Kültür ve Turizm Bakanlığı 190 takımın yer aldığı misyonda yükselme imtihanı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vazifede yükselme imtihanı açtı. Müracaatlar 14 ila 31 Aralık tarihleri ortasında alınacak. Liyakat ve meslek …

By

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vazifede yükselme imtihanı açtı. Müracaatlar 14 ila 31 Aralık tarihleri ortasında alınacak.

Liyakat ve meslek unsurları çerçevesinde hizmet gerekleri ve işçi planlaması temel alınarak, Bakanlığımız işçisinin vazifede yükselme ve unvan değişikliğine ait yol ve temelleri belirlemek emeliyle hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 03/06/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kelam konusu Yönetmeliğin 7 nci unsurunda; imtihana tabi olarak vazifede yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel koşullar, 8 inci hususunda ise imtihana tabi olarak unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak kaideler yer almıştır.

Buna nazaran, anılan Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü hususları mucibince, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde misyon yapmakta olan çalışanın misyonda yükselmelerini ve unvan değişikliklerini sağlamak gayesiyle ekli listelerde (EK:1) ünitesi, unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen şube müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü ve avukat takımları için Ankara’da vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanı yapılması Bakanlık Makamının 31/10/2020 tarihli ve 814620 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Kelam konusu imtihana katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle ekte (EK:2) belirtilen koşullar aranacaktır. İlan edilen takımlar için belirlenen müracaat tarihinin son günü prestijiyle aranan nitelikleri taşıyan işçi, müracaat koşullarını taşıdığı farklı unvanlı takımlardan yalnızca biri için duyuruda belirtilen halde müracaatta bulunabilir. Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık işçisi olmayanlar müracaat yapamazlar. Yazılı imtihanın mevzu başlıkları, imtihanların yapılacağı yerler ile tarihleri ilgililere Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.ktb.gov.tr adresi aracılığıyla ayrıyeten duyurulacaktır.

İmtihana katılmak isteyen işçimiz İntranet http://intranet.ktb.gov.tr/ ana sayfasında “Uygulamalar” kısmında bulunan “Sınav Müracaat Sistemi” başlıklı linke tıklayarak müracaatlarını gerçekleştirecektir. Çalışanımızın gerekli süreçleri yapmadan evvel, meseleyle karşılaşmamaları açısından tıpkı sayfada yayınlanan İmtihan Müracaat Kılavuzunu incelemeleri değerle rica olunur.

İmtihan müracaatları İmtihan Müracaat Sisteminin 14/12/2020 tarihinde açılmasıyla başlayacak ve 31/12/2020 tarihi mesai saatinden sonra kapanacaktır. Bu tarihten sonra sistem mutlaka açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar mutlaka dikkate alınmayacaktır.

Durumları, ekte (EK:2) öngörülen koşullara uygun olan çalışanın, 31/12/2020 günü mesai saati bitimine kadar, Bakanlığımızın kurum içi intranet sitesindeki ilgili link ile giriş yaparak tıpkı sayfada yer alan kılavuzda belirtilen formda başvurusunu yaparak Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanı Müracaat Formu çıktısı ve ekleri ile birlikte misyonlu oldukları üniteye müracaat etmeleri gerekmektedir. Ünitelerce, müracaat formlarının ve eki dokümanların, ismi geçen Yönetmelikte ve bu yazıda belirtilen konulara uygunluğu istikametinden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Anılan Yönetmelik ve bu yazıda belirtilen konulara uygun hale gelen müracaat formları ünite amirlerince bir yazı ekinde son müracaat tarihini izleyen bir hafta içinde İşçi Genel Müdürlüğünde olacak formda gönderilecektir.

Öte yandan, Bakanlığımız taşra kuruluşlarında misyonlu olan ve özlük evrakları Valiliklerde tutulan işçi için, ayrıyeten “Hizmet Cetveli” düzenlenecek olup, hizmet cetvelinde erkek adaylar için askerlik durumu (muaf, tecilli vb.) belirtilecek, askerlik vazifesini yapanların askerlik vazifesine başlayış ve terhis tarihleri de yazılacaktır. Ayrıyeten, ilgili işçinin mağdur olmaması için hizmet cetvellerinde yer alan kısımların tam ve metoduna uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra kuruluşlarında misyonlu olup, durumları, imtihana başvurulacak unvan için ekte (EK:2) öngörülen kaidelere uygun olan personelce müddeti içinde yapılan müracaatlar da tekrar üstte belirtilen yordama uygun olarak, eki dokümanları ile birlikte son müracaat tarihini izleyen bir hafta içinde İşçi Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

Fakat, Bakanlığımız taşra ünitelerinde misyonlu çalışanın müracaatları; o yerin Vilayet Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanunu uyarınca, ilgili valilik aracılığıyla, belirtilen mühlet içinde gönderilecektir.

