Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Ekli “Kamuda Güç Performans Mukavelelerine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5627 sayılı Güç Verimliliği Kanununun ek …

By

Ekli “Kamuda Güç Performans Mukavelelerine Ait Tarz ve Temeller Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5627 sayılı Güç Verimliliği Kanununun ek 1 inci unsuru yeterince karar verilmiştir.

KAMUDA GÜÇ PERFORMANS MUKAVELELERINE AIT ADAP VE TEMELLER HAKKINDA KARAR

Hedef

HUSUS 1- (1) Bu Kararın maksadı, genel idare kapsamındaki kamu yönetimleri ile öteki kamu kurum ve kuruluşlarının güç tüketimlerini yahut güç masraflarını düşürmek üzere akdedecekleri güç performans mukavelelerine ait tarz ve temellerin belirlenmesidir.

Kapsam

UNSUR 2- (1) Genel idare kapsamındaki kamu yönetimleri ile öteki kamu kurum ve kuruluşları bu Karar kararları çerçevesinde güç performans kontratı yapabilir.

(2) Bu Karar, mülkiyeti kamuya ilişkin olan ve hakkında yıkım, taşınma yahut elden çıkarma kararı ya da planı bulunmayan bina, tesis, araç ve gibisi taşınır ve taşınmazlar ile kamu tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.

Destek

HUSUS 3- (1) Bu Karar, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Güç Verimliliği Kanununun ek 1 inci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

UNSUR 4- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığını,

b) Kolay geri ödeme müddeti: Güç verimliliği tedbirine ilişkin yatırımın maliyetinin, güç verimliliği Tedbiri ile sağlanacak yıllık tasarruf ölçüsünün ekonomik karşılığına bölünmesi ile elde edilen yıl cinsinden pahası,

c) Güç performans mukavelesi (sözleşme): Uygulama projesi sonrasında sağlanacak güç tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi temeline dayanan mukaveleyi,

ç) Güç verimliliği danışmanlık şirketleri: 5627 sayılı Kanun kapsamında “şirket” olarak tanımlanmış ve güç verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki evrakı verilen şirketleri,

d) Güç verimliliği tedbiri: Rastgele bir güç üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi alanında güç verimli ekipman ve sistem kullanımı, tamir, modifikasyon, rehabilitasyon ve süreç geliştirme üzere yollarla tasarruf sağlanması, gereksiz güç kullanımının, güç kayıp ve kaçaklarının önlenmesi yahut en aza indirilmesi ile birlikte atık gücün geri kazanılması ve yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımı üzere hususlarda tahlilleri içeren tedbiri,

e) Etüt: Güç verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, kıymetlendirme ve raporlama evrelerinden oluşan çalışmaları,

f) Etüt raporu: Etüt kapsamında hesaplanan güç tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik güç verimliliği tedbirlerini ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen çalışmaları içeren en son raporu,

g) Yönetim: Genel idare kapsamındaki kamu yönetimleri ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarını,

ğ) Yönetim yetkilisi: Yönetimde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama ünitesinin en üst yöneticisini,

h) İhale: Bu Karar kapsamında uygulanacak projenin, istekliler ortasından seçilen biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ilgili yönetim yetkilisinin onayını müteakip kontratın imzalanması ile tamamlanan süreçleri,

ı) İstekli: İhaleye teklif veren hukukî kişi yahut bunların oluşturdukları iş iştirakini,

i) İzleme devri: Proje uygulamasının uygulama denetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayan ve mukavele müddeti boyunca devam eden devri,

j) Kabul: Yüklenici tarafından yatırımı tamamlanan projenin, uygulama denetim kurulu tarafından onaylanması ve resmen kabul edilmesini,

k) Net bugünkü kıymet (NBD): Tasarruf konusu yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı gelirin bugünkü bedelinden, proje masraflarının bugünkü pahasının düşülmesi ile elde edilen farkı,

