Ataması geç yapılan memur adayı tazminat alabilir mi?

Dava, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ziraat teknisyeni olarak atanma talebiyle yapılan müracaatının reddine ait sürecin, Yönetim …

By

Dava, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ziraat teknisyeni olarak atanma talebiyle yapılan müracaatının reddine ait sürecin, Yönetim Mahkemesi’nin kararı ile iptaline karar verilmesi üzerine atamasının geç yapıldığından bahisle mahrum kaldığını ileri sürülen ölçü ve buna bağlı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Mahallî mahkemece, atanmama süreci iptal edilmekle birlikte, davacının boş bulunan takımlara atanma talebinin reddi üzerine Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına karşı açmış olduğu dava sonucu atamasının yapıldığı, tazminat istemine destek yaptığı ziyanların mümkün ziyan niteliğinde olduğu ve davalı yönetimin olayda bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Davacı, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilen yerleştirme süreçlerinde mezun olunan alan/program denetimi yapılmaması nedeniyle puan sıralamasının kendisi aleyhine değiştiğini belirterek” kararı temyiz etmiştir.

Danıştay bu kararı bozmakla birlikte tazminata ait bir karar vermemiştir. Bozma münasebetinde şu konuya değinmiştir: Mahkemece; Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hasım mevkiine alınıp, evrak tekemmül ettirildikten sonra işin aslı hakkında karar verilmesi gerekirken, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hasım mevkiine alınmaksızın verilen kararda tüzel isabet bulunmamaktadır.

Yönetim mahkemesince; davacının atanmama süreci nedeniyle açıkta kaldığı periyotta mahrum kaldığı nakdî ve özlük haklarının hesaplanarak, varsa bu periyotta elde ettiği gelirlerin düşülmesi suretiyle yasal faiz istemi de göz önünde bulundurulması gerektiği natüreldir.

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2016/394
K. 2019/8628
T. 12.11.2019

İSTEMİN KONUSU : Ankara 6. Yönetim Mahkemesi’nin 10/11/2015 tarih ve E:2014/424, K:2015/1588 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Davacının, 07/07/2011 tarihinde yapılan 2011/1 KPSS de aldığı puana istinaden Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ziraat teknisyeni olarak atanma talebiyle 11/09/2013 tarihli müracaatının reddine ait sürecin, Ankara 10. Yönetim Mahkemesi’nin 23/01/2014 tarihli E:2013/1453, K:2014/54 Sayılı kararı ile iptaline karar verilmesi üzerine atamasının geç yapıldığından bahisle mahrum kaldığını ileri sürdüğü 47.856,94 TL’nin ve buna bağlı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

