Kamu kurumlarınca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan yanılgılar

pYenişafak Gazetesi köşe müelliflerinden Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında , kamu kurumlarınca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan …

By

pYenişafak Gazetesi köşe müelliflerinden Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında , kamu kurumlarınca memurların kademe ilerlemesinde sıklıkla yapılan yanılgılara değindi.

Ünlü yazısında:

Kontratlı statüde geçen mühletler kademe ilerlemesinde dikkate alınır mı?

657 sayılı Kanun’un 4-B unsuruna nazaran kontratlı statüde geçen müddetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ait olarak Devlet İşçi Başkanlığı olumsuz görüş vermişti.

Lakin, Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın sormuş olduğu benzeri bir soruya Maliye Bakanlığı aşağıdaki görüşü vererek öğretmenler özelinde kamuda çalışan kontratlı çalışanın tamamına ümit ışığı olmuştur. Verilen görüşte özetle; 657 sayılı Kanun’un 4’üncü ve 237’nci unsurun (e) fıkrasına istinaden mukavele ile çalıştırılan çalışanın memur statüsüne geçirilmesi halinde kontratlı olarak geçen müddetin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kıymetlendirilmesi kabul edilmiş burada kullanılan “memuriyete geçirilme” halleri için kanunda rastgele bir kısıtlayıcı karara ise yer verilmemiştir.

Kelam konusu “memuriyete geçirilmeleri halinde” ibaresinin 12.2.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanun’un Süreksiz 9’ncu hususu ile 26.6.1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin 15’nci unsuru ile getirilen geçiş kararlarına istinaden Devlet memurluğuna geçirilenlerin yanı sıra imtihanla birinci sefer devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği düşünülmektedir. Benzeri görüş, Soysal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Toplumsal Sigortalar Genel Müdürlüğü Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve Süreçler Dairesi Başkanlığı tarafından da verilmiş olup, işçinin kontratlı statüde geçen müddetlerinin kazanılmış hak aylığında kıymetlendirilmesine imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak Maliye Bakanlığı’nın vermiş olduğu görüşe nazaran; imtihanla birinci sefer devlet memuru olarak atanmış olanların kontratlı statüde geçen müddetlerinin kazanılmış hak aylığında kıymetlendirilmesi gerekmektedir. Görüş her ne kadar Ulusal Eğitim Bakanlığı’nda çalışan kontratlı öğretmenler için verilmiş olsa da öteki kurumlarda çalışan kontratlı işçinin de imtihanla memur olarak atanması halinde kontratlı statüde geçen mühletleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilecektir.

657 sayılı Kanun’un 36/A-5 ve 36/A-7/b fıkrasının uygulanması

Şef unvanı ile vazife yapan çalışana biyoloji kısmından mezun olması sebebiyle bir derece verilip verilemeyeceği ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı olarak vazifeye başlayan çalışanın mezkür kanununun 36/A hususunun 7/b fıkrası yeterince bir dereceden yararlandırılması mümkün müdür?

657 sayılı Kanun’un 36/A unsurunun 5 numaralı alt bendinde; “Dört yıl ve daha fazla müddetli yüksek tahsil görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner doktor, eczacı ile gibisi sıhhat bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sıhhati dahil) Biyolog unvanına sahip akademik işçi giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” kararı, tıpkı unsurun 7/b fıkrasında; “Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda hala vazifeli bulunanlarla yine misyona atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra mucibince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz)” kararı yer almaktadır.

Üstte yer verilen kararlara nazaran, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36/A unsurunun 5’inci fıkrası kararından yararlanabilmek için kelam konusu unvanların ihraz edilmesinin kâfi olması sebebiyle biyoloji kısmından mezun olan ve Şef unvanı ile vazife yapan işçiye bir derece verilebilmesi gerekir. Tekrar 657 sayılı Kanun’un 36/A unsurunun 7/b fıkrasında bir derece yükselmesinden yararlanabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nda misyonlu bulunmak yahut tekrar vazifeye atanmak koşulunun aranması sebebiyle ilgilinin mezkur unsur kararından Diyanet İşleri Başkanlığı’nda misyon yapmakta iken yararlandığı, kurumunuzda intibak süreçleri yapılırken daha evvel almış olduğu derecenin de dikkate alınması gerekir.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 657 sayılı Kanun’un 36/A-8-a hususu karşısındaki durumu

Yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına geçirilen çarşı ve mahalle bekçileri 657 sayılı Kanun’un 36/A-8-a hususu kararlarından faydalandırılabilir mi?

Danıştay 5’inci Dairesi’nin 27/12/1989 tarihli ve E:1987/1075; K:1989/2557 sayılı Kararı’nda, 657 sayılı Kanun’un memuriyete giriş derece ve kademelerini belirleyen kararlarının yalnız memurluğa birinci girişte uygulanacağını kabul etmenin, belli niteliği girişte taşıyanlarla bu niteliği sonradan kazanalar ortasında bir eşitsizlik ve haksız uygulamaya yol açacağı ve bu türlü bir uygulamanın hukuk sistemimizin temel unsurlarından olan kanun önünde eşitlik prensibine de ters olacağı belirtilmiştir.

Üstte yer verilen kararlar ve Danıştay Kararı çerçevesinde; yardımcı hizmetler sınıfından, emniyet hizmetleri sınıfına aktarılan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 657 sayılı Kanun’un 36/A-8-a hususu kararları uygulanarak Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden; İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe, Yüksek tahsili bitirenler birebir yüksek tahsili bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece . ek edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

Birden fazla yüksek lisans yapanlara kademe ilerlemesi verilir mi?

Memurluğa girmeden evvel yahut memuriyetleri sırasında birden fazla yüksek lisans derecesi almış olanlar, kaç kademe ilerlemesi alırlar?

Bu mevzuyla ilgili olarak, DPB’nin vermiş olduğu görüşe nazaran; 657 sayılı Kanun’un 36/A-9’uncu hususuna nazaran, lisans üstü tahsilin seviyesi, alanı yahut koluyla bağlı olmaksızın her durumda ilgili devlet memuruna bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, bu haktan bir kere yararlandıktan sonra birebir yahut farklı kısımlarda ve farklı seviyelerde lisans üstü eğitim alınması durumunda yeni bir kademe ilerlemesi uygulaması mümkün değildir.

Asaleti tasdik edilemeyen aday memurlara ek derece uygulaması yapılır mı?

Açıktan aday memur olarak atanan ve misyona başladıktan sonra, adaylık periyodu içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı unsurunun A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri yeterince bunlar hakkında kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanır mı?

Birtakım kurumlar adaylık devrinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapmamaktadır. Fakat, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64’üncü hususu kararlarına nazaran kademe ilerlemesi yapılamamakla birlikte, adaylık müddeti içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı unsurunun A/1, A/6 ve A/9’uncu bentleri mucibince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olduğu, buna nazaran, aday memur olarak atananların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde bahsi geçen unsurlar uyarınca yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulamasının ilgililerin kelam konusu tahsil durumlarına ait evrakları kurumlarına ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulundukları tarih itibariyle yapılması gerekmektedir.

You may also like