Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

29 Aralık 2020 SALI Resmi Gazete Sayı : 31349 (Mükerrer) BİLDİRİM Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı)’ndan: DAMGA …

By

29 Aralık 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31349 (Mükerrer)

BİLDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı)’ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL BİLDİRİMİ

(SERİ NO: 65)

Hedef ve kapsam

UNSUR 1- (1) Bu Bildirimin maksadı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü unsurunda yer alan azami fiyatın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin tekrar değerleme oranına nazaran belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Destek

UNSUR 2 – (1) Bu Bildirim, 488 sayılı Kanunun 14 üncü hususunun birinci fıkrası ve yinelenmiş 30 uncu hususunun birinci fıkrası kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi meblağları ile azami fiyatın belirlenmesi

UNSUR 3 – (1) Bakanlığımızca 2020 yılı için tekrar değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Tarz Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun yinelenmiş 30 uncu hususunun birinci fıkrası kararı yeterince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 64 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Bildirimi ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve göreceli vergilerin minimum ve azami ölçülerini belirleyen hadler dahil), yine değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ölçüleri Bildiri ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü unsurunun birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ait üst hudut tekrar değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

UNSUR 4 – (1) Bu Bildiri 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 5 – (1) Bu Bildirim kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

You may also like