Kamuda meseleleri ortaya koyan rapor uygulamaya geçirilmedi!

Bilindiği üzere, mülga Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) 30.10.1984 tarihli ve …

By

Bilindiği üzere, mülga Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun mucibince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Şurasının 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde onaylanmış ve 23 Temmuz 2019 tarihli Tekrarlanmış Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kelam konusu Planın hazırlık çalışmaları doğrultusunda, mülga Kalkınma Bakanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN Başkanlığında farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerle birlikte “Kamuda İnsan Kaynakları İdaresi Çalışma Kümesi Raporu” oluşturulmuştur.

Raporu incelediğimizde, problemleri ortaya koymak ismine öncelikle dört başlık altında Mevcut Durum Tahlili yapıldığı görülmektedir. Bunlar;

-“Ülkemizde ve Dünyada Genel Durum“,

-“Türkiye’de Genel Durum ve Sorun Alanları

-“Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar

-“Onuncu Kalkınma Planı Periyodunun Kıymetlendirilmesi

Daha sonra ise Kalkınma Planı çerçevesinde plan periyoduna dair bir perspektif çizilmiştir. Bu maksatla, “Uzun Vadeli Amaçlar“, “2019-2023 Kalkınma Plan Devrinde Beklenen Gelişmeler“, “Gayelere Dönük Gaye ve Siyasetler” ile “Değerli Projeler“e yer verilmiştir.

Raporda bilhassa gayelere dönük “Emel ve Siyasetler” ile “Değerli Projeler“e baktığımızda 12 (oniki maksat ve bu hedeflerin altında birçok siyasetin geliştirildiğini görüyoruz. Ayrıyeten 3 (üç) proje ise kıymetli projeler başlığı altında raporda yer bulmuştur.

Hedefleri ve değerli projeleri sıralarsak;

Gaye 1: Kamu işçi sisteminde statü hukukun çerçevesi tekrar değerlendirilmeli ve işçi statüleri sadeleştirilmelidir.

Emel 2: Kamu çalışanının verimliliğinin artırılmasına yönelik siyasetler uygulanacaktır.

Gaye 3: Kamuda vazife, yetki ve sorumluluk ile kontaklı daha aktif, adil, açık anlaşılır ve gayeye uygun bir maaş rejimi uygulanacaktır.

Emel 4: Kamuda yaygınlık kazanmış olan meslek uzmanlık sistemi gözden geçirilecektir. Sadakat ve liyakat istikrarı çerçevesinde atama ve terfilerde liyakate dayalı, şeffaf ve objektif bir sistem geliştirilecektir.

Gaye 5:Kamuda çalışan merkez ve taşra işçisinin kalitesini ve ahengini artırmak gayesiyle eğitim programları geliştirilerek bölgesel eğitimler artırılacaktır. Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleksel ve temel marifetlerini artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolay kolay erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.

Hedef 6: Kamu çalışanının ülke seviyesinde misyon gerekleri dikkate alınarak ve istikrarlı dağılımı sağlanacaktır.

Gaye 7: Kamu vazifelerine birinci kez atanacak işçinin, engelliler ve toplumsal hizmet modellerinden yararlananlar da dahil olmak üzere, hakkaniyet ve liyakat unsurları çerçevesinde atanmasına ait siyasetler tespit edilecektir. Çağdaş insan kaynakları idaresi anlayışına uygun, bilgi ve beceriyi en gerçek halde ölçen ve adil bir işçi alım sistemi uygulanacaktır.

Emel 8: Kamu işçisi bilgi sistemi çalışması tamamlanarak hakikat ve süratli bilgiye ulaşma imkanı oluşturulacaktır.

Emel 9: Kamu bilişim çalışanının istihdamının düzenlenmesi ve kamu bilişim uzmanlığı takımının oluşturulması için gerekli mevzuat altyapısı tamamlanarak nitelikli işçi istihdamına imkan sağlanacaktır.

Gaye 10: Mahallî idarelerin insan kaynakları kapasitesini geliştirecek istikamette adımlar atılacaktır.

Hedef 11: Kontratlı işçi istihdamı yine yapılandırılacaktır.

Emel 12: Kamu idaresinde insan kaynakları üniteleri yine yapılandırılacaktır.

