Dernek işçisi misyondan uzaklaştırılabilecek

AK Parti milletvekillerinin Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif …

By

AK Parti milletvekillerinin Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ait yöntem ve temelleri düzenliyor.

BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda yer alan kişi yahut kuruluşlara yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen, bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşlara ya da bunların faydasına her türlü fon toplanması yahut sağlanması yasak olacak. Bunların Türkiye’de iş iştirakine ya da ayrıca iş ilgilerine girmesi; bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik füze programları yahut öteki faaliyetlerle ilgili olarak tertiplere yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen kişi yahut kuruluşlara ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşlara ya da bunların faydasına her türlü fon toplanması yahut sağlanması da yasak kapsamında bulunacak.

BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş yahut tertiplerin yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen, bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşların Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek yahut hükmî şahıslar aracılığıyla direkt ya da dolaylı olarak yürütmesi, bankalarının Türkiye’de şube yahut temsil ofisi açması ya da iş iştirakine girmesi, bankaları ile iş iştiraki kurulması, sermaye iştirakine gidilmesi yahut muhabir banka ilgisi tesis edilmesi yasak olacak, mevcut olanlar ise sonlandırılacak.

BMGK tarafından müsaade verilen haller dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda belirtilen unsur, materyal ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi yahut nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması yahut takviye verilmesi yasak olacak.

BMGK kararlarına karşı ilgililer tarafından Kontrol ve İşbirliği Komitesine yapılan müracaatlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGK’ye iletilecek.

Mal varlığının dondurulması ve yasakların uygulanması

BMGK’nin kararlarına mevzu kişi yahut kuruluşların yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşların Türkiye’de bulunan mal varlığının, deniz ulaşım araçlarının dondurulması yahut yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması kararları Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

BMGK’nin kararlarında belirtilen tertiplerin yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşların yasaklı süreç ve faaliyetlerde bulunduklarına ait makul sebeplerin varlığı halinde Kontrol ve İşbirliği Kurulunun önerisi üzerine Türkiye’deki mal varlıkları Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin dondurulacak.

Kararların Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte son listeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından internet sitelerinde gecikmeksizin yayımlanacak.

Yasaklama kararları ilgisine nazaran yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından derhal yerine getirilecek.

Kontrol ve İşbirliği Komitesi

Teklifin yasalaşmasıyla, uygulamayla ilgili olarak Kontrol ve İşbirliği Komitesi oluşturulacak.

Komite; Mali Hataları Araştırma Şurası Lideri başkanlığında Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Konseyi, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Heyetinin en az genel müdür yahut lider yardımcısı seviyesinde olmak üzere bildireceği üyelerden oluşacak.

Komitenin sekretarya hizmetleri Mali Kabahatleri Araştırma Şurası Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri Kurula çağrılabiliecek.

Kurul, gerek görmesi halinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi ve evrak talebinde bulunabilecek.

Kurul, kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak bilgi ve evrak istediği takdirde talepte bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar, kanunlarda yer alan kararlara dayanarak bilgi ve doküman vermekten kaçınamayacak.

Kurul, kamu kurum ve kuruluşlarına uygulamaya ve alınması gereken önlemlere ait olarak görüş bildirebilecek ve teklifte bulunabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, yasak süreç ve faaliyetlere ait bilgi, evrak ve bulgular ile değerlendirmelerini Komiteye bildirmekle yükümlü olacak.

Komite, yasak süreç ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi ve kuruluşlar ile deniz ulaşım araçlarının BMGK listelerine eklenmesine ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılmasına ait olarak BMGK’ye gönderilmek üzere Cumhurbaşkanına teklifte bulunabilecek.

Komite yılda en az iki kez toplanacak. Komite, çalışmalarını saklılık asıllarına uygun olarak yerine getirecek.

– Ceza kararları

Yasaklara karşıt hareket edenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren öbür bir cürüm oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 8 yıla kadar çeşitli cezalara yahut isimli para cezasına çarptırılabilecek.

Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen yahut yerine getirmekte ihmal yahut gecikme gösteren şahıslara, fiil daha ağır cezayı gerektiren diğer bir hata oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası verilecek.

Kelam konusu cürümlerin kamu misyonunun sağladığı nüfuz berbata kullanılmak suretiyle ya da bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde daha ağır ceza verilebilecek.

Kanunun uygulanmasına ait metot ve temeller ile Kurulun çalışma yöntem ve asılları Adalet, Dışişleri, Güç ve Natürel Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları tarafından ortaklaşa hazırlanacak yönetmelikle düzenlenecek. Yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlüğe konulacak.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun Teklifiyle müsaadesiz yardım toplayanlara yönelik idari para cezalarının ölçüsü artırılıyor.

