KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığından: KOSGEB TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK …

By

YÖNETMELİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığından:

KOSGEB TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinin 1 inci unsurunda yer alan “bunların unvan ve adetlerini,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 2 – Birebir Yönetmeliğin 3 üncü hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı Kurum ve Kuruluşlar ile Öteki Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci hususunun birinci fıkrasının (a) bendi ile 232 nci hususunun birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

HUSUS 3 – Birebir Yönetmeliğin 4 üncü unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Lider: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Liderini,

c) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığını,

ç) Dayanak Modeli: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında sağlanan KOSGEB dayanaklarını,

d) Teşebbüsçü: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek şahısları,

e) İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı İcra Komitesini,

f) İşletme:19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tarifi, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile tespit edilen bölümlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

g) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığını,

ğ) Merkez teşkilatı: Ana hizmet, müracaat ve kontrol ile yardımcı hizmet ünitelerini,

h) İşçi: 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 27 nci unsuru uyarınca İdari Hizmet Mukavelesi ile çalışan asli işçisi,

ı) Taşra teşkilatı: Merkez teşkilatı dışında kalan üniteleri,

i) TEKMER: Yeni ürün/hizmet ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin ve girişimcilerin, ar-ge ve inovasyon ile endüstriyel uygulama faaliyetlerine takviye sağlamak gayesiyle KOSGEB tarafından kurulan yahut kurdurulan merkezi,

j) Yönetici: Başkanlıkta idare kademesinde misyon alan çalışanı,

tabir eder.”

HUSUS 4 – Tıpkı Yönetmeliğin 5 inci hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

HUSUS 5 – (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülen misyonları yerine getirmek üzere kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, hukuksal kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup bütün süreçlerinde özel hukuk kararlarına tabidir.”

HUSUS 5 – Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

UNSUR 7 – (1) Genel Heyet, Cumhurbaşkanının yahut Bakanın başkanlığında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu hususunda belirtilen üyelerden oluşur.”

UNSUR 6 – Birebir Yönetmeliğin 8 inci hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

HUSUS 8 – (1) Genel Heyetin vazifeleri, kalkınma plan ve programları doğrultusunda işletmelerin teknolojik gelişmelere ve özgür rekabet ortamına ahengini sağlamak amacıyla işletmelere ait geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve uyumunun sağlanması bakımından önlemler almak, düzenleyici direktifler vermek, Başkanlığın faaliyet raporu ile performans programını incelemek ve tekliflerde bulunmaktır.

(2) Genel Şura, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 230 uncu unsurunda kendisine verilen vazifelerde karar organıdır.”

HUSUS 7 – Birebir Yönetmeliğin 9 uncu hususunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Heyet, yılda en az bir kere olmak üzere, Cumhurbaşkanının yahut Bakanın daveti üzerine toplanır.”

HUSUS 8 – Tıpkı Yönetmeliğin 10 uncu hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(2) Kararlar Genel Konsey Lideri tarafından oylatılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Genel Şura Liderinin oyu çift sayılır.”

HUSUS 9 – Birebir Yönetmeliğin 11 inci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

UNSUR 11 – (1) İcra Komitesi, Bakanın başkanlığında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci hususunda belirtilen üyelerden oluşur.”

HUSUS 10 – Tıpkı Yönetmeliğin 12 nci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

HUSUS 12 – (1) İcra Komitesi, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci hususunda kendisine verilen misyonlarda karar organıdır.

(2) İcra Komitesinin vazifeleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma plan ve programları kapsamında ve/veya Genel Şuranın belirlediği siyasetler, emeller, maksatlar ve unsurlar istikametinde işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesine ait uygulama kararlarını almak ve yürütmek.

b) Başkanlıkta istihdam edilecek işçinin vazife ve durumlarını, sayılarını ve alacakları fiyatlara ilişkin teklifleri ilgili mercilere sunulmak üzere karara bağlamak.

c) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran Başkanlıkça hazırlanan, KOSGEB organlarının çalışma yöntem ve asılları, vazife ve yetkileri ile öbür yönetmelik taslaklarını incelemek ve uygun göreceği yönetmelikleri karara bağlayarak yürürlüğe koymak.

ç) Başkanlığın gereksinimi olan taşınmazların edinilmesi, yönetimi ve gerektiğinde Genel Heyetin tasvibinden sonra satılması hakkında kararlar vermek.

d) Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek gayesiyle yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulmasını, iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, yurt içinden yahut yurt dışından kaynak sağlanması bahislerinde karar almak.”

UNSUR 11 – Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan “en az yedi gün” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 12 – Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır” ibaresi “oyu çift sayılır” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 13 – Tıpkı Yönetmeliğin 16 ncı hususunun ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(2) İcra Komitesi Lideri ve üyelerine, onaylanan karar tutanakları, her toplantı sonrası kararların imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde, yazılı olarak yahut elektronik ortamda bilgi emelli gönderilir.”

