Kıyı Güvenlik Komutanlığı Dalış Hizmetleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DALIŞ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Maksat, Kapsam, Destek ve …

By

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DALIŞ

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Maksat, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Hedef

HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hedefi, Kıyı Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış hizmetlerinin yürütülmesi ile bu hizmetleri yürütecek işçinin seçilmesi, yetiştirilmesi, görevlendirilmesi, misyonunun sonlandırılması ve özlük süreçlerine ait yordam ve asılların belirlenmesidir.

Kapsam

UNSUR 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kıyı Güvenlik Komutanlığı bünyesinde dalış hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili konuları ve bu hizmetleri yürütmekle vazifeli birlik ve çalışanı kapsar.

Destek

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun ek 2 nci unsuru ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9743 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan Kıyı Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Vazife ve Yetkileri Yönetmeliğinin 7 nci ve 82 nci hususlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

UNSUR 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Su altı işçisi yetiştirme gayesiyle açılan kurslara kara, deniz yahut havuzda yapılan vücudu yetenek testleri ile yetkili hastanelerde yapılan sıhhat muayenesi sonucunda katılmaya hak kazanan ve fiilen dalış eğitimine başlayan çalışanı,

b) Ana dalış kayıt jurnali: Tüm dalışlarla ilgili tarih, bölge, derinlik, taban vakti, kullanılan gaz yahut dekompresyon durakları üzere ayrıntıların tüm dalışları içerecek halde toplu olarak kaydedildiği, dalış amirleri ve birlik kumandanı tarafından onaylanan defteri,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Basınç odası operatörlüğü kursu: Su altı teknolojisi kısmından mezun olan yahut birinci sınıf dalgıç eğitimi görmüş işçinin katıldığı ve basınç odası iç ve dış yardımcılığına yönelik vasıfların kazandırıldığı kursu,

d) Dalgıç: Kurbağa adam statüsü devam ederken gerekli eğitimleri alarak, hava, zenginleştirilmiş hava (nitrox karışımı), helyum/azot/oksijen karışımı içeren trimix, helyum/oksijen karışımı içeren heliox üzere teknik dalış gazlarıyla, standart scuba dalış donanımları haricindeki teknik dalış ekipmanlarını da kullanarak su altı kovuk dalışı üzere ortamlarda dekompresyon beklemesi gerektirebilecek dalışlar icra edebilen, açık devre, yarı kapalı devre, kapalı devre scuba aygıtlarını ve satıhtan ikmalli dalış sistemlerini kullanabilen, Dalış Değerlendirme Şurası tarafından dalgıç statüsü onaylanmış çalışanı,

e) Dalgıç dalış amiri: Dalış amirliği kursunu muvaffakiyet ile bitirerek doküman almaya hak kazanan, kurbağa adamların yahut dalgıçların icra edeceği dalış misyonlarını sevk ve yönetim eden, dalış planlarını ve hesaplamalarını yaparak program oluşturan, vazife icra edilecek bölgeyi inceleyerek gerekli dalış güvenlik önlemlerini alan, solunacak hava, zenginleştirilmiş hava (nitrox), helyum/azot/oksijen karışımı (trimix) yahut helyum/oksijen karışımı (heliox) gazlarının tahlillerini yapma ve acil durum planlarını hazırlama kabiliyetine sahip, Dalış Değerlendirme Konseyi tarafından yetkilendirilen çalışanı,

f) Dalgıç dalış amirliği kursu: Dalgıç dalış amiri yetiştirilmesi amacıyla açılan kursu,

g) Dalgıç eğitmeni: Dalış Değerlendirme Şurası tarafından kurbağa adam, kurbağa adam dalış amiri, dalgıç ve dalgıç dalış amiri yetiştirme yetkisi verilmiş çalışanı,

