Atamama süreci ve mali haklara dair değerli Danıştay kararı

Kültür ve turizm uzmanı olarak misyon yapan davacının, kültür ve tanıtma ataşesi olarak atanma istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait süreci …

By

Kültür ve turizm uzmanı olarak misyon yapan davacının, kültür ve tanıtma ataşesi olarak atanma istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait süreci dava etmiştir.

Lokal mahkemece davalı haklı bulunmuş hem süreç iptal edilmiş hem de davacı “yurtdışına atanmış üzere geriye dönük” mali hakları ödenmiştir.

Bu karara karşı yapılan itirazda Danıştay, sürecin iptalini onaylamakla birlikte, mali haklara ait kısmını bozmuştur.

Bu kara üzerine yönetim mahkemesi; yurt dışı misyonuna en fazla üç yıl müddet ile atanabilecek olan davacının, yurt dışı vazifeye atamasının yapılmamasına yönelik davalı yönetim sürecinin hukuka muhalif bulunarak iptal edilmesi üzerine bu vazifeye atanarak üç yıl mühlet ile vazife yapacağının ve misyon mühletince bu misyonun aylığını alacağının açık olduğu, şimdi yurt dışı vazifesine atanmadığı periyoda ait olarak mahrum kaldığı nakdî hakların varlığından kelam edilemeyeceği gerekçesiyle, davacının mahrum kaldığı nakdî hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemi istikametinden davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay da bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Temel : 2020/321

Karar : 2020/1365

Tarih : 05.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …

VEKİLİ : …

KARŞI TARAF (DAVALI): …

VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; davalı yönetim bünyesinde kültür ve turizm uzmanı olarak vazife yapan davacının, kültür ve tanıtma ataşesi olarak atanma istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait 07/04/2015 günlü, .. sayılı sürecin iptali ve mahrum kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

… Yönetim Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 06/04/2017 günlü, E:2016/13213, K:2017/2813 sayılı bozma kararına uyularak verilen … günlü, E:…, K:…sayılı kararla; dava konusu sürecin iptaline; mahrum kaldığı nakdî hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Anılan karara karşı davalı idarece temyiz isteminde bulunulması üzerine, Danıştay İkinci Dairesinin 30/04/2018 günlü, E:2018/673, K:2019/2873 sayılı kararı ile Mahkeme kararının iptale ait kısmı onanmış, kabule ait kısmı ise bozulmuş; Mahkemece bozma kararına uyularak, bozulan kısma yönelik olarak temyizen incelenen karar verilmiştir.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … Yönetim Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; 13/01/2007 günlü, 26402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Daima Görevlendirilecek İşçi Hakkında Yönetmeliğin 16. hususunun 1. fıkrasının c) bendinde yer alan; “Yurtdışında daima misyon mühleti en çok üç yıldır ve bu müddet uzatılmaz.” kararı uyarınca, yurt dışı misyonuna en fazla üç yıl mühlet ile atanabilecek olan davacının, yurt dışı vazifeye atamasının yapılmamasına yönelik davalı yönetim sürecinin hukuka karşıt bulunarak iptal edilmesi üzerine bu vazifeye atanarak üç yıl müddet ile vazife yapacağının ve misyon müddetince bu vazifenin aylığını alacağının açık olduğu, şimdi yurt dışı vazifesine atanmadığı periyoda ait olarak mahrum kaldığı nakdî hakların varlığından kelam edilemeyeceği gerekçesiyle, davacının mahrum kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemi tarafından davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI : Davacı tarafından; Anayasa’nın 125. hususu yeterince, yönetimin kendi aksiyon ve süreçlerinden doğan ziyanı ödemekle yükümlü olduğu, 2012 yılında yurt dışı vazifeye atanma hakkı kazandığı halde, yönetimin hukuka ters süreci nedeniyle atamasının yapılmadığı, 2012 yılında ataması yapılmış olsaydı, üç yıllık yurt dışı vazife müddetini tamamlayarak 2015 yılında yurda döneceği ve 2018 yılında yine atanma imkanı elde edebileceği, lakin, yönetimin hukuka muhalif süreci nedeniyle tüm bu haklardan yoksun bırakıldığı üzere, ekonomik olarak da ziyana uğratıldığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI: Dava konusu süreçte hukuka karşıt bir istikamet bulunmadığı, davacının temyiz isteminin reddi ile Yönetim Mahkemesi kararının onanması gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

NİYETİ: Davalı yönetim bünyesinde kültür ve turizm uzmanı olarak vazife yapan davacının, kültür ve tanıtma ataşesi olarak atanma istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait 07/04/2015 günlü, … sayılı sürecin, hukuka alışılmamış bulunarak iptal edildiği ve bu kararın Danıştay tarafından onanarak mutlaklaştığı dikkate alındığında, hukuka muhalif süreç nedeniyle, davacının mahrum kaldığı nakdî kayıpların tazmininin, Anayasa’nın 125. hususu uyarınca zarurî olduğu, bu sebeple, davanın reddi yolunda verilen Yönetim Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKSAL KIYMETLENDİRME :

Yönetim ve vergi mahkemelerinin kesin kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

You may also like