Buna nazaran, müsaadesiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik yahut İçişleri Bakanlığı tarafından içerik yahut yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ait içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki bağlantı araçları, alan ismi, IP adresi ve gibisi kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta yahut öteki bağlantı araçları ile bildirimde bulunulacak.

İçeriğin en geç 24 saat içinde çıkarılmaması, içerik ve yer sağlayıcıya ait bilgilerin edinilememesi ya da teknik nedenlerle bildirimde bulunulamaması halinde ilgili valilik yahut İçişleri Bakanlığı internet ortamındaki kelam konusu içeriğe ait erişimin engellenmesine karar verilmesi için sulh ceza hakimliğine başvuracak.

Hakim, talebi en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak ve gereği yapılmak üzere direkt Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumuna gönderecek.

Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz edilebilecek.

Erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin engellenmesi formülüyle verilecek.

Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ait yordam ve temeller yönetmelikte düzenlenecek.

Kontrol ile görevlendirilenler ve müsaade vermeye yetkili makamlar, yardım toplama faaliyetiyle ilgili olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ve hukukî şahıslardan kontrol misyonu kapsamına giren konuyla hudutlu olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı kararları ileri sürerek bilgi ve doküman vermekten kaçınamayacak.

Müsaadesiz yardım toplayanlara cezalar artıyor

Müsaadesiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

İnternet ortamında müsaadesiz yardım toplanması halinde ise 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Müsaadesiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılacak.

Ayrıyeten, gerçek bireyler, yardım toplama faaliyeti için en az üç bireyden ibaret sorumlu heyet oluşturmak zorunda olacak.

Belirlenen yöntem ve asıllara karşıt olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu heyet üyelerine, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Kendilerinden istenen bilgi ve dokümanları vermeyenlere 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Makbuzla muhakkak yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel şovlar ve stantlar yoluyla, spor şovları, seyahat ve cümbüşler düzenlemek yahut bilgileri otomatik ya da elektronik olarak sürece tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle müsaadesiz yardım toplayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Müsaade vermeye yetkili makamın müsaade verdiği yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacak.

Bu Kanunun öbür kararlarına ters davranışta bulunanlara, fiilleri kabahat oluşturmadığı takdirde 1000 Türk lirası idari para cezası verilecek.

Müsaadesiz toplanan mal ve paralara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

İdari yaptırımlara karar vermeye yardım toplama müsaadesini veren makam yetkili olacak. Müsaadesiz yardım toplanması halinde idari yaptırımlara vali karar verecek. Vali bu yetkisini vali yardımcılarına yahut kaymakamlara devredebilecek.

Dernek kontrolünde uzman görevlendirilecek

Merkezi yurt dışında olup Türkiye’de faaliyette bulunan vakıfların da yabancı dernekler üzere kanun kapsamına alınarak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi maksadıyla Dernekler Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan hatalar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti yahut kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama cürümlerinden mahkum olanlar derneklerin genel konsey dışındaki organlarında vazife alamayacaklar. Dernek organlarına seçildikten sonra bu cürümlerden mahkum olanların vazifesi sona erecek.

Derneklerin kontrollerinin periyodik yapılmasını teminen, risk değerlendirmelerine nazaran kontrollerin üç yılı geçmeyecek formda her yıl ve kamu çalışanı tarafından yapılması öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri hariç, kontrollerde görevlendirilecek kamu görevlilerine verilecek fiyatın meblağı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca birlikte tespit edilecek ve İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Kontrol ile görevlendirilenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ve hukuksal şahıslardan kontrol vazifesi kapsamına giren konuyla hudutlu olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olacak. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı kararları ileri sürerek bilgi ve doküman vermekten kaçınamayacak.

İçişleri Bakanlığınca yahut mülki yönetim amirliğince talep edilmesi halinde, demekler ile derneklere ilişkin her türlü tesis, kurum ve iştiraki bulunan kuruluşlar, vazife alanları ile hudutlu olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından denetlenecek.

Kontrol sırasında, uzmanlık yahut teknik bilgi gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından eksper görevlendirilebilecek.

İşçi hakkında soruşturma başlatılırsa misyondan uzaklaştırılabilecek

Teklifle, dernekler tarafından yurt dışına yapılacak yardımların şeffaf ve hesap verilebilir halde yürütülmesi, ayrıyeten kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile uğraş kapsamında gerekli önlemlerin alınması emeliyle, bildirim temeline dayalı olmak üzere Türkiye’den yurt dışına yapılacak olan yardımlara ait olarak düzenleme yapılıyor. Buna nazaran, yurt dışına yapılacak yardımlar, yardım yapılmadan evvel dernekler tarafından mülki yönetim amirliğine bildirilecek. Bildirimin hali ve içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ait metot ve asıllar yönetmelikte düzenlenecek.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan hatalar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti yahut kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama cürümlerinden ötürü derneğin genel şurası dışındaki organlarında vazifeli olanlar yahut ilgili işçi hakkında soruşturma başlatılması halinde bu şahıslar yahut bu bireylerin misyon yaptığı organlar süreksiz bir önlem olarak İçişleri Bakanı tarafından vazifeden uzaklaştırılabilecek.