ğ) Dalgıç eğitmeni kursu: Dalgıç eğitmeni yetiştirilmesi gayesiyle açılan kursu,

h) Dalgıç kursu: Dalgıç yetiştirilmesi amacıyla açılan kursu,

ı) Dalgıç nitelik evrakı: Kıymetlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından dalış vazifesiyle ilgili işçi muvaffakiyetinin saptanması amacıyla düzenlenen belgeyi,

i) Dalgıç ögesi: Bir dalgıç dalış amiri, beş dalgıç olmak üzere en az altı kişilik vazife ünitesini,

j) Dalış hizmetleri: Su altı çalışanının dalışla ilgili vazifelerini ve bu vazifelerini muvaffakiyetle icra edebilmesi niyetiyle yönergeyle belirlenmiş faaliyetleri,

k) Dalış kayıt defteri: Dalış yapan işçinin, tüm dalışlarla ilgili tarih, bölge, derinlik, taban vakti, kullanılan gaz yahut dekompresyon durakları üzere ayrıntıların kaydedildiği ve dalış amirleri tarafından onaylanan mühürlü defteri,

l) Dalış Değerlendirme Şurası: 2629 sayılı Kanun kararlarına nazaran kurulan, dalış hizmetlerinin aktif bir biçimde yürütülmesi amacıyla gerekli önlemleri ve kararları almakla vazifeli heyeti,

m) Dalış yılı: 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık devri,

n) Dalış sıhhat astsubayı: Basınç odası operatörlüğü kursunu ve belirlenecek öbür kursları muvaffakiyet ile bitirerek, Dalış Değerlendirme Şurası tarafından yetkilendirilmiş, mesleksel ve vücudu durumları bakımından dalış sıhhat astsubayı olarak misyon alabilecek sıhhat branşlı astsubayları,

o) Dalış uzmanlık kursları: Dalıcı işçiye, belirlenen alanlarda uzmanlık kazandırmak üzere verilen ve süresi/müfredatı yönerge ile belirlenen kursları,

ö) Eğitim kıymetlendirme imtihanı (EDS): Kıyı Güvenlik Komutanlığı bünyesinde misyon yapan su altı işçisinin kara ve deniz fizik kondisyonunun ve dalış ünsiyetlerinin ölçülmesi ve kıymetlendirilmesi gayesiyle yapılan imtihanı,

p) Gaz karışım uzmanı: Memleketler arası geçerliliğe sahip olan gaz karışım uzmanı (gas blender) evrakı yahut dengi yetki dokümanına sahip, zenginleştirilmiş hava (nitrox), helyum/azot/oksijen karışımı (trimix), helyum ve oksijen karışımı (heliox) üzere gaz karışımlarını, vazife icra edilecek derinliğe uygun olarak hazırlayabilen, gaz tahlillerini yapabilen, gaz karışımı için gerekli donanım ve bilgisayar programlarını kullanabilen, hazırlanan gazın son olarak “kullanıma hazır” onayını vererek kelam konusu gaz üzerindeki içerik etiketini imzalayan çalışanı,

r) Gaz karışım uzmanı kursu: Gaz karışım uzmanlığı yeteneği kazandırılması emeliyle açılan kursu,

s) Kurbağa adam: Gerekli eğitimleri alarak, havayla azami 130 feet derinliğe kadar, direkt yüzeye çıkış imkanının olduğu ortamlarda dekompresyon beklemesi gerektirmeyen dalışlar icra edebilen ve SCUBA aygıtlarını kullanabilen Dalış Değerlendirme Konseyi tarafından kurbağa adam statüsü onaylanmış çalışanı,

ş) Kurbağa adam dalış amiri: Dalış amirliği kurslarını muvaffakiyet ile bitirerek doküman almaya hak kazanan, kurbağa adamların icra edeceği dalış vazifelerini sevk ve yönetim eden, dalış planlarını ve hesaplamalarını yaparak program oluşturan, vazife icra edilecek bölgeyi inceleyerek gerekli güvenlik önlemlerini alan ve acil durum planlarını hazırlayabilme kabiliyetine sahip, Dalış Değerlendirme Heyeti tarafından yetkilendirilmiş çalışanı,

t) Kurbağa adam dalış amirliği kursu: Kurbağa adam dalış amiri yetiştirilmesi amacıyla açılan kursu,

u) Kurbağa adam dalış eğitmeni: Dalış Değerlendirme Konseyi tarafından kurbağa adam ve kurbağa adam dalış amiri yetiştirme yetkisi verilen işçisi,

