Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

29 Aralık 2020 SALI Resmi Gazete Sayı : 31349 (Mükerrer) BİLDİRİM Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı)’ndan: GELİR …

By

29 Aralık 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31349 (Mükerrer)

BİLDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL BİLDİRİMİ

(SERİ NO: 313)

BİRİNCİ KISIM

Hedef ve Yasal Düzenlemeler

Maksat

UNSUR 1 – (1) Bu Bildirinin maksadı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, tekrarlanmış 80, 82, 86, 89/15, 103 ve tekrarlanmış 121 inci hususlarında yer alan ve tekrar değerleme oranında artırılan maktu had ve fiyatlar, kolay tarza tabi mükelleflerde toplu evrak düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden evvel ihraç edilen bir kısım menkul değerlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ait konuların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

HUSUS 2 – (1) 193 sayılı Kanunun yinelenmiş 121 inci unsurunda;

“.

Birinci fıkrada yer alan fiyat, her yıl bir evvelki yıla ait olarak 213 sayılı Vergi Tarz Kanunu kararlarına nazaran belirlenen yine değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu biçimde hesaplanan fiyatın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı ve meblağı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yasal oran ve fiyatına getirmeye; Maliye Bakanlığı, hususun uygulanmasına ait yordam ve temelleri belirlemeye yetkilidir.”

kararı yer almaktadır.

(2) 193 sayılı Kanunun tekrarlanmış 123 üncü hususunda;

“.

2. Bu Kanunun 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, tekrarlanmış 80, 82 ve 86 ncı unsurları ile 89 uncu hususunun birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve meblağlar, her yıl bir evvelki yıla ait olarak Vergi Adap Kanunu kararlarına nazaran belirlenen yine değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu halde hesaplanan maktu had ve fiyatların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve meblağları % 50’sine kadar artırmaya yahut indirmeye yetkilidir.

3. Bu Kanunun 103 üncü unsurunda yer alan vergi tarifesinin gelir dilim fiyatları hakkında, bu unsurun (2) numaralı fıkrası uygulanır.”

kararı yer almaktadır.

İKİNCİ KISIM

Yine Değerleme Oranında Artırılan Had ve Meblağlar

Tekrar değerleme oranında artırılan had ve fiyatlar

UNSUR 3 – (1) 193 sayılı Kanunun yinelenmiş 123 üncü hususu kararı uyarınca, tıpkı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, tekrarlanmış 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü unsurlarında yer alan ve 2020 yılında uygulanan had ve meblağlar 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Metot Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No:521) ile 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilen yine değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2021 takvim yılında uygulanacak olan had ve meblağlar aşağıdaki biçimde tespit edilmiştir.

(2) 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

a) 9 uncu unsurunun birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 240.000 TL,

b) 21 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna fiyatı 7.000 TL,

c) 23 üncü unsurunun birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, patronlarca işyeri yahut işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ait istisna fiyatı 25 TL,

ç) 23 üncü unsurunun birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, patronlarca hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ait istisna meblağı 13 TL,

d) 31 inci hususunun ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi meblağları;

– Birinci derece engelliler için 1.500 TL,

– İkinci derece engelliler için 860 TL,

– Üçüncü derece engelliler için 380 TL,

e) 40 ıncı hususun birinci fıkrasının;

– (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek arabalarının her birine ait aylık kira bedeli 6.000 TL, sarfiyat olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma kıymet vergisinin toplam meblağı 150.000 TL,

– (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek meblağ; özel tüketim vergisi ve katma bedel vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği yahut binek arabanın ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL,

f) 47 nci hususunun birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sonları içinde 12.000 TL,

– Öteki yerlerde 7.600 TL,

g) 48 inci hususunun birinci fıkrasında yer alan hadler;

– (1) numaralı bent için 150.000 TL ve 240.000 TL,

– (2) numaralı bent için 76.000 TL,

– (3) numaralı bent için 150.000 TL,

ğ) 68 inci hususun birinci fıkrasının;

– (4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek fiyat; özel tüketim vergisi ve katma bedel vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği yahut binek arabanın ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL,