Üniteler tarafından gönderilen müracaat formları ve eki evraklar İşçi Genel Müdürlüğünce de incelenecek olup, inceleme sonucu, gerekli kaideleri taşımadıkları tespit edilenlere müracaatlarının kabul edilmediği İmtihan Müracaat Sistemi aracılığıyla bildirilecektir.

Müracaatları kabul edilen, misyonda yükselme ve unvan değişikliği için gerekli kuralları taşıdıkları tespit edilen tüm işçi, Bakanlık tarafından anılan Yönetmelikte belirtilen tarz ve asıllar çerçevesinde vazifede yükselme ve unvan değişikliği yazılı imtihanına alınacaktır.

Yazılı imtihan yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az altmış puan almak gerekir. Başvuranlardan yazılı imtihanda başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının beş katına kadar aday kelamlı imtihana alınacaktır. Son adayla birebir puana sahip olan çalışanın tamamı kelamlı imtihana alınacaktır.

Yazılı imtihan sonuçları, Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Bakanlığımız www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Kelamlı imtihanı ise;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

mevzuları temel alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Muvaffakiyet puanı, yazılı ve kelamlı imtihan puanlarının aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle tespit edilecek ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Buna nazaran; atanmaya hak kazanan işçi, muvaffakiyet sıralaması listesinin mutlaklaşmasını müteakip muvaffakiyet sırasına nazaran ilan edilen boş takımlara, hizmet gerekleri ve işçi planlaması temel alınarak, Kurumca uygun görülen yerlere, üç ay içerisinde atanacaklardır. Muvaffakiyet puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet müddeti fazla olan, daha üst tahsili bitirmiş olan, üst tahsil mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir.

Duyurulan takımlardan;

a) Atanma kaidelerini taşımadıkları için imtihanların geçersiz sayılması yahut bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan misyona geçerli bir mazeret olmaksızın mühleti içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme yahut çıkarılma, öbür unvanlı ya da öbür bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara muvaffakiyet sıralamasının mutlaklaştığı tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere tıpkı unvanlı takımlar için yapılacak müteakip imtihana ait duyuruya kadar, anılan Yönetmeliğin 16 ncı hususuna nazaran Bakanlıkça belirlenmesi halinde yedekler ortasından muvaffakiyet sıralamasına nazaran atama yapılabilecektir.

İmtihanı kazananların kazanılmış hak aylık dereceleri ve başka konular dikkate alınarak, ekli listelerde (EK:1) belirtilen dereceler ve üniteler ortasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlığın takdirindedir.

Adayların imtihan müracaat sistemi aracılığıyla elektronik ortamda oluşturduğu müracaat formunda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu anlaşılanların yahut gerekli kuralları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Üniteleri vasıtasıyla yapılmayan müracaatlar, eksik doldurulan müracaat formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan müracaatlar ve bu duyurudan evvel türlü tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıyeten, yanlış bilgi ve düzmece doküman vererek ya da evraklarda tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların müracaatları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına kabahat duyurusunda bulunulacak olup, disiplin istikametinden de gerekli süreç yapılacaktır.

İmtihanda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, imtihan kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar imtihan salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla imtihan kağıtları geçersiz sayılacak olup, ayrıyeten, bu şahıslar hakkında disiplin süreci uygulanacaktır.

İmtihana girecek aday yerine, öbür bir kişinin imtihana girdiğinin yahut imtihana giren kişinin imtihan sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin imtihanı geçersiz sayılacak ve bu konu tutanakla belirlenecek olup, ayrıyeten, her iki kişi hakkında da yasal süreç yapılacaktır.

Yazılı imtihan sorularının imtihan öncesi çalındığının tespiti yahut zelzele, sel ve gibisi doğal afetler nedeniyle imtihanlar ertelenecektir.

İmtihan yapıldıktan sonra yazılı imtihan sorularının çalındığının belirlenmesi halinde imtihan geçersiz sayılacaktır.

Üstte belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle haklarında süreç yapılanlar birbirini izleyen üç imtihana katılamayacaktır.

İMTİHANA TABİ OLARAK MİSYONDA YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANILACAK KOŞULLAR

a) Şube müdürü, kütüphane müdürü, müze müdürü takımlarına atanabilmek için;

1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Fotoğrafları Derleme Müdür Yardımcısı, Fotoğraf Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı takımlarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak yahut şef, ayniyat saymanı, muhasebeci takımlarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak yahut çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör takımlarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak yahut mimar, mühendis, kent plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru takımlarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak yahut dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker takımlarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak yahut bu bentte belirtilen farklı takımlarda çalışılan müddetin eksik olması halinde kelamı edilen takımlarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,

2) Müze müdürü takımına atanabilmek için ayrıyeten; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak ve Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde en az bir yıl fiilen misyon yapmış olmak,

3) Kütüphane müdürü takımına atanabilmek için ayrıyeten; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, vilayet halk kütüphaneleri dışındaki kütüphane müdürü takımlarına kâfi sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde başka şartları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte yahut yüksekokul mezunu olmak,(*)

4) Toplam hizmetinin en az altı ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

5) En az fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci unsurunun (B) bendine nazaran aranan kurallara sahip olmak, (**)

7) Yazılı ve kelamlı olarak iki kademeli yapılacak vazifede yükselme imtihanında başarılı olmak,

kaideleri aranacaktır.