Bu önlemin kâfi olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanı, demeği süreksiz olarak faaliyetten alıkoyabilecek ve derhal mahkemeye başvuracak. Mahkeme 48 saat içinde faaliyetten süreksiz alıkoymaya ait kararını verecek. İlgililer her vakit faaliyetten süreksiz alıkoyma kararının kaldırılmasını talep edebilecek. Mahkeme başvuruyu gecikmeksizin karara bağlayacak.

Terörizmin finansmanıyla daha aktif gayret için idari yaptırımlar artıyor

Teklifle dernekler üzerinden hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı hatalarıyla daha aktif uğraş için idari yaptırımlar tekrar düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması emeliyle yaptırım ölçüsü artırılıyor.

Buna nazaran, tutulması mecburî olan defter ve dokümanların, okunamayacak hale gelmesi yahut kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi dokümanı almak için başvurmayan yahut bu belgeyi kontrol sırasında ibraz edemeyenler 3 aydan bir yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası ile cezalandırılacak.

Kontrol sırasında istenen dokümanların gösterilmemesi durumunda, 5 bin Türk Lirasından 20 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Mülki yönetim amirliğine evvelce bildirimde bulunmadan yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alanlara, 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, tahsilat, sarfiyat ve ödemelerini bankalar ve öteki fınans kuruluşları yahut Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir süreç için sürece bahis meblağın yüzde 10’una kadar idari para cezası verilecek.

Onbeş yaşını bitiren lakin yasal temsilcilerinin yazılı müsaadesi olmadan çocuk dernekleri kuran yahut üye olanlar için ve bu bireylerin misyonlarını yazılı ihtara karşın 7 gün içerisinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine 1500 Türk lirası İdari para cezası verilecek. Mülki yönetim amirince yapılan ikinci yazılı ihtara karşın 30 gün içinde bu şahısların organlardaki vazifelerinin sonlandırılmaması halinde Cumhuriyet savcısının yahut bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verebilecek.

Ticaret Bakanlığı, hisse defteri, idare şurası karar defteri ile genel şura toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zarurî kılabilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun Teklifiyle Dernekler Kanununda değişikliğe gidilerek, yasa kararlarının, yurt dışında bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de yapacakları faaliyetlere de uygulanabilmesi sağlanıyor. Kanunda karar bulunmayan hallerde ise Türk Uygar Kanunu kararlarının uygulanacağı karar altına alınıyor.

Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişikliğe nazaran, yürütülen soruşturma yahut kovuşturmalar bakımından koruma altına alınan yahut el konulan malvarlığı bedellerinin değeri tespit edilecek.

Düzenlemeyle Kabahatler Kanununda sayılan hükmî şahısların sorumluluğu bakımından kabahatlerin bir özel hukuk hükmî bireyinin organ/temsilcisi ya da organ/temsilci olmamakla birlikte hukuksal kişinin faaliyeti çerçevesinde misyon üstlenen bir kişi tarafından hukuksal kişinin faydasına olarak işlenmesi halinde, hükmî kişi hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanması sonucunu doğuran hatalar ortasına uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti de ekleniyor.

Teklifle terörizmin finansmanı cürmü bakımından da ahenk düzenlemesi yapılıyor. Buna nazaran, terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanununda tanımlanan “terörizmin finansmanı suçu”nun, hükmî kişinin faydasına olarak işlenmesi halinde, bu hukuksal bireye iki milyon liraya kadar verilebilecek idari para cezasının üst hududu 50 milyon liraya yükseltiliyor. Kelam konusu ceza, sürece yahut aksiyona husus menfaatin iki katından az olamayacak.

Daha ağır idari para cezasını gerektiren bir kabahat oluşturmadığı hallerde, bir özel hukuk hukuksal şahsının organ/temsilcisi yahut organ/temsilci olmamakla birlikte bu hukuksal kişinin faaliyeti çerçevesinde misyon üstlenen bir kişi tarafından bir hukukî kişinin faydasına işlenmesi durumunda, hukukî kişi hakkında idari para cezasına karar verilebilmesi için fiili gerçekleştiren kişi hakkında yürütülen soruşturma yahut kovuşturmanın tamamlanması beklenmeyecek. Soruşturma yahut kovuşturma sonucunda hükmî kişinin faydasına işlenmediğinin anlaşılması halinde idari para cezası kaldırılacak, tahsil edilmiş ise iade edilecek.