ü) Kurbağa adam kursu: Kurbağa adam yetiştirilmesi amacıyla açılan kursu,

v) Kurbağa adam eğitmeni kursu: Kurbağa adam eğitmeni yetiştirilmesi gayesiyle açılan kursu,

y) Kurbağa adam nitelik evrakı: Kıymetlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından dalış misyonuyla ilgili işçi muvaffakiyetinin saptanması amacıyla düzenlenen belgeyi,

z) Kurbağa adam ögesi: Bir kurbağa adam dalış amiri yahut dalgıç dalış amiri, üç kurbağa adam olmak üzere en az dört kişilik misyon ünitesini,

aa) SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus): Dalış hizmetlerini icra eden işçinin, soluma gazını yüzey ikmaline gerek kalmaksızın kendi üzerindeki donanımlar marifetiyle kullanabilmesine imkan sağlayan açık devre, yarı kapalı devre yahut kapalı devre su altı teneffüs aygıtlarını,

bb) Su altı doktoru: Su altı hekimliği ana bilim kolu başkanlıklarında su altı hekimliği ihtisasını yapmış yahut yetkili kurumlardan eğitim alarak dalış hastalık ve kazalarına müdahale etme yetkisi kazanmış, hiperbarik tedavi gerçekleştirebilen doktoru,

cc) Su altı çalışanı: Kurbağa adam, dalgıç, kurbağa adam dalış amiri, dalgıç dalış amiri, kurbağa adam dalış eğitmeni, dalgıç eğitmeni, dalış sıhhat astsubayı ve su altı doktoru olarak vazife yapacak çalışanı,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

Su Altı Çalışanı Temin ve Yetiştirme Temelleri

Temin ve yetiştirme

HUSUS 5 – (1) Dalış hizmetlerinin faal bir formda yürütülmesi amacıyla, gereksinim duyulan nitelikte su altı işçisi Kıyı Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezinde yetiştirilir yahut temin edilir.

(2) Eğitmen yetiştirilmesi niyetiyle ilgili mevzuat kararları kapsamında hizmet alımı yapılabilir.

(3) Su altı çalışanı yetiştirilmesi amacıyla duyuru yapılarak müracaatlar alınır. Müracaat kurallarını taşıyanlar belirlenerek muhtaçlık duyulan sınav/mülakat üzere incelemelere tabi tutulur.

(4) Seçilen adaylar, Kıyı Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen eğitim ve kurslara tefrik edilir.

(5) Belirlenen eğitim ve kursları muvaffakiyetle bitiren adayların durumu, Dalış Değerlendirme Heyetinde görüşülerek kurbağa adam ve dalgıç statüleri ve yetki durumları karara bağlanır.

Kurbağa adam adaylığı müracaat kaideleri ve seçimi

HUSUS 6 – (1) Kıyı Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam adaylarında aşağıdaki kurallar aranır:

a) Kıyı Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda subay, astsubay ve uzman erbaş olmak.

b) Sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olmak.

c) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Heyeti kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaşta olmak ve tıpkı Yönetmelikte belirtilen hastanelerden “Kurbağa adam olur” raporu almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıyanlar Dalış Değerlendirme Konseyi tarafından yaptırılacak yüzme, dalma ve vücudu yetenek imtihanlarına tabi tutulurlar. İmtihan standartları ve uygulamasıyla ilgili konular yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar ortasından Kıyı Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilirler.

(4) Başka ünite ve kamu kurumları ismine kurbağa adam işçisi yetiştirilmesi durumunda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki koşullar aranmaz.

Kurbağa adam dalış amirliği adaylığı müracaat kuralları ve seçimi

UNSUR 7 – (1) Kıyı Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam dalış amirliği adaylarında aşağıdaki kurallar aranır:

a) Subaylar için, kurbağa adam niteliğini kazanmış olmak.

b) Başka adaylar için, kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra en az 6 yıl fiilen dalış vazifesini yapmış olmak.

c) Dalış Değerlendirme Kurulunca yapılacak imtihanlarda başarılı olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kaideleri taşıyanlardan Kıyı Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Kurbağa adam eğitmen adaylığı müracaat koşulları ve seçimi

HUSUS 8 – (1) Kıyı Güvenlik Komutanlığınca, kurbağa adam eğitmen adaylarında aşağıdaki koşullar aranır:

a) Subay yahut astsubay olmak.

b) Kurbağa adam statüsüne sahip olmak.

c) Kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra en az 6 yıl fiilen dalış misyonunu yapmış olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kuralları taşıyanlar Dalış Değerlendirme Konseyi tarafından imtihana tabi tutulurlar. İmtihan standartları ve uygulamasıyla ilgili konular yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar ortasından Kıyı Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler dalış eğitmeni yahut dengi yetki evrakı verilen eğitimlere ve planlanan başka kurslara tefrik edilir.

