Disiplin zamanaşımına ait değerli karar

Dava, … Vilayet Emniyet Müdürlüğü buyruğunda polis memuru olarak vazife yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının …

By

Dava, … Vilayet Emniyet Müdürlüğü buyruğunda polis memuru olarak vazife yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait 03/07/2019 tarihli Bakan olurlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Konseyi’nin 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Samsun 3. Yönetim Mahkemesi’nin 04/06/2020 gün ve E:2019/97, K:2020/354 sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, disiplin sürecine mevzu olayın 23.10.2016 tarihinde gerçekleştiği, dava konusu sürecin ise 03.07.2019 tarihinde Bakan oluru ile tesis edildiği, ceza verme zamanaşımı müddetinin dolduğunda ısrarcı olmuştur.

Samsun Bölge Yönetim Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi sürecin iptaline karar vermiştir:

7068 sayılı Kanun’un üstte yer verilen, 18/a hususu dikkate alındığında; Vilayet Polis Disiplin Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezasının kesin ve yürütülebilir bir süreç olmadığı, fakat Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Şurası’nın görüşü ve Bakan’ın onayıyla katılaşacağı, münasebetiyle disiplin cezası en son olarak Bakanın onay tarihi itibariyle verilmiş olduğundan, ceza zamanaşımının da bu tarihe nazaran belirlenmesi gerekmektedir.

Disiplin sürecine bahis olayın 23.10.2016 tarihinde gerçekleştiği, dava konusu sürecin ise 03.07.2019 tarihinde Bakan oluru ile tesis edildiği, bu durumda, disiplin cezası verilebilmesi için Kanun’da öngörülmüş olan iki yıllık vakit aşımı müddeti geçirildikten sonra davacıya verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

T.C. SAMSUN BÖLGE YÖNETİM MAHKEMESİ

4. İDARİ DAVA DAİRESİ

TEMEL NO: 2020/632

KARAR NO: 2020/1044

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVACI):

VEKİLİ : ..

KARŞI TARAF (DAVALI): İÇİŞLERİ BAKANLIĞI/ANKARA – (E-Teb.)

VEKİLİ: ..

İSTEMİN ÖZETİ: Dava, .. Vilayet Emniyet Müdürlüğü buyruğunda polis memuru olarak misyon yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının, 7068 sayılı Kanun’un 8/6-(y) unsurunda tanımlanan “Menşei aşikâr olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerilerini bulundurmak” fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait 03/07/2019 tarihli Bakan olurlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Şurası’nın 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Samsun 3. Yönetim Mahkemesi’nin 04/06/2020 gün ve E:2019/97, K:2020/354 sayılı kararıyla; davacının polis memuru olarak misyonlu bulunduğu olay tarihinde menşei aşikâr olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan 9×19 mm çapında 701 adet, 5,56×45 mm çapında 371 adet, 7,62×51 mm çapında 100 adet, 7,62×39 mm çapında 2 adet, 7,62×54 mm çapında 1 adet, 12,7×99 mm çapında 1 adet fişekten müteşekkil mühimmatı ve benzerilerini konutunda bulundurduğu konusunun evrak kapsamında sabit olduğu anlaşıldığından, anılan fiilin karşılığı olarak meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilmesine ait tesis edilen süreçte hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından; disiplin sürecine husus olayın 23.10.2016 tarihinde gerçekleştiği, dava konusu sürecin ise 03.07.2019 tarihinde Bakan oluru ile tesis edildiği, ceza verme zamanaşımı müddetinin dolduğu, düzgün ve çok yeterli kıymetlendirme puanı olduğundan bir derece hafif olan cezanın uygulanması gerektiği ileri sürülerek mahkeme kararının istinaf yolu ile incelenerek kaldırılması ve dava konusu sürecin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinaf müracaat dilekçesine karşılık verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Samsun Bölge Yönetim Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nce dava evrakı 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 45. unsuru kararları doğrultusunda incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, .. Vilayet Emniyet Müdürlüğü buyruğunda polis memuru olarak vazife yapmakta iken 701 sayılı KHK ile meslekten çıkarılan davacının, 7068 sayılı Kanun’un 8/6-(y) unsurunda tanımlanan “Menşei aşikâr olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerilerini bulundurmak” fiilini işlediğinden bahisle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ait 03/07/2019 tarihli Bakan olurlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Heyeti’nin 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