“Finansal grup” tarifi ekleniyor

Teklif, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da da değişiklik yapıyor. Buna nazaran, “yükümlü” tarifine, “savunma hakkı bakımından öbür kanun kararlarına karşıt olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci hususunun ikinci fıkrası kapsamındaki taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, yönetimi ve devredilmesi üzere işlerle hudutlu olmak üzere özgür avukatlar” ibaresi ekleniyor.

Öte yandan Merkezi Türkiye’de yahut yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı yahut bu kuruluşun denetiminde olan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlarla bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve gibisi bağlı ünitelerinden oluşan küme “finansal grup” olarak tanımlanıyor.

Kanun’daki “kimlik tespiti” ibaresi, “müşterinin tanınması” ibaresiyle değiştiriliyor. Böylelikle, yükümlülerin, kendileri nezdinde yapılan yahut aracılık ettikleri süreçlerde işlem yapılmadan evvel süreç yapanlarla nam yahut hesaplarına süreç yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi; kimlik tespit edilirken alınan bilgilerin teyidine temel dokümanların gerçekliğinin denetim edilmesi; karmaşık ve olağandışı büyüklükteki süreçlerle görünürde makul, hukuksal ve ekonomik maksadı bulunmayan süreçlere özel dikkat gösterilmesi; müşterileri tarafından gerçekleştirilen süreçlerin müşterinin mali durumu ile uyumlu olup olmadığını izlemek üzere müşterinin tanınmasına ait gerekli önlemler alınmasının sağlanması hedefleniyor.

“Finansal grup” düzenlemesi bağlamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na eğitim, iç kontrol, denetim ve risk idare sistemleri oluşturulması konusunda yetki veren fıkraya, “risk temelli yaklaşım” ve “yükümlü ve finansal küme seviyesinde” ibareleri eklenecek.

Ayrıyeten finansal kümeye bağlı kuruluşlar, belirtilen önlemlerin küme düzeyinde alınmasını teminen müşterinin tanınmasıyla hesap ve süreçlere ait olarak küme içerisinde bilgi paylaşımında bulunabilecek. Özel kanunlarda yer alan kararlar ileri sürülerek bilgi paylaşımından kaçınılamayacak. Bakanlık paylaşıma mevzu bilgileri ve uygulamaya ait asılları belirlemeye yetkili olacak.

Böylelikle finansal küme içerisinde bulunan yükümlülerin hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kabahatleriyle daha faal gayret etmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

– İdari para cezaları artırılıyor

Teklifle Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un “yükümlülük halinde idari ceza” başlıklı unsurunda caydırıcılığın artırılması ve yeni önlemler öngörülmesi için değişikliğe gidiliyor.

Buna nazaran, Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığınca, kanundaki “müşterinin tespiti” ve “devamlı bilgi verme” başlıklı yükümlülüklerden rastgele birini ihlal eden yükümlülere 30 bin lira; yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılan yahut yapılmaya teşebbüs edilen süreçlere husus malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine yahut yasa dışı maksatlarla kullanıldığına dair rastgele bir bilgi, kuşku yahut kuşkuyu gerektirecek bir konunun bulunması halinde bu süreçlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmemesi halinde ise 50 bin lira idari para cezası verilecek.

Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, fınansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu, yetkili kuruluş, ödeme ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle belirlenecek öteki fınansal kuruluşlar olması halinde, idari para cezası süreç meblağının yüzde 5’inden az olmamak üzere iki kat olarak uygulanacak.

Bakanlığın, Kanunun maksadına uygun olarak eğitim, iç kontrol, denetim ve risk idare sistemleri oluşturulması konusunda işletme büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri ve uygulamaya ait tarz ve asılları belirleme yetkisini düzenleyen unsurdaki yükümlülüklere karşıt hareket edilmesinin tespiti halinde yükümlülere yazılı ihtar yapılarak 30 günden az olmamak üzere bir mühlet verilecek. Bu müddet sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. İdari para cezasının bildirimi ile birlikte yazılı ihtar yapılarak 60 günden az olmamak üzere yeni bir mühlet verilecek. Bu mühlet sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması halinde verilen birinci idari para cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanacak. İkinci idari para cezasının bildirisinden itibaren 30 gün içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde yükümlünün faaliyetlerinin aşikâr bir müddet durdurulması, kısıtlanması yahut faaliyet müsaade dokümanının iptaline yönelik önlemlerin alınması için durum ilgili kuruma bildirilecek.