Dalgıç adaylığı müracaat kaideleri ve seçimi

UNSUR 9 – (1) Kıyı Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç adaylarında aşağıdaki koşul aranır:

a) Kurbağa adam statüsüne sahip olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kaidesi taşıyanlar, gereksinim duyulması halinde Dalış Değerlendirme Şurası tarafından imtihana tabi tutulurlar. İmtihan standartları ve uygulamasıyla ilgili konular yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar ortasından Kıyı Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Dalgıç dalış amiri adaylığı müracaat kaideleri ve seçimi

HUSUS 10 – (1) Kıyı Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç dalış amiri adaylarında aşağıdaki koşullar aranır:

a) Kurbağa adam dalış amiri olmak.

b) Dalgıç statüsünü kazanmış olmak.

c) Dalış Değerlendirme Konseyi tarafından yapılacak imtihanlarda başarılı olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kaideleri taşıyan işçiden Kıyı Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Dalgıç eğitmen adaylığına müracaat kuralları ve seçimi

HUSUS 11 – (1) Kıyı Güvenlik Komutanlığınca, dalgıç eğitmen adaylarında aşağıdaki kaideler aranır:

a) Dalgıç statüsüne sahip subay yahut astsubay olmak.

b) Dalgıç statüsünü kazandıktan sonra en az 36 adedi helyum/azot/oksijen karışımı (trimix) ve/veya helyum/oksijen karışımı (heliox) kullanılarak yapılmış olmak üzere, taban 180 dalış icra etmiş olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kuralları taşıyanlar Dalış Değerlendirme Konseyi tarafından imtihana tabi tutulurlar. İmtihan standartları ve uygulamasıyla ilgili konular yönerge ile düzenlenir.

(3) Başarılı olanlar ortasından Kıyı Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler ilgili kurslara tefrik edilir.

Başka su altı çalışanının yetiştirilmesi

UNSUR 12 – (1) Başka su altı çalışanının yetiştirilmesine ait konular yönergeyle düzenlenir.

Kurslar, evraklar ve bröveler

HUSUS 13 – (1) Dalış hizmetlerinin yürütülmesi niyetiyle yetiştirilecek su altı çalışanının iştirak edeceği, tariflerde belirtilen kurslar yurt içi/yurt dışı mesleksel gelişim planı çerçevesinde verilir. Kursları muvaffakiyet ile bitiren kursiyerlere iştirak ettiği kursa ilişkin bitirme evrakı verilir. Dalış Değerlendirme Kurulunca yapılacak değerlendirmeyi müteakip adayların kurbağa adam ve dalgıç statüleri onaylanır ve/veya yetki verilir. Kurbağa adam ve dalgıç statüsü onaylanan ve/veya yetki verilen su altı işçisi, ilgili dalış hizmetlerini icra eder.

(2) Dalış hizmetlerinin yürütülmesi gayesiyle, Kıyı Güvenlik Komutanlığınca meslek içi eğitim kapsamında verilen eğitimlerde alınan dokümanlar hariç olmak üzere, ilgili bakanlık yahut federasyonlarca onaylı dalıcı evrakı bulunan adayların müracaatlarından Dalış Değerlendirme Kurulunca uygun görülenler Kıyı Güvenlik Komutanlığınca onaylanır.

(3) Kurbağa adam ve dalgıç statüsü onaylanan su altı çalışanına yönerge ile belirlenen dalış uzmanlık kursları verilebilir.

(4) Kurbağa adam yahut dalgıç kursunu bitiren Kıyı Güvenlik Komutanlığı çalışanına kurs bitirme dokümanı ve ilgili mevzuat kararları kapsamında bröve verilir.

(5) Hizmet alımı ile alınacak su altı eğitimlerine iştirak ettirilen çalışana ayrıyeten diploma, kurs evrakı ve bröve verilmez.

(6) Kurbağa adam yahut dalgıç kursunu bitiren Kıyı Güvenlik Komutanlığı işçisine, ilgili bakanlıklar ve federasyonlarla yapılacak protokollere istinaden denklik dokümanları verilebilir.