l) Ölçme ve doğrulama: Güç verimliliği tedbirlerinin uygulanması sonucu sağlanan güç tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması hedefiyle “TS ISO 50006 Güç temel düzeyleri (ETS) ve güç performans göstergeleri (EPG) kullanılarak güç performans ölçümü” ve “Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü” yahut “TS ISO 50015 Kuruluşların güç performanslarının ölçümü ve doğrulanması standardına uygun olarak belirlenen formüllerle planlama, ölçme, data toplama ve tahlil etme süreçleri ve sürecini,

m) Ölçme doğrulama uzmanı: Ölçme ve doğrulama sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

n) Proje: Güç verimliliği tedbirlerinin tamamını içeren ihale konusu projeyi,

o) Referans eneği tüketimi: TS ISO 50006 standardına uygun olarak hesaplanan, uygulama alanının makul kurallar altında tükettiği güç ölçüsünü,

ö) Şartname: İhale kaide ve şartlarının düzenlendiği şartnameyi,

p) Tasarruf: Uygulama alanında taban konfor standartlan sağlanarak, hizmet ve üretimin kalitesinde ve ölçüsünde düşüşe yol açmadan güç tüketiminin yahut kayıplarının azaltılmasını yahut randıman artışı ile ünite maliyetin azaltılmasını,

r) Tasarruf doğrulama raporu: İzleme periyodu boyunca, mukavelede belirlenen devirlerde yüklenici tarafından TS ISO 50006 ve Memleketler arası Ölçme ve Doğrulama Protokolü yahut TS ISO 50015 standardına uygun olarak hazırlanan, referans güç tüketimini etkileyen değişkenler dikkate alınarak doğrulanan tasarruf ölçüsünü gösteren raporu,

s) Tasarruf garantisi/tasarrufların garanti edilmesi: İsteklinin, teklifi kapsamında taahhüt ve garanti ettiği toplam güç tasarrufunu,

ş) Teklif: İsteklinin yönetime sunduğu projenin tasarruf ölçüsü ile teknik, ekonomik ve idari ayrıntılarını içeren tüm doküman ve bilgileri,

t) Teklif kıymetlendirme kurulu: Yönetim tarafından, tekliflerin kıymetlendirilmesi, ihale sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması emeliyle yapılacak işin mahiyetine uygun olacak halde en az 3 mühendis (makine, elektrik yahut inşaat mühendisi) ile muhasebe ve finansman alanında çalışan en az 2 kişi olmak üzere toplamda en az 5 şahıstan oluşturulan komitesi,

u) Uygulama alanı: Güç verimliliği tedbirlerinin uygulanacağı yönetimin sahip olduğu yahut yönetime tahsis edilmiş her türlü bina, tesis, araç ve gibisi taşınır ve taşınmazlar ile idarece yürütülen hizmetleri,

ü) Uygulama devri: Kontratın imzalandığı tarih ile proje kabulünün yapıldığı tarih ortasındaki ayrıntı mühendislik, tedarik, suram, testler ve işletmeye alma süreçlerini içeren yatırım devrini,

v) Uygulama denetim kurulu: Yönetim tarafından, uygulama devrinde ve izleme periyodunda yapılacak iş ve süreçlerin mukaveleye uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetim edilmesi hedefiyle işin mahiyetine nazaran en az 3 mühendisten (makine, elektrik yahut inşaat mühendisi) oluşturulan kurulu,

y) Uygulama projesi: Uygulama alanında uygulanacak güç verimliliği tedbirlerinin kapsamım içeren projeyi,

z) Yatırım maliyeti: Her bir güç verimliliği tedbirinin uygulanması ve bu tedbirle tasarruf sağlanmaya başlanması için gereken harcamaların toplam bedelini,

aa) Yüklenici: Yönetim ile kontrat imzalayan istekliyi,

söz eder.

(2) Bu Kararda yer almayan tarif ve kısaltmalar hakkında, 5627 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ait mevzuat temel alınır.

İhale yordamı ve temel unsurlar

HUSUS 5- (1) Bu Karar kapsamındaki ihaleler kapalı teklif yoluna nazaran yapılır. Teklif kıymetlendirme komitesi tarafından yapılan inceleme sonucunda ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler ortasında yönetime sağlanacak net yarar açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir.

