Danıştay: Adalet başmüfettişi hakkında süreç yapılmalı

Danıştay Beşinci Dairesi, Adalet Başmüfettişi M.A. hakkında bugün değerli bir karar verdi. 2008 yılında yaşanan bir olayda, başmüfettiş M.A …

By

Danıştay Beşinci Dairesi, Adalet Başmüfettişi M.A. hakkında bugün değerli bir karar verdi.

2008 yılında yaşanan bir olayda, başmüfettiş M.A. bir ihbara binaen, Sincan Ağır Ceza Mahkemesinden irtibatın dinlenmesi kararı aldırmıştır. Hakkında dinleme kararı alınan kişi Adalet Bakanlığına başvurarak, dinleme kararı alma yetkisi bulunmayan başmüfettiş M.A. hakkında süreç yapılmasını istemiştir. Teftiş Şurası Başkanlığı ise savlar sübut bulmadığı gerekçesiyle, süreç yapılmasına yer olmadığına karar vermiştir. Bu kararın iptali istemiyle yönetim mahkemesinde dava açılmış fakat yönetim mahkemesi davayı reddetmiştir.

Hakkında dinleme kararı alan kişi bu ortada Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi haberleşme hürriyeti ihlal edildiği için 20 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir.

Kişi, bu karar üzerine yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurmuş fakat bu talebi yönetim mahkemesince reddedilmiştir. Danıştay ise belgenin temyiz kademesinde, ağır nitelikte bir ihlal olduğu için, Ankara Yönetim Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir. Bu karar mucibince, 12 yıl sonra, kanuna karşıt olarak dinleme kararı alan başmüfettiş M.A. hakkındaki dava görülmeye devam edilecek.

Mahkeme kararı için tıklayınız.

Davacı tarafından, şikayeti üzerine Adalet Başmüfettişi hakkında süreç yapılmasına yer olmadığına ait Adalet Bakanlığı sürecinin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki yönetim mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 53. unsuru uyarınca yargılamanın yenilenmesi suretiyle kaldırılması ve dava konusu sürecin iptali istemiyle açılan davada, davacı tarafından yapılan ferdi müracaat sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından, yetkisi bulunmadığı halde Adalet Müfettişinin talebi üzerine mahkeme kararıyla irtibatının dinlenilmesine karar verilmesi suretiyle yasal bir desteği olmadan bağlantının dinlenilmesi ve kayda alınması biçiminde haberleşme özgürlüğüne yapılan müdahalenin yasallık ögesini taşımadığı gerekçesiyle davacının Anayasa’nın 22. hususunda garanti altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ve manevi tazminat ödenmesine karar verildiği görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi tarafından yargılamanın yenilenmesine hükmedilmemiş olsa dahi verilen ihlal kararının temel hak ve özgürlüğe yapılan müdahalenin yasallık koşulunu taşımadığı gerekçesiyle ağır nitelikte bir ihlal kararı olması halinde ilgili mahkemelerin yargılanmanın yenilenmesi istemi hakkında kıymetlendirme yapmalarına hukuken bir pürüz bulunmadığından, davacı tarafından Anayasa Mahkemesinin üstte yer verilen ihlal kararına istinaden 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanununun 53 üncü unsurunun (h) bendine dayandırılan yargılamanın yenilenmesi isteminin Anayasa Mahkemesi tarafından tekrar yargılama yapılmasına hükmedilmediği gerekçesiyle reddi tarafındaki Yönetim Mahkemesi kararında türel isabet görülmediğine ait Danıştay 5.Dairesinin 16/06/2020 tarih ve E:2019/3540, K:2020/2386 sayılı kararı.

You may also like