(7) İmtihanların not değerlendirmesi, diploma ve bröve verme konuları yönerge ile belirlenir.

Standartlar, ulusal ve memleketler arası kurslar

HUSUS 14 – (1) Kıyı Güvenlik Komutanlığınca, dalış hizmetleri yürütülürken milletlerarası kabul görmüş standartlar benimsenir. Su altı işçisinin eğitim düzeyinin geliştirilmesi niyetiyle, Dalış Değerlendirme Konseyinin teklifiyle bu standartlarda eğitim vermeye yetkili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşların açtığı kurslara iştirak edilebilir.

(2) Bu kurslara tefrik edilen işçi, görmüş olduğu kursların sağladığı statü niteliklerine ve yetkilere sahip olur. Denklik incelemesi Dalış Değerlendirme Kurulunca yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurbağa Adam ve Dalgıç Statüleri ile İlgili Konular

Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin devamlılığının sağlanması

UNSUR 15 – (1) Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin devamlılığı için aşağıdaki konular gereklidir:

a) Kurbağa adam vasfının devamlılığını sağlamak niyetiyle her yıl 1 Eylül prestijiyle, yönerge ile belirlenen kurallarda her 3 aylık dönem içerisinde SCUBA dalış sistemi ile en az 4 dalış yapmak gereklidir. Eğitim yahut vazife kapsamında icra edilen dalışlar, Ana Dalış Kayıt Jurnaline ve çalışana ilişkin Dalış Kayıt Defterine işlenir.

b) Dalgıçlar, statülerinin devamlılığının sağlanması amacıyla, yönerge ile belirlenen kurallarda, her 3 ay içinde taban 5 dalış misyonu icra eder. Bu dalışların 1 adedi, helyum/azot/oksijen karışımı (trimix) ve/veya helyum/oksijen karışımı (heliox) kullanılarak yapılır.

c) Zarurî nedenlerle 4 ay ve daha fazla müddet ile dalış hizmetlerinden başka kalarak dalış yapamayan su altı işçisinin tekrar misyona dönüşünde en az 2 haftalık dalış intibak eğitimi görmesi gerekir. İntibak eğitiminin içeriği yönergeyle belirlenir.

ç) Dalış Değerlendirme Konseyi, gerekli görmesi halinde, su altı işçisini vakte ve koşula bağlı kalmaksızın tazeleme ve intibak eğitimine alabilir.

d) Dalış hizmetleri kapsamında mesleksel nitelikler tarafından tanzim edilen ve örneği yönerge ile belirlenen kurbağa adam nitelik dokümanı yahut dalgıç nitelik evrakına nazaran su altı işçisinin not toplamının “yeterli” düzeyde olması gerekir.

Sıhhat

UNSUR 16 – (1) Dalış timleri, dalış vazifelerinin muvaffakiyetle icra edilmesi ve vücudu yeterliliğin sağlanması gayesiyle sistemli sportif faaliyetler icra eder.

(2) Fiili dalış hizmetinde bulunan ve dalış yapan bütün işçinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen, dalış yapmasına sıhhat açısından mani teşkil edecek durumu olmadığına dair rapor alacağı periyodik muayene müddetlerinin denetimi ve takibi kıymetlendirme amirleri tarafından yapılır.

(3) Hastalık nedeniyle bir kezde 120 günden fazla istirahat alanlar, istirahatin bitimini müteakip, dalış yapabileceğine dair rapor almak üzere ilgili hastanelere sevk edilir.

(4) Dalış Değerlendirme Konseyi, gerek görülmesi halinde vakte bağlı kalmaksızın, işçinin ikinci fıkrada belirtilen raporu almasını isteyebilir.

(5) Sıhhat problemleri nedeniyle, kurbağa adam yahut dalgıçlık statüsünü kaybeden çalışandan, tekrar vazifeye dönmek isteyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hastanelerin sıhhi konseylerinden “Kurbağa adam yahut dalgıçlık vazifesine devam eder.” raporu alanlar ortasından, Dalış Değerlendirme Kurulunca uygun görülenlerin durumu Kıyı Güvenlik Komutanlığınca onaylanır.

