AYM’nin 30 Aralık tarihli gündemi muhakkak oldu

Anayasa Mahkemesinin 30 Aralıkta vereceği karar hayvanlara yapılan zulmü durdurabilir Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 30 Aralık gündemini …

By

Anayasa Mahkemesinin 30 Aralıkta vereceği karar hayvanlara yapılan zulmü durdurabilir

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 30 Aralık gündemini açıkladı. Mahkeme 4 belgeyi temelden görüşecek. Belgelerden biri ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151. unsurunun (2) numaralı fıkrasında yer alan “.sahipli…” ibaresinin iptali. Mevcut düzenlemeye nazaran, haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren , dört aydan üç yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası ile cezalandırılmaktaydı. İbarenin iptal edilmesi halinde, medyada daima gündeme gelen “masum hayvan cinayetlerinin” kıymetli ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır.

Temelden görüşülecek belgeler:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151. unsurunun (2) numaralı fıkrasında yer alan “.sahipli…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

TCK’nın ilgili kararı:

Mala ziyan verme

Unsur 151- (1) Oburunun taşınır yahut taşınmaz malını kısmen yahut büsbütün yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren yahut kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren yahut pahasının azalmasına neden olan kişi hakkında üstteki fıkra kararı uygulanır.

– 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Vazifeleri ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararname

– 18/4/2019 tarihli ve (33) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi:

İrtibat Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 33)

UNSUR 1- 14 sayılı İrtibat Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal irtibat standartlarını belirlemek.”

UNSUR 2-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Başkanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı kısmındaki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık mukavele yapmaya yetkili olup; Anadolu Ajansının faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynaklan idaresi üzerinde kontrol yetkisine de sahiptir. Bu kontrole ait yordam ve temeller Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak mukavelede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir.”

HUSUS 3-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 26 ncı hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Anadolu Ajansının” biçiminde değiştirilmiştir.

18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Mukavelesi Kanunu’nun 39. unsurunun (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

(4) Toplu iş kontratının imzası sırasında taraf emekçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar yahut imza tarihinde taraf emekçi sendikasına üye olup da ayrılanlar yahut çıkarılanların toplu iş kontratından yararlanabilmeleri, toplu iş kontratının tarafı olan personel sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için personel sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş kontratından yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden evvelki talepler imza tarihi prestijiyle karar doğurur.

You may also like