Birinci Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 6. Yönetim Mahkemesince; davanın Ankara 10. Yönetim Mahkemesi’nin 23/01/2014 tarih ve E:2013/1453, K:2014/54 Sayılı kararının 03/02/2014 tarihinde davacı tarafa bildirimi üzerine ve iptal davasının devamı niteliğinde, tam yargı davası olarak inşa edildiği, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ilan edilen ziraat teknisyeni takımlarına ÖSYM tarafından yerleştirilmesi yapılmayan davacı tarafından, kelam konusu takımlara yerleştirilen lakin aranan niteliklere sahip bulunmamaları nedeniyle atamaları yapılmayan bireyler nedeniyle boş kalan ziraat teknisyeni takımlarına atanma talebiyle yapmış olduğu müracaatının reddine ait 18/09/2013 ve 78022 Sayılı sürecin iptali istemiyle açılan davada, Mahkeme tarafından kelam konusu sürecin iptaline kararı verilmiş ise de, hizmet kusuruna dayalı maddi tazminat istemlerinde tazmin edilecek zararın, mal varlığında gerçek, kanıtlanabilir bir azalma yahut artma imkanından mahrum kalma niteliğinde olmasının gerekli olduğu, idari süreçlerin iptali istemiyle açılan davalar üzerine verilen her iptal kararının tazminat ödenmesini gerektirmeyeceği, iptal edilen süreçle tazminat istemi ortasında bir nedensellik bağının bulunması gerektiği, 07/07/2011 tarihinde yapılan merkezi yerleştirme süreçlerinde davacının atamasının yapılmamasına ait sürecin iptali istemiyle açılmış bir dava bulunmadığı, davacının boş bulunan takımlara atanma talebinin reddi üzerine Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına karşı açmış olduğu dava sonucu atamasının yapıldığı, tazminat istemine destek yaptığı ziyanların olası ziyan niteliğinde olduğu ve davalı yönetimin olayda bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI : Davacı tarafından, geç atanmasından kaynaklanan zararın ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan kusurdan kaynaklandığı, atama sürecinin geç yapılmasından doğan ziyanının da davalı idarece karşılanması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı yönetim tarafından, Ankara 10. Yönetim Mahkemesi’nin 23/01/2014 tarih ve E:2013/1453, K:2014/54 Sayılı kararı ile iptal edilen süreç ile uğranıldığı sav edilen ziyan ortasında nedensellik bağı bulunmadığı, davacının uğradığını argüman ettiği ziyandan yönetimin sorumlu olmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ NİYETİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR: İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacının 28/11/2010 tarihinde yapılan Kamu İşçisi Seçme Sınavı’na girerek KPSS94 puan cinsinden 73,667 puan aldığı, ÖSYM tarafından 07/07/2011 tarihinde yapılan merkezi yerleştirme süreçlerinde, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ilan edilen 95 kişilik ziraat teknisyeni takımlarına başvurduğu, fakat kâfi puana sahip olmadığından yerleştirmesinin yapılmadığı, yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasından sonra bu takımlara başvuran ve yerleştirmesi yapılan bireylerden 59 adayın ziraat teknisyeni takımı için aranılan nitelik koduna sahip olmadığının anlaşılması üzerine Bakanlıkça atamalarının gerçekleştirilmediği, bunun üzerine davacının, bu bireyler başvurmamış olsaydı bu takıma yerleşeceğinden bahisle yerleştirme sonucunda boş kalan ziraat teknisyeni takımlarından birine atanması istemiyle yapmış olduğu müracaatın 18/03/2013 tarihli ve 78022 Sayılı süreçle reddi üzerine Ankara 10. Yönetim Mahkemesi’nin 23/01/2014 tarih ve E:2013/1453, K:2014/54 Sayılı kararı ile sürecin iptaline karar verilmesi üzerine ziraat teknisyeni takımına ataması yapılarak 12/12/2013 tarihinde vazifeye başladığı, emsallerinin atamasının yapıldığı tarih ile kendisinin atamasının yapıldığı tarih ortasındaki periyotta mahrum kaldığını ileri sürdüğü 47.856,94 TL nin yasal faizi ile ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Anayasanın 125. hususunda, yönetimin her türlü aksiyon ve süreçlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtildikten sonra, son fıkrasında yönetimin kendi hareket ve süreçlerinden doğan ziyanı ödemekle yükümlü olduğu karara bağlanmıştır.

2577 Sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 12. unsurunda, “İlgililer haklarını ihlal eden bir idari süreç münasebetiyle Danıştaya ve yönetim ve vergi mahkemelerine direkt doğruya tam yargı davası yahut iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri üzere birinci evvel iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu konudaki kararın yahut kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın bildirimi yahut bir sürecin icrası sebebiyle doğan ziyanlardan ötürü icra tarihinden itibaren dava mühleti içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11. unsur uyarınca yönetime başvurma hakları gizlidir.” kararına yer verilmiştir.

Birebir Kanun’un “İdari davaların açılması” başlıklı 3. hususunda idari davalara ait dilekçelerde davanın bahis ve sebepleri ile dayandığı kanıtların gösterileceği belirtilmiş; “Dilekçeler üzerine birinci inceleme” başlıklı 14. unsurunda dilekçelerin bu hususa uygun olup olmadıkları istikametinden de inceleneceği kurala bağlanmış; “İlk inceleme üzerine verilecek karar” başlıklı 15. hususta ise, anılan hususa uygun bulunmayan dilekçelerin yine düzenlenmek üzere reddine karar verileceği karara bağlanmıştır.

