KİT’lerin 2021 yılı işçi alım yordamları belirlendi

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı iştiraklerinde, 1 Ocak 2021’den sonra kontratlı işçi konumlarına alınanlar, tekrar 3 yıl geçmedikçe …

By

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı iştiraklerinde, 1 Ocak 2021’den sonra kontratlı işçi konumlarına alınanlar, tekrar 3 yıl geçmedikçe misyon yaptıkları kuruluşlara ve öbür kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının “2021 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına Ait Metot ve Asılların Belirlenmesine Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası KİT’e ilişkin olan işletme yahut işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2020 yılında ayrılan işçi sayısını belirlerken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, vefat ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

Bu yıl Bakanlıkça sermaye transferi yapılan KİT’ler ve bağlı iştiraklerinin işçi atama süreçleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak. Bu teşebbüsler, bildirimin ekinde yer alan “Personel Talep Formu”nu doldurarak isteklerini münasebetleriyle Bakanlığa ileterek ve gerekli müsaadesi aldıktan sonra süreçlerini tamamlayacak.

Yapılması planlanan işçi alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında, statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, yüzde kaç garantili olacağı üzere bilgilerle birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren doküman Bakanlığa iletilecek.

– Kontratlı işçiye “3 yıl” kuralı devam edecek

1 Ocak 2021’den sonra kontratlı işçi durumlarına atananlar, 3 yıl geçmedikçe misyon yaptıkları kuruluşlara ve öbür kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Bu kural, geçmiş yıllarda da uygulanmıştı.

Kurumsal alım sistemiyle teşebbüslerde kontratlı işçi durumlarına atananlar, mesleğe özel müsabaka sınavıyla yardımcı olarak girilen takımlar, bulunulan durumdan farklı ve tahsil durumu prestijiyle ihraz ettikleri unvanlı takım ve durumlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak.

Yapılacak atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan fakat imtihan ve/veya atama süreçlerine yönelik gerekli süreçlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan işçi atama müsaadeleri, 2022 yılında ek bir müsaadeye gereksinim bulunmaksızın kullanılabilecek.

Teşebbüsler, 2021 yılında çalıştıracakları süreksiz çalışanların toplam adam/ay müddetini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak halde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına vize ettirecek.

– Çok yıllı hizmet alım ihalesi

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan yararın artırılması maksadıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek.

Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için 2021 yılı mali maksatlar programı kapsamında işletme bütçelerinin en az 2021-2023 periyodunu kapsayacak halde hazırlanması gerekecek.

Program amaçları ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2021 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin fiyatı, Bakanlıkça bildirilecek meblağı aşamayacak. 2022 yılı ve sonrasına ait hizmet alımı tavanları, 2021 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10’ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

2023 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ait Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda, kelam konusu yıl sonrası için hizmet alım tavanı, evvelki yılın hizmet alım tavanının yüzde 10 artırılması suretiyle hesaplanacak.

Hizmet alımı tavanının artırılması halinde, mevzuya ait idare şurası kararının bir örneği Bakanlığa ve ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına gönderilecek. Bu kapsamda gönderim yılda en fazla iki sefer yapılabilecek.

– Teşebbüsler zarurî hallerde bankalardan ticari kredi kullanabilecek

Kamu teşebbüslerce hazırlanacak işletme bütçelerinin, programda yer alan mali gaye ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali maksat ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi mecburî olacak.

Teşebbüsler, finansman gereksiniminin oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve masraf azaltıcı tedbirlere başvurarak, faal işletme sermayesi ve sabit sermaye idaresi için gerekli önlemleri alacak.

Bu önlemlerin kâfi olmaması durumunda ve zarurî hallerde, teşebbüsler program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak halde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil öbür finansman yollarına başvurabilecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2020 yılı kar beklentisi/gerçekleşmesi ve evvelki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen meblağda, bütçe maksatları dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapacak.

Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata nazaran hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan öbür tabloları Kamu İşletmeleri Data İzleme (KİVİ) Sistemi’nde belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderecek.

– Faaliyet raporları teşebbüslerin internet sitelerinde yayımlanacak

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2020 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2021’e kadar internet sitelerinde yayımlayacak.

Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı isimlerini ve şifrelerini kullanarak “https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal” internet adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve kelam konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 prestijiyle ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacak.

Yurt dışı bağlı iştiraki ve iştiraki bulunan teşebbüsler de bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına yahut Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bilançolarını, gelir tablolarını, nakit akış tablolarını, öz sermaye değişim tablolarını ve kar dağıtım tablolarını 31 Mayıs 2021’e kadar Bakanlığa iletecek.

2021’e ilişkin yatırım ve finansman programının uygulanmasında yordam ve asıllara ilişkin tebliğ yayımlandı

You may also like