08/03/2018 tarih ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kararları Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “Disiplin Cezası Verilecek Fiiller” başlıklı 8. unsurunun altıncı fıkrasının (y) bendinde, ”Menşei belirli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerilerini bulundurmak” fiili meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller ortasında sayılmış, 18. unsurunda, “Disiplin heyetlerince verilen kararlardan; a) Vilayet polis disiplin heyetinin polis memurları hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları Valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Heyetinin görüşü ve Bakanın onayıyla,(…) nihaileşir…” kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanun’un 29. unsurunda; “… (2) Disiplin cezasını gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(3) Zamanaşımı, tamamlanmış cürümlerde hatanın işlendiği, kesintisiz hatalarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme cürümlerde ise son kabahatin işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar. …” kararı yer almaktadır.

Dava belgesinin incelenmesinden; .. Vilayet Emniyet Müdürlüğü’nde misyonlu polis memuru iken, 701 sayılı KHK ile kamu misyonundan çıkarılan davacının, polis memuru olarak misyonlu bulunduğu 23.10.2016 tarihinde .. ili, . ilçesi, .. üzerinde bulunan çöp konteynırına davacının eşi tarafından poşet içinde bırakılan ve hurda toplayıcısı tarafından konteynır içinde bulunan 9×19 mm çapında 701 adet, 5,56×45 mm çapında 371 adet, 7,62×51 mm çapında 100 adet, 7,62×39 mm çapında 2 adet, 7,62×54 mm çapında 1 adet, 12,7×99 mm çapında 1 adet fişek ile 9 mm çapında işaretleme fişeğinin nitelikleri itibariyle 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle davacı hakkında soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan raporda getirilen teklif doğrultusunda .. Vilayet Polis Disiplin Şurası’nın 11.07.2018 tarih ve 2018/61 sayılı kararıyla meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek Valinin önerisi ile evrakın Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Heyetine tevdi edildiği, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Konseyi’nin 02.10.2018 tarih ve K:2018/357 sayılı kararıyla, davacının aksiyonunun “Menşei aşikâr olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerilerini bulundurmak” fiili kapsamında kaldığından 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Kararları Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin 8/6-y hususu uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın da 03.07.2019 tarihinde Bakan onayıyla mutlaklaşması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Mevzuatta düzenlenen ve ilgililer bakımından garanti niteliği taşıyan zamanaşımı mühletleri, kamu sistemine ait olup, uyulması zarurî sürelerdir.

7068 sayılı Kanun’un üstte yer verilen, 18/a hususu dikkate alındığında; Vilayet Polis Disiplin Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezasının kesin ve yürütülebilir bir süreç olmadığı, lakin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Heyeti’nin görüşü ve Bakan’ın onayıyla katılaşacağı, hasebiyle disiplin cezası son olarak Bakanın onay tarihi itibariyle verilmiş olduğundan, ceza zamanaşımının da bu tarihe nazaran belirlenmesi gerekmektedir.

Olayda; davacıya isnat edilen “Menşei aşikâr olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşit silah, mühimmat ve benzerilerini bulundurmak” fiiline mevzu edilen, davacıya ilişkin olduğu konusunda tereddüt bulunmayan ve 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan mermi, fişek ve gibisi mühimmatların 23.10.2016 tarihinde emniyet çalışanınca teslim alındığı, münasebetiyle fiilin en son işlendiği tarih olarak tespit edilen 23.10.2016 tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde disiplin cezasının verilmesi gerekirken, iki yıllık vakit aşımı müddeti geçtikten sonra 03.07.2019 tarihli Bakan onayıyla dava konusu disiplin cezasının verildiği görülmektedir.

Bu durumda, disiplin cezası verilebilmesi için Kanun’da öngörülmüş olan iki yıllık vakit aşımı mühleti geçirildikten sonra davacıya verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, işin aslına girilerek davanın reddi yolunda verilen Yönetim Mahkemesi kararında ise türel isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf müracaatının kabulüne, Samsun 3. Yönetim Mahkemesi’nin 04/06/2020 gün ve E:2019/97, K:2020/354 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu sürecin iptaline, dava ve istinaf kademesine ilişkin aşağıda dökümü yapılan toplam 730,05 TL yargılama masrafı ile Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet fiyatının davalı yönetim tarafından davacıya verilmesine, artan posta avansının karar katılaştıktan sonra re’sen davacıya iadesine, kararın bildirisini izleyen otuz (30) gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 20/11/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

You may also like