündeki vilayetlerde misyon yapan öğretmenler, eşlerinin misyon yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kuramlarını tercih edebilecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan vilayetlerde yapılacak yer değişikliği süreçlerinde vilayet merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri farklı bir yerleşim yeri olarak pahalandırılacak ve bu yerleşim yerleri ortasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları ortasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan vilayetlerde vazife yapan öğretmenler, sadece mazeretlerinin bulunduğu vilayet merkezi (belde ve köyler dahil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri tıpkı ilçenin köy yahut beldelerinde misyon yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri rastgele bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy yahut beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

c) Spor liseleri ile hoş sanatlar liseleri öğretmenlerinin tercihleri

Spor liselerinin vücut eğitimi alan öğretmenleriile hoş sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri birebir cins eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri üzere öbür eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

Spor liseleri dışındaki eğitim kurumlarında vazifeli vücut eğitimi alan öğretmenleri ile hoş sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında vazifeli görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenlerinden daha evvel ilgili mevzuatına nazaran spor liseleri ile hoş sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren ortadan beş yıldan fazla mühlet geçmemiş olması kuralıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

D. YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne nazaran yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet müddeti daha fazla olana, öğretmenliğe daha evvel başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, ‘”personel.meb.gov.tr” adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama süreçleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen mühletler içinde tamamlanacaktır.

Açıklamalarda yer almayan konularda Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğinin ilgili kararları temel alınacaktır.

E. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Müracaatların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

Başlangıç: 4 Ocak 2021

Bitiş : 8 Ocak 2021 (Saat 17.00)

İkinci Etap

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç: 18 Ocak 2021

Bitiş : 22 Ocak 2021 (Saat 17.00)

Atamalar

26 Ocak 2021

Tebligat ve İlişik Kesme Süreçleri

26 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren

You may also like