(2) Bu Karar kapsamındaki ihaleler aşağıdaki kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

a) Mukavele kapsamında yapılacak yatırım bedeli 2.000.000 TL’den az olamaz.

b) Binalarda, uygulama alanının yıllık toplam güç tüketiminin en az %10’u yahut rastgele bir en son güç tüketimi alanında uygulanacak her bir güç verimliliği tedbiri için en az %20’si oranında tasarruf garantisi verilir. Bina harici uygulama alanlarında, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan kontrat mühleti boyunca yıllık sağlanan tasarrufun en az %10’u kadar yönetime hisse verilir.

c) Kontrat kapsamında pahalandırılacak güç verimliliği tedbirlerinin kolay geri ödeme mühleti 2 yıldan az olamaz.

(3) İkinci fıkrada belirtilen bedel, müddet ve oranlan, güç performans mukavelelerinin uygulanmasına dair oluşabilecek talep ve gereksinime nazaran yansına kadar azaltmaya Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı yetkilidir.

(4) Yönetim, mukavelenin imzalanmasına kadar, rastgele bir basamakta ihaleyi erteleyebilir, askıya alabilir yahut iptal edebilir.

(5) Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilen yıllık tasarruf ölçüsüne karşılık gelen fiyatı aşamaz.

(6) Kontrat bedeli, uygulanan projenin ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf ölçüsüne eşit yahut bu ölçüden yüksek olamaz.

(7) İhalelere ait öteki konular Bakanlık tarafından çıkarılan bildirim ile belirlenir.

İhale sürecine ait genel adap ve temeller

HUSUS 6- (1) Mukavele akdetmek üzere yönetimler, ihale öncesinde tabi oldukları satın alma prosedürlerine uygun olarak, Bakanlık tarafından çıkarılan bildirim ile formatı belirlenen etüt raporlarını hazırlar yahut hazırlatır. Yönetimler, etüt raporlarını etüt-proje sertifikalı çalışana sahip olması durumunda kendileri de hazırlayabilir yahut güç verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlatabilir.

(2) Yönetimler, etüt raporu kapsamında öngörülen güç verimliliği tedbirlerinden hangilerinin uygulanacağına 5 inci hususa uygun olarak karar verir.

(3) Yönetim tarafından belirlenen güç verimliliği tedbirlerini içeren projeye yönelik ihale hazırlıkları tamamlanır ve ihale duyurusu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılır.

(4) İstekli olabilecekler, tekliflerini vermeden evvel yönetimin belirleyeceği tarih ve/veya tarihlerde uygulama alanında inceleme yapabilir. Hazırlanan etüt raporuna yahut şartnameye mühleti içerisinde itiraz edilmesi durumunda, yapılan itirazlar Yönetim tarafından kıymetlendirilir, gerekli görülmesi halinde zeyilname yayımlanarak, etüt raporu ve şartnamenin teklif öncesinde kesin halini alması sağlanır, yönetim, gerekli görmesi halinde etüt, şartname ve öteki ayrıntılar için kıymetlendirme toplantıları düzenleyebilir. İstekliler, tekliflerindeki tasarruf hesaplarını, kesin etüt raporuna ve yerinde yapacakları incelemelere dayanarak belirler.

(5) Bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunduran hukukî kişiliği haiz istekliler ihalelere teklif verebilir. Bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunmayan hukukî kişiliği haiz istekliler ise bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı olan güç verimliliği danışmanlık şirketi ile iş iştiraki yahut alt yüklenici bağı kurarak ihalelere teklif verebilir. Öteki yeterlilik kriterleri işin mahiyetine uygun olarak yönetim tarafından şartnamede belirlenir.

(6) İhalenin sonuçlandırılabilmesi için, ihale kapsamında teklif kıymetlendirme kurulu tarafından geçerli sayılan en az 2 teklif alınmış olmalıdır. Aksi takdirde ihale iptal edilir.

(7) Teklifler, teklif kıymetlendirme kurulu tarafından; yatırım, yıllık bakım, işletme ve yenileme masraflarını (personel, yedek modül, sarf materyalleri, ağır bakım, lisans ve gibisi masrafların dahil edildiği) içeren proje maliyeti, ekipman ömürleri, yıllık ve ekonomik ömrü mühletince sağlanacak tasarrufun ekonomik karşılığı ve tasarruflar ile yükleniciye yapılacak ödeme koşullan dikkate alınarak incelenir. Projenin ekonomik ömrü boyunca yönetime sağlanacak net yarar açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif en uygun teklif olarak kabul edilir.

