Belediye liderlerine toplumsal istikrar ödemesi yapılabilir mi?

Belediye Başkanlığı tarafından 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 15 inci hususu uyarınca vazifede olan Belediye Liderine kamu …

By

Belediye Başkanlığı tarafından 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 15 inci hususu uyarınca vazifede olan Belediye Liderine kamu vazifelisi olduğu gerekçesiyle Toplumsal İstikrar Tazminatı ödemesi yapılmıştır.

Sayıştay Dairesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Liderinin özlük haklarını düzenleyen 39 uncu hususuna muhalif olarak toplumsal istikrar yardımı ödenmesi suretiyle kamu ziyanına sebebiyet verildiği gerekçesiyle tazmin kararı verilmiştir.

İlgililerin itirazı üzerine Temyiz Konseyi tarafından verilen kararda; Belediye Liderlerinin seçimle iş başına gelen kamu vazifelisi statüsünde oldukları, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Yönetim Birlikleri Norm Takım Prensip ve Standartlarına Dair Yönetmelik‘te “Belediye Lideri” takım unvanına yer verilmemesi sebebiyle, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 15 inci hususu uyarınca vazifede olan Belediye Liderine Toplumsal İstikrar Ödemesinin yapılmasının uygun olmadığını söz ederek tazmin kararını onaylamıştır.

TEMYİZ KONSEYİ KARARI

Tarih : 08.07.2020

No : 48174

Bahis: Belediye liderlerine toplumsal istikrar ödemesi yapılmasının kanunen mümkün bulunmadığı hk. İşbu evrakta mevcut dokümanların okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

24 sayılı İlamın 1’inci unsurunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye liderinin özlük haklarını düzenleyen 39’uncu unsuruna ters olarak toplumsal istikrar yardımı ödenmesi suretiyle kamu ziyanına sebebiyet verildiği gerekçesiyle …….-TL için tazmin kararı verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 37’inci hususunda; “Belediye lideri, belediye yönetiminin başı ve belediye hukukî kişiliğinin temsilcisidir. Belediye lideri, ilgili kanunda gösterilen temel ve yöntemlere nazaran seçilir. Belediye lideri, misyonunun devamı mühletince siyasi partilerin idare ve kontrol organlarında misyon alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve idaresinde bulunamaz.”

375 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin Ek 15’inci unsurunda ise; “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile vilayet özel yönetimlerinin takım ve konumlarında istihdam edilen kamu görevlilerine toplumsal istikrar tazminatı ödenebilir. Toplumsal istikrar tazminatının ödenebilecek aylık meblağı, 4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanununa nazaran yapılan toplu mukavelede belirlenen tavan fiyatı geçmemek üzere kamu vazifelileri sendikası ortasında anılan Kanunda öngörülen kararlar çerçevesinde yapılabilecek mukaveleyle belirlenir.” kararları yer almaktadır.

Dilekçiler taleplerinde daha evvelki savunmalarını tekrarlayarak, belediye liderinin kamu vazifelisi olduğundan bahisle, toplumsal istikrar tazminatının ödenmesinde mevzuata terslik bulunmadığını tez etmişseler de, üstteki mevzuata nazaran kelam konusu ödemenin yapılabilmesi için kişinin sadece kamu vazifelisi olması kâfi olmayıp, tıpkı vakitte belediye takım ve konumlarında istihdam edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Yönetim Birlikleri Norm Takım Prensip ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in “Kadroların Tespiti” başlıklı 9’uncu hususunun birinci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde alt kümeler için unvan ve sayı prestijiyle tespit edilenler dışında takım kullanılamaz” sözüne yer verilmiştir. Kamu işçi hukukunda, takım ve konum sözü, kanunla ve kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatla gösterilen takımları tabir etmektedir. Bahse mevzu Yönetmelikte ve eki cetvellerinde, “belediye başkanı” takım ve durumuna yer verilmemiştir. Belediye lideri, belediyenin başı ve hukuksal kişiliğinin temsilcisi olarak mevzuatla düzenlenen biçimde seçimle iş başına gelen bir kamu vazifelisi statüsünde olup, belediye takım ve durumlarında istihdam edilmemektedir. Bu sebeple Belediye liderlerine toplumsal istikrar ödemesi yapılması kanunen mümkün olmamaktadır.

Bu prestijle, sorumlu tezlerinin reddedilerek üstte yer alan münasebetlerle, 24 sayılı İlamın 1. hususuyla verilen tazmin kararının TASDİKİNE, karar verildi.

You may also like