Belediyeler süreksiz emekçi istihdam edebilir mi?

Etraf ve Şehircilik Bakanlığı vermiş olduğu görüşte, bir mali yılda 5 ay 29 günü geçmemek üzere süreksiz emekçi istihdam edilmesinin mümkün …

By

Etraf ve Şehircilik Bakanlığı vermiş olduğu görüşte, bir mali yılda 5 ay 29 günü geçmemek üzere süreksiz emekçi istihdam edilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Yönetim Birlikleri Norm Takım Prensip ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Süreksiz çalışanlar başlıklı 24 üncü hususundaki, norm takım standartları cetvellerinde belirlenen memur norm takım standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl aslına nazaran hesaplanması sonucu adam/ay sayısına nazaran meclis tarafından yıllık olarak belirlenir.” Kararını hatırlatan Bakanlık; alımın Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde yapılmasının gerekli olduğuna vurgu yaptı

T.C.

ETRAF VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-83683335-929-227476 27.10.2020

Mevzu :Geçici Personel İstihdamı

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : ….. tarihli ve …… sayılı yazınız.

5393 sayılı Belediye Kanununun Norm takım ve işçi istihdamı başlıklı 49 uncu unsurunun sekizinci fıkrasında; “Belediyenin yıllık toplam işçi masrafları, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Metot Kanununa nazaran belirlenecek yine değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak ölçünün yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve fiyatlarda beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda işçi masraflarının kelam konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda işçi masrafları bu oranların altına ininceye kadar yeni işçi alımı yapılamaz. Yeni işçi alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu ziyanı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte belediye liderinden tahsil edilir. Çalışanın her türlü alacakları vaktinde ve öncelikle ödenir.” kararı ile,

5620 sayılı Kamuda Süreksiz İş Konumlarında Çalışanların Daima Emekçi Takımlarına yahut Kontratlı İşçi Statüsüne Geçirilmeleri, Süreksiz Personel Çalıştırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü unsurunda; “(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 inci unsur kapsamındaki yönetim, kurum ve kuruluşlarda süreksiz iş durumlarında personel çalıştırılamaz.

(2) Fakat mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınıyla gayret hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek süreksiz iş durumlarında personel çalıştırılabilir. Bu biçimde çalıştırılacak emekçiler için her mali yılda;

…c) Belediyeler ile bunların kuruluş ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu kararlarına nazaran kurulmuş olan şirketler hariç) ve mahalli yönetim birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Yönetim Birlikleri Norm Takım Unsur ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü hususu çerçevesinde yetkili meclislerinden,

süreksiz iş durum vizesi alınması mecburidir. kelam konusu vize süreci yapılmaksızın süreksiz personel çalıştırılamaz ve rastgele bir ödeme yapılamaz….” kararı bulunmaktadır.

Başka taraftan, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Yönetim Birlikleri Norm Takım Prensip ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Süreksiz çalışanlar başlıklı 24 üncü hususunda; “(1) Belediyeler ve mahalli yönetim birliklerinde kullanılacak süreksiz iş konumları bu kurum ve kuruluşlar için norm takım standartları cetvellerinde belirlenen memur norm takım standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl aslına nazaran hesaplanması sonucu adam/ay sayısına nazaran meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan sayı kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak süreksiz iş konumu sayısı tespit edilir…” kararı ile,

09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci hususunda; “(1) Bu Yönetmeliğin emeli, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları kararlarına nazaran çalıştırılmak üzere, daima yahut süreksiz emekçi alınmasına ait adap ve temelleri düzenlemektir.” kararı ile,

Tıpkı Yönetmeliğin, Kurumdan emekçi talebinde bulunma başlıklı 6 ncı unsurunda; “(1) Kamu kurum ve kuruluşları personel gereksinimlerini, iş kolu, meslek konumu, tahsil, iş deneyimi, fiyat, toplumsal yardımlar üzere detaylarla yazılı yahut elektronik ortamda Kurumdan talep etmek ve 8 inci husus kararları gizli kalmak üzere Kurum tarafından gönderilenler ortasından karşılamak zorundadır.

(2) Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata uygun olmadığına karar verilen talepler, kamu kurum ve kuruluşuna iade edilerek düzeltildikten sonra ilan edilir.

(3) Meslek meslek emekçi talepleri ulusal seviyede verilir. Başka personel taleplerinin hangi seviyede karşılanacağı kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları, personel taleplerini personel alımını yapacakları yerdeki Çalışma ve İş Kurumu Vilayet Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir. Lakin tıpkı anda birden fazla vilayette emekçi alımı yapacak kamu kurum ve kuruluşları emekçi taleplerini bölge yahut merkez teşkilatının bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu Vilayet Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe seviyesinde verilen emekçi taleplerinin karşılanamaması halinde vilayet seviyesinde yahut ulusal seviyede; vilayet seviyesinde verilen personel taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal seviyede karşılanması yoluna gidilir. Teşkilat yapıları yahut faaliyetleri bölge seviyesinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe seviyesinde verilen emekçi taleplerinin karşılanamaması halinde vilayet yahut bölge seviyesinde ya da ulusal seviyede; vilayet seviyesinde verilen personel taleplerinin karşılanamaması halinde bölge seviyesinde yahut ulusal seviyede; bölge seviyesinde verilen personel taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal seviyede karşılanması yoluna gidilir.” kararına yer verilmiştir.

Bu çerçevede; üstte yer verilen mevzuat kararlarına uyulmak kaydıyla, belediyenizde bir mali yılda 5 ay 29 günü geçmemek üzere süreksiz personel istihdam edilmesinin belediyenizin takdirinde olduğu kıymetlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

You may also like