(8) NBD hesaplanabilmesi için gerekli metot, tekliflerin geçerlilik mühleti, taban gereklilikleri, formatı, tekliflerin alınması, açılması ve kıymetlendirilmesi, isteklilerde aranan minimum teknik ve mali yeterlilikler ile ihalenin duyurulması, yapılması ve sonuçlandırılmasına ait başka konular Bakanlık tarafından çıkarılan bildiri ile belirlenir.

(9) Teklif kıymetlendirme kurulu tarafından uygun bulunan teklif sahibi, ihale süreçleri tamamlandıktan sonra yönetimin onayını müteakiben mukavele imzalamaya davet edilir. Yönetim uygun görülen teklif sahibiyle gerekli teminatların sunulmasını takiben kontrat imzalar. Teklif sahibinin iş iştiraki olması halinde, iş iştiraki ile birlikte tüm ortaklar da mukaveleyi imzalar. Kontrat ve ilgili öbür evraklar EKAP’a kaydedilir.

Teminatlar ve öteki taban kararlar

HUSUS 7- (1) İhaleye katılmak için istekliler tarafından yatırım maliyetinin %2’sinden az olmamak üzere idarece belirlenen oranda süreksiz teminat sunulur. Kontrat imzalanabilmesi için ise yüklenici tarafından sunulan teklife ilişkin yatırım maliyetinin %4’ünün altında olmamak kaydıyla yönetim tarafından belirlenen kesin teminat sunulur. Bu Karar kapsamında teminat olarak kabul edilen pahalar aşağıdaki formdadır:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen dokümanlar.

İlgili mevzuatına nazaran Türkiye’de faaliyette bulunmasına müsaade verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka yahut gibisi kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların yahut özel fınans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen evraklardan nominal kıymete faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış pahası üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(2) Yönetimler, projeye uygun olarak teklif edilebilecek azami kontrat müddeti tanımlayabilir. Kontrat mühleti 15 yılı aşamaz.

(3) Yönetimlerin ihale kapsamında yüklenici ile imzalayacağı kontrat taslağı, şartname taslağı ve etüt raporu formatı Bakanlık tarafından çıkarılan bildirim ekinde yer alır. Bakanlık bu bildirim ekinde, ihale kapsamında kullanılmak yahut yönetimlere yardımcı olmak üzere doküman, format, hesaplama araçları üzere ek tip dokümanları da yayımlar.

Uygulama devri, izleme devri ve tasarruf doğrulama faaliyetleri

HUSUS 8- (1) Yüklenici, proje kapsamında güç verimliliği tedbirlerinin detaylandırılmasından, uygulanmasından, performansının garanti edilmesinden, şartnamede yer alması halinde bakım/onarımından, işletilmesinden ve mukavele, şartname ve eklerinde tanımlanan projeye ait tüm öbür şartlardan mukavele mühleti boyunca sorumludur.

(2) Uygulama devri, mukavelenin imzalandığı tarihte başlar ve zorlayan sebepler ve ihaleyi düzenleyen yönetimden kaynaklı gecikmeler ile üçüncü fıkraya nazaran tanınan cezalı müddet uzatımı dışında yönetim tarafından şartnamede tanımlanan mühletinden fazla olamaz.

(3) Zorlayıcı sebepler ve ihaleyi düzenleyen yönetimden kaynaklı gecikmeler dışında projenin uygulama devri içerisinde bitirilmemesi halinde yönetim kontrata uygun olarak ek müddet verebilir. Ek mühlet sonunda da işin tamamlanamaması durumunda yönetim mukaveleyi fesheder ve teminatı irat kaydeder. Müddet uzatımı ile ilgili varsa müdahillik hakkı üzere öteki konularda kontrat kararları uygulanır.

(4) Projenin kabulü kontrata uygun olarak yapılır. Uygulama denetim komitesinin kabulüyle birlikte garanti mühletleri ve izleme devri başlar.