(6) Kurbağa adam yahut dalgıç kursu dönemi içerisinde uzman tabip raporuyla onaylanmış sıhhat mazereti olan ve kursa devam edemeyen adaylar, adaylığa müracaat kaidelerini taşıdığı sürece müteakip periyotlarda açılan kurbağa adam ve dalgıç kurslarına tekrar müracaat edebilir.

Kurbağa adam ve dalgıç statülerinin verilmesi, değiştirilmesi, kaldırılması

UNSUR 17 – (1) Dalış Değerlendirme Konseyi, dalış hizmetleriyle ilgili kurbağa adam ve dalgıç statüleri vermeye, değiştirmeye, kaldırmaya ve bunlara yönelik araştırma yapmaya yetkilidir. Aşağıdaki durumlar kurbağa adam ve dalgıç statüsünün kaldırılmasını gerektirebilir:

a) Sıhhi yetersizlik: Su altı çalışanının, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sıhhat niteliklerini taşımadığının, birebir Yönetmelikte belirtilen tam teşekküllü hastanelerin sıhhat heyetlerince saptanmasıdır. Çalışanın kurbağa adam ve dalgıç statüsü sıhhat raporunun imzalandığı tarihte sona erer.

b) Disiplinsizlik: Su altı çalışanının bir sicil devri içerisinde;

1) En son alınan disiplin cezasının katılaştığı tarihten geriye gerçek son 1 yıl içinde 10 disiplin ceza puanı,

2) En son alınan disiplin cezasının mutlaklaştığı tarihten geriye gerçek son 5 beş yıl içinde 20 disiplin ceza puanı,

almasıdır.

c) Mesleksel yetersizlik: Su altı çalışanının; yönergede belirtilmiş vazifelerin yerine getirilmesi kapsamında, kurbağa adam nitelik dokümanı yahut dalgıç nitelik dokümanında belirtilen kâfi puana ulaşamaması yahut Eğitim Kıymetlendirme İmtihanlarında (EDS) muvaffakiyet gösterememesidir.

(2) Disiplinsizliği ve mesleksel yetersizliği tespit edilen su altı çalışanı, haklarında kesin karara varılmak üzere Dalış Değerlendirme Konseyine sevk olunur. Bu çalışanın durumu, Dalış Değerlendirme Şurasında görüşülür ve hakkında “Kurbağa Adam yahut Dalgıç Vazifesi Yapamaz” kararı verilenlerin kurbağa adam yahut dalgıç statüsü, Kıyı Güvenlik Kumandanının konsey kararını tasdik ettiği tarihte sona erer.

(3) Kurbağa adam yahut dalgıç statüsü Eğitim Kıymetlendirme İmtihanlarındaki başarısızlığı nedeniyle sona erdirilen işçiden, müteakip periyotta kara ve deniz fizik kondisyon düzeyi tekrar istenen düzeye gelenlerin durumu Dalış Değerlendirme Şurasının kararına nazaran tekrar kıymetlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Misyon, Yetki ve Sorumluluklar

Dalış Değerlendirme Şurası ve vazifeleri

HUSUS 18 – (1) Dalış Değerlendirme Heyeti aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Kıyı Güvenlik Eğitim ve Öğretim Kumandanı (Kurul Başkanı).

b) Kıyı Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi Amiri.

c) Kıyı Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi kurbağa adam ve dalgıç eğitmenlerinden 3 işçi.

ç) Şura toplantısının, işçinin kurbağa adam yahut dalgıç statüsünün kaldırılması ile ilgili olması durumunda, Kıyı Güvenlik Komutanlığı İşçi Başkanlığından görevlendirilecek bir işçi ve hakkında karar alınacak çalışanın birinci kıymetlendirme amiri.

(2) Dalış Değerlendirme Heyetinin misyonları aşağıda belirtilmiştir:

a) Su altı işçisinin seçimi, yetkilendirilmesi, misyonunun sonlandırılması hakkında karar almak.

b) Kurbağa adam yahut dalgıç çalışanın statülerinin verilmesi, kurbağa adam yahut dalgıç statüsünün kaldırılması yahut devamı hakkında karar almak.

c) İlgili mevzuat kapsamında kurbağa adam ve dalgıç ihtisası ile ilgili muhtaçlık duyulan mevzuat tekliflerini hazırlamak.