TÜZEL KIYMETLENDİRME:

Yönetim kural olarak yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen ziyanları tazminle yükümlü olup; idari aksiyon ve süreçlerden doğan ziyanlar yönetim hukuku kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru yahut kusursuz sorumluluk unsurları gereği tazmin edilmektedir. Yönetimin yürütmekle misyonlu olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde yahut işleyişindeki objektif nitelikli bozukluk, aksaklık yahut eksiklik halinde tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin makûs işlemesi, geç işlemesi yahut hiç işlememesi hallerinde gerçekleşmekte ve yönetimin tazmin yükümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır.

2577 Sayılı Kanun’un üstte aktarılan 12. unsurunda, idari süreç nedeniyle haklarının ihlal edildiği savında bulunan ilgililere seçimlik hak tanımış ve bu bireylerin evvel iptal davasını açarak sonra tam yargı davası (veya her iki davayı birlikte) açabilecekleri üzere iptal davası açmadan direkt tam yargı davası da açabilecekleri belirtilmiştir.

Belgenin incelenmesinden; Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ziraat teknisyeni takımlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilmesi yapılmayan davacının, alan denetimi yapılmaksızın gerçekleştirilen yerleştirmeler sonucunda bir çok takımın boş kaldığının öğrenilmesi üzerine bu takımlara puan durumu dikkate alınarak atanması istemiyle yaptığı müracaatının reddine ait sürecin iptali istemiyle Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına karşı açmış olduğu davada, davacının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilen yerleştirme süreçlerinde mezun olunan alan/program denetimi yapılmaması nedeniyle puan sıralamasının kendisi aleyhine değiştiğini belirttiği, Ankara 10.İdare Mahkemesi’nin 23/01/2014 tarih ve E:2013/1453, K:2014/54 Sayılı kararı ile Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ilan edilen teknisyen unvanlı takıma tercih kılavuzunda belirtilen niteliklere sahip olmayan şahısların başvurmamış olması durumunda, davacının mezuniyet durumu ve KPSS’den almış olduğu puan itibariyle yerleştirmesinin yapılacağı, yerleştirme sonucu boş kalan takımlara atamasının yapılması hakkaniyet ve adaletin gereği olduğu gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verildiği, anılan iptal kararından sonra davacının atamasının yapıldığı, 12/12/2013 tarihi prestijiyle vazifesine başlamış olan davacı tarafından açıkta kaldığı mühlete ait olarak 47.856,94 TL’nin ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına karşı bakılan davanın açıldığı, lakin Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hasım mevkiine alınmadan karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, mahkemece, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hasım mevkiine alınıp, evrak tekemmül ettirildikten sonra işin aslı hakkında karar verilmesi gerekirken, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hasım mevkiine alınmaksızın verilen kararda türel isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan; davacının ziyana yol açtığını ileri sürdüğü atanma müracaatının reddine ait sürecin iptali istemiyle açtığı davada, Ankara 10. Yönetim Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine 12/12/2013 tarihinde vazifesine başlatıldığı, 23/01/2014 tarih ve E:2013/1453, K:2014/54 Sayılı kararla sürecin iptaline karar verildiği ve bu iptal kararının Danıştay Onikinci Dairesinin temyiz ve karar düzeltme incelemelerinden geçmek suretiyle katılaştığı görüldüğünden, yönetimin hukuka karşıt sürecinden kaynaklanan ziyanları ödemekle yükümlü olduğu kuralı doğrultusunda, yönetim mahkemesince; davacının atanmama süreci nedeniyle açıkta kaldığı devirde mahrum kaldığı nakdî ve özlük haklarının hesaplanarak, varsa bu devirde elde ettiği gelirlerin düşülmesi suretiyle yasal faiz istemi de göz önünde bulundurulması gerektiği doğaldır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. hususuna uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait temyize husus Ankara 6. Yönetim Mahkemesi’nin 10/11/2015 tarih ve E:2014/424, K:2015/1588 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

You may also like