Yükümlülüklere uymayan sorumlu idare konseyi üyesine, yoksa üst seviye yöneticisine belirtilen ihtarlar yapılmak ve mühletlere uyulmak şartıyla yükümlüye verilen idari para cezasının dörtte biri uygulanacak.

Kanun kapsamında elektronik tebligata ait yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum yahut kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için 40 bin lira idari para cezası uygulanacak, bu halde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam meblağı bir milyon lirayı geçemeyecek.

Unsurun birinci ve ikinci fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam fiyatı, her bir yükümlülük için ihlalin yapıldığı yıl prestijiyle, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için 40 milyon lirayı; bunlar dışında kalan yükümlüler için 4 milyon lirayı aşamayacak.

Üst fiyattan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda birebir neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanacak. Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren 8 yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemeyecek.

Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilecek

Kanun teklifiyle kelam konusu Kanun’un “El koyma” hususunun başlığı “Koruma tedbirleri” formunda değiştiriliyor.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilecek. Hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma süreci 24 saat içinde vazifeli hakimin onayına sunulacak. Hakim en geç 24 saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verecek. Hakimin onaylaması halinde Ceza Muhakemesi Kanununun “Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma” başlıklı unsurunda belirtilen kıymete ait rapor 3 ay içinde alınacak ve tekrar hakim onayına sunulacak. Onaylanmama yahut raporun üç ay içinde alınamaması halinde Cumhuriyet savcılığının kararı kararsız kalacak.

Aklama cürmünün örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın Ceza Muhakemesi Kanununun “gizli soruşturmacı görevlendirilmesine” ait unsurunda yer alan kararlara nazaran zımnî soruşturmacı görevlendirilebilecek, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan kararlara nazaran denetimli teslimat önlemine karar verilebilecek.

Kanun’un “Başkanlığın misyon ve yetkilerini” düzenleyen unsuruna, Bakanın bu yetkisini devredebileceği ekleniyor.

Yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçleri, sürece mevzu malvarlığının aklama yahut terörün finansmanı hatası ile bağlı olduğuna dair kuşku bulunması üzerine, Başkanlıkça kuşkuyu teyit etmek, süreci tahlil etmek yahut gerekli görüldüğünde tahlil sonuçlarını yetkili makamlara intikal ettirmek emeliyle 7 iş günü mühletle askıya alınan yahut gerçekleşmesine müsaade verilmeyen süreci, alınan karara ters formda gerçekleştiren yükümlülere süreç fiyatı kadar Başkanlıkça idari para cezası verilecek. Lakin verilecek idari para cezası 50 bin liradan az olamayacak.

Hamiline hisse senetlerinin bastırılması ve bölümünde bildirim zaruriliği

Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliğe nazaran, Ticaret Bakanlığı, hisse defteri, idare şurası karar defteri ile genel konsey toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zarurî kılabilecek, Sermaye Piyasası Kanunu kararları gizli olacak.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasında ve döneminde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yükümlülüğü getiriliyor.

Halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı hisse senetleri bakımından idare konseyinin hisse sahipleri çizelgesini Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı listeye nazaran düzenlemesi karara bağlanıyor. Bu kapsamda hamiline yazılı hisse senedi sahipleri bakımından giriş kartı alma tarzı kaldırılıyor.

Hisse sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının yöntem ve temelleri, gereğinde genel şura toplantısının yapılacağı gün ile hudutlu olmak üzere hisselerin periyodunun yasaklanması ve ilgili öbür mevzular Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili unsuru uyarınca kayden izlenen hisselere ait olarak Sermaye Piyasası Konseyi, hamiline yazılı hisseler bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir bildiriyle düzenlenecek.

İdare kurulunca, hamiline yazılı hisse sahipleri ile sahip oldukları hisseye ait bilgiler, senetler hisse sahiplerine dağıtılmadan evvel Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilecek.

Teklife nazaran, kayden izlenmeyen hamiline yazılı hisse senetlerinin döneminde, periyodun şirket ve üçüncü şahıslar nezdinde karar söz etmesi için hisse senedini devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulması zaruriliği getiriliyor.

Hamiline yazılı hisse senedini devralan tarafından gerekli bildirimde bulunulmaması halinde, devralan bu Kanundan doğan hisseye bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacak. Hamiline yazılı hisse senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi temel alınacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı hisse senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılacak. Hamiline yazılı hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ait yöntem ve temeller ile bu kapsamda alınacak fiyatlar Ticaret Bakanlığınca çıkarılan bildiriyle belirlenecek.