Lakin, kâfi müracaat olmaması halinde toplam hizmetinin en az altı ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak kaidesi aranmaz.

b)Avukat takımına atanabilmek için:

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Yazılı ve kelamlı olarak iki kademeli yapılacak unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak,

kuralları aranacaktır.

NOT: Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık çalışanı olmayanlar müracaat yapamazlar.

Müze Müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversite, fakülte yahut yüksekokulların arkeoloji kısımlarının protohistorya, prehistorya ve önasya arkeolojisi ile klasik arkeoloji ana bilim kısımları; sanat tarihi kısmı; eskiçağ lisanları ve kültürleri kısımlarının hititoloji, sümeroloji, latin lisanı ve edebiyatı ile yunan lisanı ve edebiyatı (klasik filoloji) anabilim kısımları; tarih kısmı; toplumsal antropoloji ve etnoloji kısımlarının toplumsal antropoloji ile etnoloji anabilim kolları; fizik ve paleoantropoloji kısımlarının paleoantropoloji ile fizikiantropoloji anabilim kolları; doğu lisanları ve edebiyatları kısımlarının arap lisanı ve edebiyatı ile fars lisanı ve edebiyatı anabilim kollarının (klasik şark dilleri) rastgele birinden yahut evvelki yıllarda bu anabilim kısımlarıyla ilgili olmak üzere sayılan değişik unvanlarda lisans eğitimi almış olanları, tabir eder.

Kütüphane Müdürlüğü ihtisas elemanı: Üniversitelerin bilgi ve doküman idaresi kısmı, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon yahut arşivcilik anabilim kısımlarının rastgele birinden lisans eğitimi alanları, söz eder.

(*) Kütüphane Müdürü takımları için öngörülen sayıda eğitime alınacak ihtisas elemanı başvurusu olmaması halinde, sayıyı tamamlamak üzere dört yıllık fakülte yahut yüksekokul mezunları da bu imtihana çağrılabilecektir. Bu nedenle, ihtisas elemanı olmayan işçi de başka koşulları taşımaları kaydıyla, Vilayet Halk Kütüphanesi dışındaki öteki Kütüphane Müdürlükleri için müracaatta bulunabileceklerdir. Lakin, imtihana katılacak işçi sayısının belirlenmesinde ihtisas elemanına öncelik tanınacaktır. Diğer bir sözle, durumu Kütüphane Müdürü takımı için aranan kaidelere uygun olan ihtisas elemanı işçi imtihana çağrılacak, lakin ihtisas elemanı işçi sayısının imtihana katılacak azami işçi sayısından az olması halinde, sayı ihtisas elemanı olmayan işçi ile tamamlanacaktır.

İhtisas elemanı olmayan bu işçinin, yaptırılacak/yapılacak olan imtihanda, yüksek puan alması öteki Kütüphane Müdürlüklerine öncelikle atanmasına neden teşkil etmeyecektir. Bakanlığımız Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, imtihanda başarılı olan ihtisas elemanı varsa (sınav puanı ihtisas elemanı olmayandan düşük dahi olsa) öncelik ihtisas elemanı olan çalışana tanınacaktır. Atamalardan sonra açık başka Kütüphane Müdürü takımı olması halinde bu takımlara ihtisas elemanı olmayan, imtihanda başarılı olan öbür işçinin atanması, yüksek puandan başlanarak mümkün olabilecektir.

(**) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68(B) unsuru uyarınca, 1 ve 2 nci dereceli takımlara atanmak için adayların en az 10 yı, 3 ve 4 üncü dereceli takımlara atanmak için ise adayların en az 8 yıl; 217 sayılı KHK nin 2 nci unsuru kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması gerekmektedir. Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda yahut hür olarak çalışılan müddetlerin 6 yılı geçmemek üzere 3/4’ü (SSK ya da Bağ-Kur’a tabi olarak çalışılan mühletlerle ilgili Bakanlığımız hitaplı resmi yazıların ilgililerin özlük belgelerinde bulunması ve buna paralel olarak bu müddetlerin hizmet cetvelinde yer alması halinde) üstteki mühletin hesabında dikkate alınabilecektir. Ayrıyeten erkekler için askerlikte geçen müddetler de (borçlanmış olup olmadığına bakılmaksızın) 657 sayılı Kanunun 68(B) hususunda yer alan müddetlerin hesabında dikkate alınacaktır.

Takım Durum Listesi için tıklayınız…

You may also like