ç) Kurbağa adam ve dalgıçların, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri haiz olmadıklarının yetkili hastanelerin sıhhi heyetlerince saptanması durumunda kelam konusu işçinin teorik mevzularda eğitmenlik yapması konusunu pahalandırmak.

d) Su altı işçisine verilecek kursların tespiti ve denklik incelemeleri ile yönergeyle belirlenecek öbür vazifeler hakkında çalışmalar yaparak karar almak.

e) Dalış hizmetleriyle ilgili denetleme, denetim, imtihan, mülakat üzere süreçleri yapmak.

(3) Çalışma, karar alma ve toplanma adapları yönergeyle düzenlenir.

(4) Şura üyeleri, takımlarında yapılacak değişiklikler doğrultusunda yine belirlenebilir.

Görevlendirme ve nöbet

UNSUR 19 – (1) Eğitim vazifesi planlaması yapılırken, haftalık arama kurtarma hünerlerini geliştirecek dalış eğitimi yahut vazife icra edilmesi hedeflenir. İklimsel şartlar göz önünde bulundurularak eğitim misyonu en fazla iki kez ertelenebilir.

(2) Öteki görevlendirme ve nöbet konuları yönerge ile belirlenir.

Tazminat

UNSUR 20 – (1) Su altı işçisinin tazminat süreçleri, 2629 sayılı Kanuna ve başka ilgili mevzuat kararlarına uygun biçimde yürütülür.

Dalış emniyeti

HUSUS 21 – (1) Tüm su altı işçisine dalış hastalığı ve kazalarında birinci yardım ve ekipman kullanımı konusunda gerekli eğitimler verilir. Yönergede belirtilen birinci yardım güvenlik ekipman ve araçları, vazife bölgesinde çalışır vaziyette ve hazır bulundurulur.

(2) Dalış misyonu öncesinde dalış amiri tarafından, kurumlarla koordine kurularak bünyesinde tazyik odası bulunan en yakın hastane ve mümkün acil bir durumda yapılacak intikal planlanır.

(3) Su altı çalışanının, fiziki ve ruhsal taraftan dalışa hazır olması kendi sorumluluğundadır. Çalışanın dalışa yönelik fiziki yeterliliği Kıyı Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi tarafından iki yılda bir test edilir. Fiziki yeterlilik testine ait konular yönergeyle düzenlenir.

(4) Dalış vazifesi öncesinde işçi tarafından doldurulan sıhhat bildirim formu, dalış amiri yahut su altı doktoru tarafından incelenerek çalışanın dalışa mani bir durumunun olup olmadığı denetim edilir. İşçinin talebi yahut dalış amirinin gerekli görmesi halinde, işçi en yakın su altı doktoru tarafından muayene edilmek üzere sevk edilir.

(5) Dalış yapamayacağını beyan eden işçi, neden dalış yapamadığını, misyon yahut eğitim sonrası yazılı olarak bildirir. Bir yıl içerisinde 3 kereden fazla dalış yapamayan işçinin durumu, dalış amirinin teklif etmesi durumunda, Dalış Değerlendirme Heyetinde görüşülür. Gerekli görülenler tekrar sıhhat raporu almak üzere hastaneye sevk edilir. İşçinin kurbağa adam yahut dalgıç statüsünün devam edip etmeyeceği hususu Dalış Değerlendirme Şurasında görüşülerek karara bağlanır.

(6) Misyon ve eğitim dalışlarında, envanterde olmayan araç, gereç ve teçhizat kullanılmaz. Dalış araç, gereç ve teçhizatı sorumluları tarafından her vakit aktif, bakımlı ve dalışa hazır bulundurulur. Dalış Değerlendirme Konseyi tarafından, her yıl yahut muhtaçlık duyulduğu vakit, kelam konusu araç, gereç ve teçhizatın muayenesi ve denetlemesi yaptırılır. Muayene ve denetlemeye ait konular yönergeyle düzenlenir.

(7) Tüm dalışlarda, Dalış Değerlendirme Heyetinin belirleyeceği, milletlerarası kabul görmüş hava tabloları kullanılır.

(8) Kıyı Güvenlik Komutanlığında vazifeli dalgıç ve kurbağa adam işçisinin dalış eğitim konuları yönerge ile düzenlenir.