Türk Ticaret Kanunu’na ait değişiklikler 1 Nisan 2021 tarihinde; öteki düzenlemeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Terörizmin finansmanı cürmü, örgütü kuran yahut yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu şahıslar hakkında örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun Teklifine nazaran, Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikle, hamiline yazılı hisse senedi çıkaran anonim şirketlerde, hamiline yazılı hisse sahipliğine ait bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen şirketler 20 bin lira, hamiline yazılı hisse senedini devralmasına karşın bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hisse sahipleri hakkında 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Türk Ticaret Kanununa eklenen süreksiz unsura nazaran, hamiline yazılı hisse senedine sahip olanlar, 31 Aralık 2021’ye kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere hisse senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracak. Müracaat üzerine anonim şirket idare konseyi, 5 iş günü içinde hamiline yazılı hisse sahipleri ile sahip oldukları hisseye ait bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirecek. Hisse sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu kanundan doğan hisseye bağlı haklarını gerekli müracaat yapılıncaya kadar kullanamayacak. Müracaatta yahut bildirimde bulunmayanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kelam konusu düzenlemeler 1 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek.

“Malvarlığı” tarifi değiştiriliyor

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda yer alan “malvarlığı” tarifi memleketler arası alanda kabul görmüş tanımlar ile uyumlu hale getiriliyor.

Buna nazaran malvarlığı, “Bir gerçek yahut hukukî kişinin; mülkiyetinde yahut zilyetliğinde bulunan ya da direkt yahut dolaylı olarak denetiminde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen yahut bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve bedeli, ismine yahut hesabına hareket eden gerçek yahut hukukî kişinin mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen yahut bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve kıymeti.” olarak tanımlandı.

Terörizmin finansmanı hatası, örgütü kuran yahut yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu bireyler hakkında örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılacak.

Ayrıyeten, terörizmin finansmanı cürmü bakımından denetimli teslimat müdafaa önleminin uygulanabilmesi imkanı da getiriliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarla listelenen kişi, kuruluş yahut tertiplerin tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ait malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararları, Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

Terörizmin finansmanı kabahati kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden Kıymetlendirme Komitesinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından kişi, kuruluş yahut tertiplerin BMGK’nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca malvarlığının dondurulmasına ait oluşturulan listelere eklenmesi ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılması BMGK’ye teklif edilebilecek. Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri Bakanlığı tarafından BMGK’ye bildirilecek.

Teklifte, malvarlığının dondurulması konusunda da düzenleme yapılıyor. Malvarlığının Dondurulmasını Kıymetlendirme Kurulunu, terörizmin finansmanı hatası kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş yahut tertiplerin yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Cumhurbaşkanına teklifte bulunulmasına karar verebilecek.

Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terörizmin finansmanı cürmü kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş yahut tertiplerin Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verilebilecek. Bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Kıymetlendirme Kurulunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilecek.

Malvarlığının dondurulmasına ait karar derhal uygulanacak ve 48 saat içinde, Yargıçlar ve Savcılar Heyeti tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulacak. Mahkeme, makul sebeplerin varlığı istikametinden yapacağı inceleme sonucunda malvarlığının dondurulması kararının devamına yahut kaldırılmasına 5 gün içinde karar verecek ve sonucu derhal Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığına bildirecek. Mahkemenin kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz edilebilecek.

Kıymetlendirme Kurulu, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ait kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç 6’şar aylık devirlerle makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini kıymetlendirerek teklifini ilgili bakanlara sunacak.

İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ait talepler Kıymetlendirme Komitesine yapılacak. Kurul, taleplere ait teklifini ilgili bakanlara sunacak.

Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle hata duyurusunda bulunulmasına Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı tarafından karar verilecek. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Kıymetlendirme Kuruluna sunulmak üzere Mali Hataları Araştırma Heyeti Başkanlığına gönderilecek.

Kelam konusu düzenlemelere ahenk sağlamak açısından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 8. ve 9. unsurlarında ahenk düzenlemesi yapılıyor.

Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş yahut tertiplerin faydasına yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen kuruluşlara ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşlara bu niteliklerini bilerek ve isteyerek fon sağlayan yahut toplayan ya da finansal hizmet veren şahıslara, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren diğer bir hata oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası verilecek.

Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen ya da ya da bu kapsamda fon sağlayan yahut toplayan ya da finansal hizmet veren kişinin, bir hukuksal kişinin organ yahut temsilcisi olması yahut organ yahut temsilcisi olmamakla birlikte, hükmî kişinin faaliyeti çerçevesinde misyon üstlenmiş bulunması halinde ayrıyeten bu hukuksal bireye 10 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Lakin bu fıkra uyarınca verilecek idari para cezası, tespit edilmesi halinde sürece mevzu edilen ölçüden az olamayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel BMGK’nin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik kararlarına dayanılarak yetkili şuralar tarafından verilen kararların uygulanmasına devam edilecek.