Kıymetli Projeler 1: Kamu İşçi Bilgi Sistemi Projesi

Değerli Projeler 2:Kamu İdaresinde Uzaktan Eğitim Projesi

Değerli Projeler 3: Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) Geliştirilmesi Projesi

Bahsi geçen rapor incelendiğinde, hazırlayan takım alanında ehil ve alandan geldikleri için sıkıntıları ve bu sıkıntıların tahliline yönelik siyasetleri olabildiğince kapsamlı formda ortaya koymaya çaba etmiştir. Ülkemizde kamu sisteminin kanayan yaralarına değinildiği ve buna yönelik siyasetler geliştirildiği görülmektedir. Statülerin sadeleştirilmesi, maaş sisteminin gözden geçirilmesi, kontratlı işçi istihdamında yaşanan meseleler ve bir türlü oluşturulamayan kamu işçi bilgi sistemi üzere amaçlar raporda göze çarpmaktadır.

Fakat, 2019-2023 yıllarını kapsayan 11 inci Kalkınma Planını incelediğimizde ise bahsettiğimiz raporun hiç hazırlanmamış üzere davranıldığı, ortaya konulan siyaset ve projelerin sonlu seviyede Kalkınma Planında yer bulabildiğini görüyoruz.

Kalkınma Planında “Kamuda İnsan Kaynakları” başlığı altında yer alan yer alan emel ve siyasetler şunlardır: (Sayfa 198)

Maksat 803. Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen şartlara ahenk yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu işçi sistemi oluşturulması temel hedeftir.

Siyaset ve Önlemler

-Kamu çalışanına ait kamu hizmetlerinin sunumunda kıymetli bir role sahip olan insan kaynağının temini, faal ve verimli bir formda hizmet sunumu ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.

-Kamu çalışanına ait kamu hizmetlerinin sunumunda aktifliği, verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik hukuksal düzenlemeler yapılacaktır.

-Kamu kurumlarının insan kaynakları idaresi konusunda kapasiteleri güçlendirilecektir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçi ünitelerinin insan kaynakları idaresi anlayışıyla yapılandırılması ve bu ünitelerin kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

-Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kapasitesi artırılacaktır.

-Kamuda etik şuurunun yerleştirilmesini ve etik uygulamalarının güçlenmesini sağlayacak formda ilgili düzenlemeler yapılacaktır.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında işçiye yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.

-Kamu çalışanının dijital hünerleri geliştirilerek dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelere ahenkleri sağlanacaktır.

-Kamu işçisinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve tertipli olarak yürütülmesi sağlanacak ve her seviyedeki çalışana idare mahareti kazandırmayı amaçlayan eğitim programları geliştirilecektir.

-Hizmet içi eğitim uygulaması, kamu çalışanlarının mesleksel ve temel hünerlerini artıran uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle basitçe erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası kapatılan Kalkınma Bakanlığı tarafından 2018 yılında hazırlatılan Kamuda İnsan Kaynakları İdaresi raporunun iki yıl evvel ortaya koyduğu meselelerin “hiçbir düzenleme yapılmadığı için” artarak devam ettiğini söylemek herhalde yanlış olmaz. Kontratlı istihdamı giderek yaygınlaşmakta iken, 1978 model düzenleme artık yokuşta kalmaktadır. Maaş unsurlarındaki çeşitliliğin artması işin içinden çıkılmaz bir noktaya gittiğini göstermektedir. Ödüllendirme sistemi işlemez hale gelmiş, çeşitliliğinin arttırılarak günümüz şartlarına nazaran elden geçirilmesi elzem olmuştur.

Dört buçuk milyona aşan kamu çalışanlarına dair gerek mevzuattan gerekse öteki süreçlerden kaynaklı sıkıntıların üstüne artık gidilmez ve bu durum görmezden gelinmeye devam edilirse, ilerleyen süreçte bedeli ağır olmaz mı?

Bu sorunun karşılığını hepimiz yaşayarak göreceğiz.

Not: 2018 yılında hazırlanan bu raporu neden artık gündem ediyorsunuz sorusunu herkesin sorması pek doğal. Lakin, bu türlü bir raporun hazırlandığına rastgele vakıf olduğumuzu bilmenizde yarar var. Keşke bu raporlar herkesin görmesi ve katkı vermesi açısından daha aktif bir formda duyurulabilse idi.

Raporun tam metni için tıklayınız.

You may also like