(5) Proje kapsamında yapılan yatırımların ve kullanılan ekipmanların üzerinde rastgele bir takyidat bulunamaz. Proje kapsamında yapılan yatırımların ve kullanılan ekipmanların mülkiyeti, projenin kabul dokümanı ile birlikte izleme periyodunun başladığı tarihten itibaren yönetime geçer.

(6) Yüklenici tarafından izleme periyodu boyunca, izleme devrinin başladığı tarihten itibaren tamamlanan her 12 aylık periyodun sonunda yıllık tasarruf doğrulama raporu hazırlanır, yönetim, tasarruf doğrulama periyotlarını mali yıl ile uyumlaştırabilir. Tasarrufların ölçme ve doğrulanmasına ait tarz ve temeller, tasarruf doğrulama raporunun formatı ve minimum gereklilikler Bakanlık tarafından çıkarılan bildiri ile belirlenir.

(7) Uygulama denetim komitesi tarafından uygun bulunan tasarruf doğrulama raporlarının bir nüshası bilgi hedefli olarak Bakanlığa iletilir.

(8) Tasarruf doğrulama raporuna nazaran hiç tasarruf sağlanamaması halinde yönetim mukaveleyi feshederek teminatı irat kaydeder.

(9) Mukavelenin bu husus kapsamında tanımlanan rastgele bir nedenle yönetim tarafından feshedilmesi halinde yüklenici yönetimden ziyan, ziyan ve gibisi rastgele bir isim altında talepte bulunamaz.

Güç performans kontratları mucibince yapılacak ödemeler

UNSUR 9- (1) Tasarruf doğrulama raporunun uygulama denetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, mukavelede belirtilen yıllık tasarruf ölçüsünden fazla olmamak kaydıyla, yönetimin güç alım masraflarının yapıldığı bütçe tertiplerinden yükleniciye, doğrulanan yıllık tasarruf ölçüsü üzerinden mukavelede belirlenen oranda ödeme yapılır. yönetim kontratta tanımlamak suretiyle bir yıldan kısa devirlerde de ödeme yapabilir. Bu durumda yıllık bazda doğrulanan tasarrufun ekonomik karşılığı ve yıl boyunca yapılan Ödemeler dikkate alınarak yıllık bazda mahsuplaşma yapılır.

(2) Tasarruf doğrulama raporu uygulama denetim komitesi tarafından uygun görülmezse ödeme yapılmaz. Yönetim ve yüklenici tasarruf doğrulama raporu hakkında sonuncu bir mutabakata varamaz ve yüklenici tarafından talep edilirse yönetim, masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere her iki tarafın uygun gördüğü bir ölçme doğrulama uzmanından tasarruf doğrulama raporuna ait görüş alır. Ölçme doğrulama uzmanı tarafından hazırlanan görüş raporu sonrasında yönetim ve yüklenicinin uzlaşması durumunda ödeme yapılır. Uzlaşmaya varılamazsa tarafların türel yollara başvurma hakları gizlidir.

(3) Yüklenici, izleme periyodunun başladığı 12 aylık her devrin sonunda taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az %70’ini sağlamak zorundadır. Doğrulanan tasarruf ölçüsünün bu oranın altında kalması halinde yükleniciye rastgele bir ödeme yapılmaz ve yüklenici, yönetime mali yük getirmemek kaydıyla projede revizyon yapabilir. Bu durumda yükleniciye birinci fıkra kapsamında 1 yıldan kısa devirlerde ödeme yapılmış olması halinde yüklenici, bu ödemeleri yönetim tarafından belirlenen mühlet içerisinde yönetime geri öder. Yüklenicinin performans eksikliğini gidermesi ve bir sonraki devirde doğrulanan tasarruf ölçüsü tasarruf garantisinin %70’i ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bir evvelki periyot yahut devirlerde tasarruf garantisini sağlamadığı için yapılmayan ödeme doğrulanan tasarruf oranında gerçekleştirilir. Yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve gibisi münasebetle artış talep edemez. İzleme periyodu boyunca, birbirini takip eden 12 aylık periyotlara ilişkin doğrulanan tasarruf ölçüsünün üç devir boyunca tasarruf garantisinin %70’inin altında kalması durumunda, kontrat feshedilerek teminat irat kaydedilir. Bu durumda, yüklenici fesih nedeniyle yönetimden ziyan, ziyan ve gibisi rastgele bir isim altında talepte bulunamaz.