Bu kanun kararları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yetkili şuralar tarafından verilen kararların yerine getirilmesinde de uygulanacak.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun Teklifi’nin münasebetinde, “Kitle imha silahları nükleer, kimyasal ve biyolojik nitelik taşıyan silahlar olarak tanımlanmakta olup, can ve mal kayıplarına neden olmuş, etraf ve sıhhat meselelerine yol açmıştır. Bu silahların kullanılmasını önlemek için öncelikle yayılmasını ve bunun finansmanını ortadan kaldırmak gerekmektedir.” sözüne yer verildi.

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin genel münasebetinde, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kabahatleri ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı memleketler arası seviyede çaba standartlarının tespit edilerek idari ve isimli tüm araçların ülkelerce faal bir formda uygulanmasını temin etmek için oluşturulan en kıymetli memleketler arası organlardan birisinin Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Mali Aksiyon Misyon Gücü (FATF) olduğu anımsatıldı.

FATF’ın kuruluşunun anlatıldığı münasebette, FATF’ın işlevlerini gerçekleştirmek için ülkeleri “karşılıklı değerlendirme” yoluyla incelediği belirtilerek, “Ülkemizin FATF tarafından 4. Tıp Karşılıklı Kıymetlendirme süreci, 2019 yılı Ekim ayında gerçekleşen Genel Konseyde kabul edilen rapor ile tamamlanmıştır. Anılan rapor kapsamında öteki konular ile birlikte, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile uğraş konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararları ve ilgili FATF tavsiyeleri ile tam ahengin sağlanması, terörizmin finansmanı ve aklama cürümleri ile çabada yasal ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin kıymeti vurgulanmıştır.” denildi.

Teklifin münasebetinde, şunlar kaydedildi:

“Kitle imha silahları nükleer, kimyasal ve biyolojik nitelik taşıyan silahlar olarak tanımlanmakta olup, can ve mal kayıplarına neden olmuş, etraf ve sıhhat sıkıntılarına yol açmıştır. Bu silahların kullanılmasını önlemek için öncelikle yayılmasını ve bunun finansmanını ortadan kaldırmak gerekmektedir. Kelam konusu gereklilik ulusal ve memleketler arası düzeyde topyekun bir gayret ile mümkündür. Öbür taraftan bu silahlar ile uğraşta önleyici önlemler değerli bir araç olup, bu faaliyetlerle irtibatı bulunan kişi, kuruluş ve tertiplerin finansman, ekipman, materyal, teçhizat ve teknolojiden yoksun bırakılmaları bastırıcı önlemlere göre çok daha tesirlidir.

Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Koşulunun 7. Kısmı uyarınca BMGK tarafından alınan ve bu niteliği prestijiyle ülkelerce uyulması mecburî kararlar ile FATF tarafından bu kararlar temelinde oluşturulan tavsiye ve kısa vadeli gayeler de önleyici önlemler bağlamında milletlerarası birer kılavuz niteliği taşımaktadır. Gerçekten 1617 (2005) sayılı kararının yedinci hususunda BMGK, tüm BM üyesi devletleri, FATF tarafından kapsamlı olarak geliştirilen milletlerarası standartlara ahenk sağlamaya davet etmektedir.”

Türkiye’de kitle imha silahları ile çaba kapsamında BMGK’nin kararlarına dayanılarak çeşitli Başbakanlık Genelgeleri ile Bakanlar Şurası Kararları çıkarıldığının anımsatıldığı münasebette, anılan genelge ve kararların kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla gayrette faal bir uygulama geliştirmekle birlikte günümüzde bu silahlarla ilgili memleketler arası tehdit ve risklerin artmasına bağlı olarak uygulamada aktifliği, uyumu, milletlerarası iş birliğini ve cezai yaptırımları da içerecek halde yeni bir mevzuat düzenlemesinin mecburî olduğu söz edildi. Münasebette, “Bu çerçevede amaçlanan düzenleme ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesini temin etmek için tesirli, caydırıcı ve orantılı isimli ve idari yaptırımlar kabul edilmekte olup, bu bahisteki BMGK kararlarına ahenk sağlanması amaçlanmaktadır.” denildi.

Terörizmin finansmanının önlenmesi

Milletlerarası barışı ve güvenliği korumakla misyonlu Birleşmiş Milletler’in (BM), terörizmin finansmanıyla ilgili memleketler arası mutabakatların yanı sıra “Birleşmiş Milletler Şartı” uyarınca terörizmin finansmanının engellenmesine ait olarak ortak önlem ve yaptırımları belirleme yetkisi çerçevesinde, Güvenlik Kurulu kararları aldığının anımsatıldığı münasebette, “Bu kararlar terörizmin finansmanıyla ilgili olup, çoklukla birtakım terör örgütlerini ve bu örgütlerle irtibatlı olan kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasına ait düzenlemeleri içermekte ve bu bahiste devletleri iş birliğine davet etmektedir.” denildi.