– (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek arabalarının her birine ait aylık kira bedeli 6.000 TL, masraf olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma kıymet vergisinin toplam meblağı 150.000 TL,

h) Tekrarlanmış 80 inci unsurunun üçüncü fıkrasında yer alan kıymet artışı çıkarlarına ait istisna meblağı 19.000 TL,

ı) 82 nci hususunun ikinci fıkrasında yer alan arızi yararlara ait istisna fiyatı 43.000 TL,

i) 86 ncı unsurunun birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya mevzu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ait beyanname verme sonu 2.800 TL,

j) 89 uncu hususunun birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan kolay metoda tabi mükellefler için yarar indirimi meblağı 14.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde temel alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde temel alınmak üzere aşağıdaki biçimde yine belirlenmiştir:

24.000 TL’ye kadar

% 15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

% 20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası

% 27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası

% 35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası

% 40

(4) 193 sayılı Kanunun yinelenmiş 121 inci hususu kararı uyarınca, anılan hususun birinci fıkrasında yer alan fiyat, 1/1/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.500.000 TL olarak tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kolay Yolda Vergilendirme ile İlgili Konular

Kar hadleri emsallerine nazaran düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

UNSUR 4 – (1) Ulusal piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar üzere kar hadleri emsallerine nazaran düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 inci hususu ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2020 yılı için 27/12/2019 tarihli ve 30991 ikinci yinelenmiş sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Bildirimi (Seri No: 310) ile belirlenen fiyatlar yine artırılmıştır.

(2) Buna nazaran, anılan hususların ticaretini yapanların, 2021 takvim yılında da kolay yöntemden yararlanabilmeleri için alış, satış yahut hasılatlarının 31/12/2020 tarihi prestijiyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir:

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sonları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sonları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü(TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Pahalı Kağıt

250.000

280.000

310.000

360.000

Şeker -Çay

190.000

250.000

240.000

300.000

Ulusal Piy. Bil., Çabucak Kazan, Harika Toto vb.

190.000

250.000

240.000

300.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto- Sigara-Tütün

190.000

250.000

240.000

300.000

Akaryakıt ( LPG hariç )

280.000

300.000

360.000

420.000

(3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, kolay adabın özel kaideleri bakımından üstteki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Bildirimi (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda süreç yapılacaktır.

Kolay yönteme tabi mükelleflerde gün sonunda toplu doküman düzenleme uygulaması

UNSUR 5 – (1) Kolay yordamda vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Bildirimi (Seri No:215) ile getirilen, evrak vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ait uygulamanın, 31/12/2021 tarihine kadar devam etmesi Vergi Yordam Kanununun tekrarlanmış 257 nci unsurunun Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması

2020 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

HUSUS 6 – (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı hususunun 5281 sayılı Kanunun 44 üncü unsuruyla yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci hususunun ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kar hisseleri, dövize, altına yahut diğer bir kıymete endeksli menkul değerler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul değerlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı unsurunun ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun süreksiz 67 nci hususunun dokuzuncu fıkrası kararı yeterince 1/1/2006 tarihinden evvel ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan kararlar temel alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul değer gelirleri için devam etmektedir.

(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna nazaran o yıl için tespit edilmiş olan tekrar değerleme oranının, tıpkı devirde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun kararlarına nazaran 2020 yılı için tespit edilmiş olan tekrar değerleme oranı %9,11’dir. Bu devirde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 10,70’tir. Buna nazaran, 2020 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%9,11 / %10,70 =) % 85,1 olmaktadır.

(4) Bu kapsamda, 1/1/2006 tarihinden evvel ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci hususunun ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut Yönetimi ve Özelleştirme Yönetimince çıkarılan menkul değerlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

(5) Dövize, altına yahut öbür bir kıymete endeksli menkul değerler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul değerlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kar ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun süreksiz 67 nci hususunun dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci hususunun ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren son olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması kelam konusu değildir.

Yürürlük

UNSUR 7 – (1) Bu Bildiri 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 8 – (1) Bu Bildiri kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

You may also like