(4) Güç performans kontratları mucibince yapılacak ödemeler, yönetimlerin eneıji alım masraflarının yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilir.

Yaptırımlar ve ceza kararları

HUSUS 10- (1) Bu Karar ve kontratta tanımlanan nedenlerle kontratın feshedilmesi durumunda, proje kapsamında uygulama alanına kurulan her türlü ekipmanın mülkiyeti yönetime geçer ve teminatlar irat kaydedilir.

(2) Yüklenicinin, mukavele kapsamında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Kontratları Kanunu ve bu kanunların İkincil mevzuatlarında belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama kararlarına ters davranması halinde, bu kanunlara nazaran gerekli ceza ve yasaklama kararları uygulanır.

(3) Yönetimler, ihale üzerinde kalan istekli ile kontrat imzalamadan evvel, isteklinin ihalelerden yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ederek ya da EKAP yasaklı sorgulama sayfasından denetim ederek sonucuna nazaran mukaveleyi imzalar.

(4) Etütler ve raporların hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması konularında ilgili taraflar mühendislik, fen ve sanat kuralları çerçevesinde gerekli Ihtimamı göstermekle yükümlüdür.

Ölçme ve doğrulama uzmanlarının eğitilmesi, sertifikalandırılması ve görevlendirilmesi

HUSUS 11- (1) Bakanlık ölçme doğrulama uzmanlarının eğitimi ve sertifıkasyonu için programlar düzenler yahut düzenletir. Eğitimin içeriği, mühleti, fiyatı, eğiticilerin nitelikleri, imtihan hali, sertifikanın içeriği, programlara katılan bireylerde ve programları düzenleyen kurum/kuruluşlarda aranan kaideler ve başka konular Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Eğitim sonrası yapılan imtihanda başarılı olanlar, ölçme doğrulama uzmanı sertifikasını almaya hak kazanır. Kelam konusu sertifikayı vermeye Bakanlık yetkilidir,

(3) Milletlerarası ölçme ve doğrulama programlarından eğitim almış ve başarılı olmuş bireylere Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ölçme doğrulama uzmanı sertifikası düzenlenir.

(4) Bu Karar kapsamında yapılan işlerde görevlendirilen ölçme ve doğrulama uzmanlarının Bakanlık tarafından verilen sertifikaya sahip olması gerekir.

Başka konular

UNSUR 12- (1) Yönetim, zorlayıcı yahut yönetimden kaynaklanan sebeplerden dolayı projede değişikliğin mecburî hale gelmesi durumunda yüklenici ile anlaşarak, ihale kaidelerini değiştirmemek kaydıyla mukavelede değişiklik yapabilir. Bu kapsamda yapılacak değişiklik, sebebin direkt etkilediği kararlarla sonludur.

(2) Yüklenici, mukaveleden doğan hak ve borçlarını kısmen yahut büsbütün, yönetimin yazılı müsaadesi olmaksızın üçüncü şahıslara devredemez. Kontratın devranına yönetimin onay vermesi halinde devralan şirket, borç ve yükümlülüklerini mukaveleye uygun olarak yerine getirmekle ve ihale ve teklif etabında aranan yeterlik kurallarını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Teklif kıymetlendirme komitesi ve uygulama denetim komitesi teşkil edilirken yönetimin bünyesinde kâfi nitelikte işçi olmaması durumunda, farklı kamu kurum ve kuruluşlarından, işin mahiyetine uygun olarak süreksiz görevlendirme ile işçi talep edilebilir.

(4) Yönetimler, bu Karar kapsamında yapılacak iş ve süreçler için Bakanlıktan teknik ve idari konularda dayanak talep edebilir. Bakanlık, bu Karar ile uygulama bildirimi ve ekleri çerçevesinde yönetimlere bilgilendirme, eğitim, görüş verme ve başka faaliyetler ile dayanak olur.

Yürürlük

UNSUR 13- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 14- (1) Bu Karar kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

You may also like