Bunlardan en kıymetli BMGK kararlarının anımsatıldığı münasebette, “Suç ve suçlulukla faal uğraşın bir istikameti olarak hatanın mali boyutuyla uğraş, geçtiğimiz yüzyılda kazandığı ehemmiyet ile birlikte Ülkemizde de bir ceza siyaseti önceliği olarak benimsenmektedir. Mali kabahatler, toplumsal, siyasal ve ekonomik tertibe karşı yıkıcı tesirleri nedeniyle özellikle hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama ve terörizmin finansmanı kabahatlerinin tespiti ve kontaklı hata ağlarının ortaya çıkarılması bakımından kıymet taşımaktadır.” tabiri kullanıldı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un günümüze kadar terörizmin finansmanıyla gayrette Türkiye’de faal bir halde uygulandığı ve gelinen basamakta bu hatalarla uğraşta milletlerarası iş birliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bir defa daha ortaya koyduğunun vurgulandığı münasebette, şöyle devam edildi:

“Türkiye, farklı terör örgütleri ve terörizmin farklı biçimleriyle yıllardır gayret etmektedir. Uzun yıllardır verilen bu uğraştan çıkarılan temel derslerden biri, bahsedildiği üzere terörizmin finansmanıyla çabada memleketler arası seviyede somut iş birliği olduğundan, memleketler arası toplumun terör tehdidine karşı farkındalığını artırma gayretlerinde ülkemiz her vakit ön planda olmuş ve terörle uğraşta daha faal sistemlerin oluşturulmasını teminen, gerek ikili, gerek çeşitli milletlerarası platformlarda önemli gayret göstermiştir. Bu bağlamda teklif konusu başlıklardan en kıymetlilerinden birini, BMGK’nin 1373 (2001) sayılı Kararı ve FATF’ın 6 numaralı Tavsiyesi ile ahenk için terörizmin finansmanının önlenmesi gayesiyle malvarlığının dondurulması düzeneği oluşturmaktadır. Doktrinde ‘Hedeflenen Mali Yaptırımlar’, ‘Akıllı Yaptırımlar’ ve gibisi sözlerle nitelendirilen ve BMGK’nın 1267 (1999) ve müteakip kararları ve 1373 (2001) sayılı kararları bahis yaptırımlar rejimi uyarınca, terör ve terörizmin finansmanı ile ilişkili kişi, kuruluş yahut tertiplerin malvarlıklarının ülkelerce dondurulması öngörülmektedir.”

BMGK’nin hususa ait kararlarına ve uygulamalara atıf yapılan münasebette, teklifle, memleketler arası uygulamalardan faydalanılarak, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun yedinci hususunda yapılan değişiklik ile BMGK’nin ilgili kararı ve FATF’ın “6 numaralı tavsiyesiyle” ahenk sağlamak emeliyle malvarlığı dondurma düzeneğinin ihdas edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Münasebette, teklifle, Türkiye’nin kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama ve terörizmin finansmanı ile çaba kabiliyetini arttırmak ve bu manada isimli araçların faal kullanımı gayesiyle, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu başta olmak üzere ilgili öteki kanunlarda değişiklikler yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Münasebette, “Teklifle, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmak suretiyle, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama ve terörizmin finansmanıyla gayret süreciyle ilişkili olarak, anılan kanundan kaynaklanan yükümlülüklere tersliğin önlenmesi emeliyle orantılı, tesirli ve caydırıcı cezaların verilmesi ve yaptırımların uygulanması öngörülmektedir.” denildi.

Halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı hisse senetlerinin periyodunun sadece zilyetliğin devredilmesi suretiyle aktarılabilmesi durumunun kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama ve terörizmin finansmanı cürümleri açısından değerli bir risk faktörü oluşturduğunun anımsatıldığı münasebette, Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılarak halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı hisse senetlerinin sahiplik bilgisinin takip edilebilmesi emeliyle bildirim yükümlülüğü getirilmesi ve hisse sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayıt altına alınmasının amaçlandığı bildirildi.

Münasebette, ayrıyeten Yardım Toplama Kanunu ile Dernekler Kanunu’nda değişiklikler yapılarak, kontrollerin artırılmasına ve idari yaptırımların daha tesirli uygulanabilmesine yönelik kararların düzenlendiği vurgulandı.

You may also like