Belediyedeki şube müdürü itfaiye müdürü takımına atanabilir mi?

Soru: Büyükşehir Belediyelerinde vazifeli şube müdürleri itfaiye şube müdürü olarak atanabilir mi? Yanıt: 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 …

By

Soru:Büyükşehir Belediyelerinde vazifeli şube müdürleri itfaiye şube müdürü olarak atanabilir mi?

Yanıt: 5393 sayılı Belediye Kanununun 52. unsurunun birinci fıkrasında, İtfaiye teşkilatının çalışma metot ve temelleri, çalışanların vazife ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, vazifede yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma emelli olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilatında hizmet gereklerine nazaran oluşturulacak üniteler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe ters olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.” denilmektedir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Yönetim Birlikleri İşçisinin Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair Yönetmelik’in “Zabıta ve itfaiye personeli” başlıklı 20. hususunun birinci fıkrasında zabıta ve itfaiye işçisinin misyonda yükselme süreçlerinin ilgili mevzuat kararlarına nazaran yürütüleceği karara bağlanmış, itfaiye müdürü takımında vazife yapanların belediye bünyesindeki şube müdürü ve müdür takımlarına alt vazifelerde çalışma mühleti kuralı hariç olmak üzere, aranan başka özel kaideleri taşımaları kaydıyla, imtihansız, genel kararlara nazaran atanabilecekleri tabir edilmiştir.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 8. hususunda belediye itfaiye teşkilatı işçi takım ve unvanlarının daire lideri, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri takımları ile başka takımlardan oluşacağı karar altına alınmış, Yönetmeliğin “Görevde Yükselme Şartları” başlıklı 19. hususunun birinci fıkrasında itfaiye şube müdürü takımına atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili yüksek tahsili bitirmiş yahut en az 4 yıllık yüksek tahsil mezunu olmak,

2) En az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli takımlara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci hususunda belirtilen müddet kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az yeterli derecede olmak,

5) Vazifede yükselme imtihanında başarılı olmak,

6) Takım durumu elverişli olmak,

kuralları getirilmiştir. Hususun ikinci fıkrasında ise, Belediyeler, atanılacak vazifenin niteliği itibariyle aranacak hizmet müddetlerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci hususunun (B) bendi kararlarına nazaran kıymetlendirerek kendi kurumlarında ve öbür kurumlarda geçen hizmet müddetlerini dikkate alarak belirler. Bu müddetlerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması koşuldur. Lakin, yeni kurulan belediyeler ile misyonda yükselmeyle ilgili ilanlara kâfi sayıda müracaat olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak koşulu aranmaz.” kararına yer verilmiştir.

Üstteki kararlardan, belediyedeki şube müdürünün itfaiye şube müdürü takımına atanmasının misyonda yükselme mahiyetinde bir atama olmadığı ve vazifede yükselme imtihanına tabi olmayacağı anlaşılmaktadır. Lakin Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyinin zabıta müdürü takımına atamayla ilgili vermiş olduğu bir karar sorunun karşılığında emsal olabilecektir. Danıştay İDDK’nun bahse mevzu E. 2018/137, K. 2019/4596 numaralı Kararında “Bu kapsamda, zabıta müdürü takımına atanacakların vazifede yükselme imtihanına tabi tutulamayacağı açıktır. Lakin, zabıta müdürü takımına atanabilmek için atanacak kişinin hizmet mühletleri tarafından 657 sayılı Kanun’un 68. unsurunun (B) bendinde yer alan kuralları taşımaları yanında ayrıyeten en az iki yıl zabıta teşkilatında çalışmış olması gerekmektedir.” tabirlerine yer verilmiştir. Kararda, misyonda yükselme imtihanına tabi olmayan zabıta müdürü takımına atanabilmek için zabıta teşkilatında iki yıl çalışmış olma kuralının aranması gerektiği vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, belediyede vazifeli şube müdürünün itfaiye şube müdürü takımına imtihana tabi olmaksızın atanabileceği, atama için en az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışma kuralının aranmayacağı, fakat öbür özel kuralların taşınması ile aranacak hizmet müddetinin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

You may also like