Bakanlıklar, KİT’lerin işçi alımına müdahale edebilir mi?

Soru: Kamuda devlet memuru olarak misyon yapıyorum. Bir KİT’e kontratlı işçi olarak naklen atanmak için müracaat yaptım. Kuruluş müracaatımı …

By

Soru: Kamuda devlet memuru olarak misyon yapıyorum. Bir KİT’e kontratlı işçi olarak naklen atanmak için müracaat yaptım. Kuruluş müracaatımı uygun gördü. Uzun vakit geçtikten sonra akıbetini sorduğumda onay için ilgili bakanlığa yazdıklarını fakat şimdi karşılık gelmediğini söylediler. Bakanlık farklı bir kuruluşun atamasına karışabilir mi, atamamı uygun görmeyebilir mi?

Karşılık: Kamu iktisadi teşebbüsleri faaliyet alanları dikkate alınarak farklı bakanlıklarla ilgilendirilmiştir. Örneğin TİGEM ve TMO Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu, EÜAŞ ve TEDAŞ ise Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşudur.

KİT’lerin işçi alımına ait düzenlemeler her yıl yürürlüğe konulan Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına Ait Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karara dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Bildirimlerde yer almaktadır.

16 Ekim 2019 tarihli ve 30920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin 2021 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine Ait Kararın 4. hususunda, teşebbüslerde 2019 yılında ayrılan işçi sayısının en fazla % 75’i kadar çalışanın açıktan yahut naklen atanması, yeniden 2019 yılında ayrılan işçi sayısının en fazla % 10’u kadar çalışanın de özelleştirme uygulamaları nedeniyle mülga Devlet İşçi Başkanlığına yahut Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına bildirilen nakle tabi çalışandan atanması konularında teşebbüs idare heyetleri yetkili kılınmıştır.

2020 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına Ait Yöntem ve Temellerin Belirlenmesine Dair Bildirimin 4/4 unsurunda ise, “İstihdama ait Kararda belirtilen hususlarda, teşebbüs idare şurasına gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı kâfi sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya sadece teşebbüs idare konseyi yetkilidir ve bu hususta yetki zamanı yapılamaz. Teşebbüs idare şurası bu mevzu ile ilgili gereken önlemleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İşçi Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Kimi Hususlarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Kararında Kararnamede belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu bahiste Kararı kısıtlayıcı hiçbir süreç tesis edemez.” denilmektedir.

Birebir kararlar 2021 yılında uygulanacak olan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kararın uygulanmasına ait Hazine ve Maliye Bakanlığı Bildirisinde de yer almaktadır.

Üstteki kararlardan KİT’lerde yapılacak atamalar konusunda yetkinin ve sorumluluğun büsbütün kuruluş idare konseyine ilişkin olduğunu, ilgili bakanlığın istihdama ait mevzularda KİT’lere müdahale etmemesi gerektiğini, Bakanlık içi genelge ile atamaların bakanlık onayına tabi tutulmasının üstte yer verilen kararlarla çelişki oluşturduğunu değerlendirmekteyiz.

You may also like