İstihdam teşvikine ait teklifin 10 hususu daha kabul edildi

TBMM Genel Heyetinde, istihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik …

By

TBMM Genel Heyetinde, istihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 10 unsuru daha kabul edildi.

Kabul edilen unsurlara nazaran, Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların olağan çalışma mühletlerine dönmeleri durumunda patrona ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim dayanağı mühletini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na süreksiz husus ekleniyor.

İşsizlerin tekrar istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebilmesi için iş yahut hizmet mukavelesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 devrinde sona erenlerle, SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, patronlarca de fiilen çalıştırılmaları halinde, patronlara her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira dayanak verilecek.

Müracaatta bulunanlardan işverence işe alınıp, fiyatsız müsaadeye ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup müracaatının kabul edilmediğini bildirenler için ise kelam konusu kurallar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira takviye sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu formda çalıştırıldıkları periyoda ait fiyat ve fiyata bağlı hakları hariç olmak üzere, öteki haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu formda çalıştırıldıkları periyotta ilgili mevzuat uyarınca daha evvel yararlanmış oldukları toplumsal yardım ve öbür haklar borç çıkarılmayacak.

Bu unsur uyarınca müracaatta bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden patronlara, ilgililerin patron yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı periyotlar için Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen öbür bir süreksiz hususa nazaran de patrona, Ocak 2019-Nisan 2020 periyodunda en az sigortalı bildirimi yapılan ay yahut devirdeki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi fiyat dayanağı sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak takviye meblağının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ek işe alınacaklardan patron tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, kelam konusu takviye ve nakdi dayanak meblağlarını, unsurların yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek taban fiyat artış oranında artırmaya yetkili olacak.

– Konutta ürettiklerini internetten satanlara muafiyet

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, başka bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları konutlarda imal ettikleri malları internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf dokümanı alınması, Türkiye’de konseyi bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat fiyatının belirlenen fiyatı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan fiyatlar üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 4 (bir ve üzeri emekçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Ticari, zirai yahut mesleksel yararı hasebiyle gerçek yordamda Gelir Vergisi’ne tabi olanlar ile hususta sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek formda yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

Cumhurbaşkanına, hususta belirtilen oranları ve meblağı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veren düzenleme 1 Ocak 2021 prestijiyle yürürlüğe girecek.

Tam mükellef gerçek şahısların, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta Yönetimi ya da süratli kargo nakliyatı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri yararın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam vakitli ya da eş paha kısmi vakitli emekçi çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam vakitli ya da eş bedel kısmi vakitli emekçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam vakitli ya da eş kıymet kısmi vakitli emekçi çalıştırması koşul olacak.

Cumhurbaşkanı bu unsurda yer alan oran, meblağ ve sayıları yarısına kadar indirebilecek ve iki katına kadar artırabilecek.

Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin hisselerinin Borsa İstanbul’da süreç görüp görmemesine, süreç gören hisselerinin toplam hisseleri içindeki oranına, geri alınan hisselerin Borsa İstanbul’da süreç gören hisselerinden olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve öteki gelirlerinin toplam fiyatına nazaran, başka ayrı ya da birlikte bu oranı sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmak suretiyle yine tespit etmeye yetkili olacak.

Teklifle banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) süreçlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor. Unsurun uygulama mühleti 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Lisans sahibi olan yahut lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışlara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine fiyat olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen karar, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin 20. hususunun kabul edilmesinin akabinde, Müşavere Konseyi kararıyla birleşimi, 10 Kasım Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

You may also like