HUSUS 14 – Birebir Yönetmeliğin 17 nci hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “adetlerine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı KOSGEB Konum Cetvelinde yer verilmiştir. Konumlara ilişkin unvan ve sayıların üniteler prestiji ile dağılımı Lider tarafından yapılır” ibaresi “adetleri yetkili mercilere sunulmak üzere İcra Komitesince belirlenir” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 15 – Birebir Yönetmeliğin 18 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan “3624 sayılı Kanunun 4 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci” olarak değiştirilmiş ve birebir fıkrada yer alan “yönetmelik eki durum cetvelinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 16 – Tıpkı Yönetmeliğin 19 uncu unsurunun birinci fıkrasında yer alan “3624 sayılı Kanunun 4 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 17 – Birebir Yönetmeliğin 20 nci unsurunun birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki halde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “Yıllık faaliyet” ibaresi “Faaliyet” olarak değiştirilmiştir.

“a) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü unsurunda belirtilen vazifeler ve ilgili mevzuatın öngördüğü vazifeleri yerine getirmek,”

“d) Başkanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde, çalışanın misyon ve durumlarını, sayılarını ve alacakları fiyatlara ilişkin teklifleri İcra Komitesine sunmak,”

HUSUS 18 – Birebir Yönetmeliğin 21 inci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

HUSUS 21 – (1) Lider, Başkanlığın en üst amiri olup; 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Heyet ve İcra Komitesince belirlenen asıllar, kararlar ve yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda KOSGEB faaliyetlerini kuruluş gayesine, kalkınma programlarına uygun olarak yönetir. KOSGEB’i yurt içinde ve dışında tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde temsile yetkili olup ita amiri olarak bütün bu faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

(2) Lider, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla atanır.”

HUSUS 19 – Tıpkı Yönetmeliğin 22 nci hususu aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

UNSUR 22 – (1) Lider Yardımcısı; Lidere, Başkanlığa ait vazifelerinde yardımcı olmak üzere KOSGEB’deki ünite sayısı temel alınmak kaydıyla, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

(2) Lider yardımcıları, Lidere karşı sorumludurlar. Lider yardımcıları, Başkanlığın gaye ve siyasetleri doğrultusunda Lider tarafından yapılan iş kısmına nazaran kendisine bağlı üniteleri yönetir ve gerekli kontrolleri yapar. Liderin olmadığı durumlarda ve gerektiğinde Lidere vekalet eder. Kendisine bağlı üniteler ile ilgili olarak Başkanlık içinde ve gerektiğinde Başkanlık dışındaki kurum/kuruluş ve şahıslarla Liderin bilgisi dahilinde üst seviyedeki bağlantıları yürütür.”

UNSUR 20 – Birebir Yönetmeliğin 23 üncü unsuru yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 21 – Tıpkı Yönetmeliğin 24 üncü hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 22 – Birebir Yönetmeliğin 26 ncı hususunun birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (j) bendinde yer alan “proje ile ilgili iş ve süreçleri yürütmek ve” ibaresi “projeler ile ilgili iş ve süreçler için” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 23 – Birebir Yönetmeliğin 28 inci hususunun birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiş ve birebir fıkraya (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (s) bendi eklenmiş ve mevcut öbür bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“h) Mevcut laboratuvarla ilgili iş ve süreçleri yürütmek,”

“s) Dayanakların uygulanma süreçlerini sistematik biçimde izlemek, pahalandırmak ve tahlil çalışmaları yürütmek,”

UNSUR 24 – Birebir Yönetmeliğin 32 nci unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmelikler” ibaresi “ve ilgili mevzuat” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 25 – Birebir Yönetmeliğin 34 üncü hususunun birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” olarak değiştirilmiştir.

UNSUR 26 – Tıpkı Yönetmeliğin 35 inci hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ulusal kalkınma strateji ve siyasetleri, yıllık program ve hükümet programı” ibaresi “Kalkınma plan ve programları” olarak, (b) bendinde yer alan “İdarenin” ibaresi “Başkanlığın” olarak, (c) bendinde yer alan “yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla” ibaresi “performansıyla” olarak, (f) bendinde yer alan “idare” ibaresi “Başkanlığın” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 27 – Tıpkı Yönetmeliğin 36 ncı unsurunun birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiş ve mevcut öteki bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“ğ) Takviye modellerine ait tasarım sürecini koordine etmek,”

“j) Başkanlığın vazife alanına giren iş ve süreçlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan sorunlara tahlil üretmek emeliyle mevzuat taslakları çalışmalarında bulunmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik dokümanlar hazırlamak,”

HUSUS 28 – Tıpkı Yönetmeliğin 37 nci unsurunun birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 29 – Birebir Yönetmeliğin 42 nci hususunun birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“ç) İcra Komitesinin sekretarya hizmetlerini ve 16 ncı unsurda belirtilen misyonları yürütmek,”

HUSUS 30 – Birebir Yönetmeliğin süreksiz 2 nci unsuru yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 31 – Birebir Yönetmeliğin süreksiz 3 üncü hususu yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 32 – Birebir Yönetmeliğin eki EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 33 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 34 – Bu Yönetmelik kararlarını Lider yürütür.

You may also like