KPSS 2020/14 vazifeye başlama sürecine ait duyuru

Sıhhat Bakanlığı KPSS 2020/14 misyona başlama sürecine ait duyuru yayımladı. KPSS-2020/14 VAZİFEYE BAŞLAMA SÜREÇLERİ HAKKINDA DUYURU …

By

Sıhhat Bakanlığı KPSS 2020/14 misyona başlama sürecine ait duyuru yayımladı.

KPSS-2020/14 VAZİFEYE BAŞLAMA SÜREÇLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız kontratlı sıhhat işçisi alımına ait KPSS-2020/14 yerleştirme sonuçları 15.12.2020 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilmiştir. Bu kapsamda:

1- Vazifeye başlama süreçlerine ait müracaatlar Ek-3’de belirtilen ilgili kurullar tarafından alınacaktır.

2- Atama kurallarını taşıyan adaylardan, hala 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun yahut öteki mevzuata tabi olarak çalışanların, misyona başlamadan evvel eski misyonlarıyla ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Ayrıyeten KPSS-2020/14 vazifeye başlama süreçleri için gerekli dokümanlarda talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, 07.12.2019 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna nazaran kontratlı işçi olarak çalıştığı yahut rastgele bir sebeple hizmet kontratının sona erdiği tespit edilenlerin; Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların ek 1 inci hususunun 4üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar hariç, misyona başlatılmaması gerekmektedir.

3- Adayların misyona başlama süreçleri için, (Ek-1)’de belirtilen dokümanları hazırlayarak 05.01.2021 – 19.01.2021 tarihleri ortasında ilgili komitelere teslim etmeleri gerekmektedir.

4 üncü ve 5 inci hususta belirtilen durumlar hariç, müracaatlar şahsen yapılacak olup posta, kargo yahut kurye ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Hastalık yahut doğumla ilgili mazereti sebebiyle müracaat evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları müracaatları kabul edilecektir.

5- Hala askerde olmaları sebebiyle vazifeye başlatılamayacak durumda olanlar, müracaat evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili kurullara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis dokümanıyla birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, tıpkı unvan ve niteliği haiz boş durum bulunması ve öteki atama koşullarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet ünitesinde, bu ünitelerin kapatılmış yahut öteki bir üniteyle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri konumun vilayet yahut ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak gereksinim bulunan bir ünitede misyona başlatılacaktır.

6- Adayların atanma kaidelerini taşıyıp taşımadıkları ilgili komiteler tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzundaki nitelik, kural ve kurallar, adaylardan istenen dokümanlar ve (Ek-1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

7- Atanma kurallarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunda belirtilen mühlet içinde Toplumsal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılmak suretiyle vazifeye başlatılacak, atanma koşullarını taşımayan adaylara münasebetleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

8- Atanma koşullarını taşıyanlar için, son misyona başlama tarihi 20.01.2021 Çarşamba günüdür. Vazifeye başlama süreçleri bu tarihten evvel tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet kontratı imzalayarak vazifeye başlatılacaktır.

9- Hastalığı nedeniyle misyona başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 20.03.2021 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat müddetinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde vazifeye başlatılabilecektir.

10- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle misyona başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde vazifeye başlatılabilecektir.

11- Hala kamu vazifelisi olarak yahut 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci hususu kapsamındaki bildirim koşuluna tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu süreçlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci unsurda belirtilen müddette vazifesine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci unsurda belirtilen biçimde müracaatlarını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B unsuru ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile Yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 1 inci unsurunun üçüncü fıkrasındaki kaideleri da taşımaları kaydıyla en geç 20.03.2021 tarihinde vazifeye başlatılabilecektir.

12- Karantina altına alınması yahut uçuş yasağı bulunan bir ülkede bulunması sebebiyle vazifeye başlayamayacak olanlar; durumlarını belgelendirmek suretiyle, 19.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar yerleştikleri hizmet ünitelerine yazılı olarak bilgi vermeleri kaydıyla en geç mazeretlerinin bitimini takip eden üç iş günü içinde vazifeye başlatılabilecektir.

13- Üstte belirtilen müddet içinde müracaat yapmayan yahut müracaat yaptığı halde vazifeye başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

EK:
1- Vazifeye Başlamak İçin Gerekli Dokümanlar
2- Vazifeye Başlama Süreçlerine İlişkin Form
3- Müracaat Kurulları
4- Hizmet Dökümü Yardım Kılavuzu

You may also like