İstihdam teşviki kanun teklifinin birinci kısmı kabul edildi

TBMM Genel Şurasında, istihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin …

By

TBMM Genel Şurasında, istihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 22 husustan oluşan birinci kısmı kabul edildi.

İki kısım halinde görüşülen teklifin kabul edilen unsurlarına nazaran, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Kıymet Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na nazaran kesilen para cezaları; kara yollarından yöntemsiz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları üzere tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Tahsil katkı kredisi ve tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesi da yapılandırılabilecek.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun’a nazaran takip edilen öbür alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Birinci taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. Birinci taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Toplumsal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz artırımları da yapılandırılabilecek.

Ayrıyeten vilayet özel yönetimlerine olan borçlar, emlak vergisi, etraf paklık vergisi, ilan ve reklam vergisi, öbür vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık fiyatları, yol iştirak hisseleri, türlü fiyatlardan kaynaklı kurum alacakları ve artırım ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan takviyelerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ilişkin şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama süreçlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının vilayet özel yönetimleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

– Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de faydalanabilecek

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan tasınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı.

Teklifle büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su isleri Genel Müdürlügüne olan borçları da yapılandırılabilecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay mühletle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları müddet için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı; bayan, genç ve mesleksel yeterlilik evrakı sahiplerini istihdam etmesi halinde patrona sağlanan prim dayanağının bir evvelki yıl ortalamasına ek istihdam edilen şahıslar için 12 ay, bu kişinin bayan, genç yahut engelli olması durumunda 18 ay müddetle patrona sağlanan prim teşvikinin ve ek istihdam sağlayan patrona Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi dayanağı uygulamasının mühletini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz tesirleri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının mühletini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

– Patrona ödenen prim takviyesi müddeti 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların olağan çalışma müddetlerine dönmeleri durumunda patrona ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim takviyesi mühletini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na süreksiz unsur ekleniyor.

İşsizlerin yine istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebilmesi için iş yahut hizmet mukavelesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 periyodunda sona erenlerle SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, patronlarca de fiilen çalıştırılmaları halinde, patronlara her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira takviye verilecek.

Müracaatta bulunanlardan işverence işe alınıp, fiyatsız müsaadeye ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup müracaatının kabul edilmediğini bildirenler için ise kelam konusu koşullar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira dayanak sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu biçimde çalıştırıldıkları periyoda ait fiyat ve fiyata bağlı hakları hariç olmak üzere, başka haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu biçimde çalıştırıldıkları devirde ilgili mevzuat uyarınca daha evvel yararlanmış oldukları toplumsal yardım ve öteki haklar borç çıkarılmayacak.

Bu husus uyarınca müracaatta bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden patronlara, ilgililerin patron yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı periyotlar için Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen diğer bir süreksiz unsura nazaran de patrona, Ocak 2019-Nisan 2020 devrinde en az sigortalı bildirimi yapılan ay yahut periyottaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi fiyat dayanağı sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak takviye meblağının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ek işe alınacaklardan patron tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, kelam konusu dayanak ve nakdi dayanak meblağlarını, hususların yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek minimum fiyat artış oranında artırmaya yetkili olacak.

– Meskende ürettiklerini internetten satanlara muafiyet

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle başka bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları konutlarda imal ettikleri malları internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf dokümanı alınması, Türkiye’de konseyi bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat fiyatının belirlenen fiyatı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan fiyatlar üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 4 (bir ve üzeri personel çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Ticari, zirai yahut mesleksel çıkarı münasebetiyle gerçek metotta Gelir Vergisi’ne tabi olanlar ile unsurda sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek formda yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

Cumhurbaşkanına, unsurda belirtilen oranları ve fiyatı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veren düzenleme 1 Ocak 2021 prestijiyle yürürlüğe girecek.

You may also like