BEŞİNCİ KISIM

Kayıt ve Formlar

Dalgıç nitelik evrakı ve kurbağa adam nitelik dokümanı

HUSUS 22 – (1) Kıymetlendirme amirleri ve dalış eğitmenleri tarafından, dalgıç yahut kurbağa adam statüsüne sahip işçi yahut eğitim gören adaylar hakkında, dalış misyonuyla ilgili işçi muvaffakiyetinin saptanması gayesiyle dalgıç yahut kurbağa adam nitelik dokümanı düzenlenir.

(2) Dalgıç nitelik dokümanı yahut kurbağa adam nitelik evrakı, dalış eğitmenleri tarafından eğitim sürecinde gereksinim duyulduğunda yahut eğitimin tamamlanmasını müteakip düzenlenir. Kıymetlendirme amirleri tarafından ise her yıl Mart ayında yahut her muhtaçlık duyulduğunda düzenlenir. Kıymetlendirme amirlerinin nitelik dokümanını doldurabilmesi için ilgili işçi ile taban 3 ay misyon yapması gerekir. Nitelik dokümanlarına ait detaylı konular yönergeyle düzenlenir.

(3) Kıymetlendirme amiri kurbağa adam yahut dalgıç olmayan su altı işçisinin nitelik evrakları Kıyı Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi tarafından doldurularak çalışanın şahsi belgesinde koruma edilir.

Dalış kayıt formu, dalış kayıt defteri ve ana dalış kayıt jurnali

UNSUR 23 – (1) Dalış kayıt formu, dalış anında tutulan formdur. Buradaki bilgiler dalışı takiben dalış kayıt defterine geçirilir. Bu formun tutulmasından dalış amiri sorumludur.

(2) Dalış kayıt defteri, fiili dalış yapan işçinin bağlı olduğu komutanlık tarafından her bir işçi için başka tutulan defterdir.

(3) Dalış üniteleri tarafından ana dalış kayıt jurnaline Kıyı Güvenlik Komutanlığına bağlı icra edilen tüm dalışlar kaydedilir.

(4) Bu kayıtlarla ilgili konular yönerge ile belirlenir.

ALTINCI KISIM

Sorumluluklar ve Kontrol

Dalış aygıt aletleri ile ilgili sorumluluklar ve kontrol

HUSUS 24 – (1) Dalış timlerinde misyonlu her işçi kendisine tahsis edilmiş dalış aygıt ve aletlerinin dalış sıhhatine halel getirmeyecek formda aktif, bakımlı ve her an dalışa hazır bulundurulmasından şahsen sorumludur.

(2) Dalış timleri bünyesinde bulunan dalış teçhizatının vazifeye hazır bulunup bulunmadığı Kıyı Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezince oluşturulacak bir heyet tarafından yılda bir kez denetlenir. Denetleme sonuç raporları, dalış timinin bağlı olduğu komutanlığa ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına gönderilir.

(3) Denetleme, dalış ve aygıtlarla ilgili konular yönerge ile belirlenir.

(4) Dalış gereçlerinin tamirat, kalibrasyon, test ve hurda enkaz köhne süreçleri yönerge ile düzenlenir.

Dalış takımları dışında vazifeli işçi için zarurî dalış

HUSUS 25 – (1) Kıyı Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki fiili dalış takımları dışında vazife yapan kurbağa adam ve dalgıç çalışanının mecburî dalışlarının planlaması ve icrası, buyruğunda olduğu komutanlıkça sağlanır.

Tasdikname

UNSUR 26 – (1) Her kurbağa adam yahut dalgıç adayı, uygulamalı dalış eğitimlerine başlamadan evvel dalış kaza ve hastalıklarıyla ilgili gerekli bilgileri ihtiva eden ve içeriği yönergeyle düzenlenen tasdiknameyi iki nüsha olarak imzalar. Bu dokümanın bir nüshası Kıyı Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezinde, bir nüshası da ilgili işçinin şahsi evrakında koruma edilir.

Sıhhat bildirim formu

HUSUS 27 – (1) Dalış yapacak işçi, dalış öncesi sıhhat durumunun uygun olup olmadığına dair, yönergeyle içeriği belirlenen sıhhat bildirim formunu doldurarak imzalar.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Yönerge

UNSUR 28 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ait öbür konular Kıyı Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

Yürürlük

HUSUS 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 30 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını İçişleri Bakanı yürütür.

You may also like