Güç alanında düzenlemeler teklifinden bir unsur çıkarıldı

TBMM Genel Şurasında, güç alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin …

By

TBMM Genel Şurasında, güç alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci 5 hususu kabul edildi.

Kabul edilen hususlara nazaran, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, müddetlerinin uzatılması, dönem ve intikalleri ile etrafla ahenk bedeli iadelerine ait müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir evrak aranılması zaruriliği kaldırılacak.

Maden Kanunu’na nazaran ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için farklı başka yüzde 4 gecikme artırımı uygulanacak ve bu sayının haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zarurî olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek.

Ruhsatların mühlet uzatım taleplerinde ruhsat müddetinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma koşulu getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ruhsat müddetinin bitiş tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları müddet sonunda iptal edilecek ve ilgili saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.

Rödövans kontratıyla çalışılan ruhsat alanlarında, devralanın konseyi işletme kapasitesi yahut şerh edilen mukaveledeki kapasiteyi aşmayacağı istikametinde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün müsaadeler devredilen ruhsatlarda da motamot korunacak.

Maden Kanunu kapsamında işletme müsaadesi yahut Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaadesi verilmiş rödovans kontratı olmaksızın işletme müsaadesi alanı dışındaki mücavir alanlara yirmi metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi yahut faaliyetleri durdurulmuş maden alanlarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi yahut işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar mahpus ve yirmi bin güne kadar isimli para cezası verilecek.

Öte yandan siyasi parti kümelerinin, “ruhsat alanı dışında süreksiz tesis kurulmasını” öngören hususun metinden çıkarılmasına ait farklı başka verdikleri önergeler birleştirilerek oylamaya sunuldu. Önergelerin kabul edilmesinin akabinde unsur metinden çıkarıldı.

Teklif metninden çıkarılan unsur, şu düzenlemeleri öngörüyordu:

“Ruhsat ve ham husus üretim müsaadesi alanı içinde; jeolojik, hidrojeolojik, topoğrafik yapının uygun olmaması yahut özel mülkiyet müsaadelerinin alınamaması ve gibisi nedenlerden ötürü ruhsat alanının dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili süreksiz tesislerin kurulması talep edilebilecek. Süreksiz tesislerin kurulacağı beyan edilen alternatif alanda yürürlükte bulunan maden ruhsatının faaliyetlerine mahzur olunmaması temel olacak.

Talebin uygun bulunması halinde süreksiz tesis kurma müsaadesi verilecek. Ruhsat yahut ham husus üretim müsaadesi alanı dışında süreksiz tesis kurulması uygun bulunan alanın müsaadeye tabi alan olması halinde, ilgili olduğu kanun kararlarına nazaran gerekli müsaadelerin alınması mecburî olacak. Tesis kurulacak alanda yürürlükte ruhsat alanı bulunması ve bu alanda maden rezervinin olmadığının tespit edilmesi halinde bu alan yürürlükteki ruhsattan taksir edilerek tesis sahibinin ruhsat yahut ham husus üretim müsaadesi alanı ile alan sınırlaması aranmaksızın birleştirilecek.”

Hususun teklif metninden çıkarılmasının akabinde TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime orta verdi.

Ortadan sonra komitenin yerine oturmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi yarın saat 14.00’de toplanmak üzere kapattı.

You may also like