Aile doktoru, sorun yaşadığı hastanın kaydını öbür yere aldırabilir mi?

Olayda; Aile Sağlı Merkezinde aile tabibi olarak vazife yapan Dr. …’ın sisteminde kayıtlı olan davacının, 28/01/2015 tarihinde muayene olmak …

By

Olayda; Aile Sağlı Merkezinde aile tabibi olarak vazife yapan Dr. …’ın sisteminde kayıtlı olan davacının, 28/01/2015 tarihinde muayene olmak için aile sıhhati merkezine gittiği, aile doktorunun süt müsaadesi kullanması nedeniyle yerinde olmadığı, o esnada aile sıhhati merkezinde bulunan Dr. …’e muayene olmak istediği, tabibin bu isteği geri çevirmesi üzerine aile sıhhati merkezinden ayrıldığı, tekrardan aile sıhhati merkezine dönerek aile doktorunun kapısında yazılı olanları fotoğraflarken kendisine müdahale edildiği, ardından Dr. … ile tartıştığı ve orada bulunan öteki bir hasta ile ortasında arbede yaşandığı; tabip tarafından beyaz kod başvurusu yapıldığı ve birebir gün polis merkezinde verdiği tabirinde de davacıdan şikayetçi olduğu, davacının kayıtlı olduğu aile doktorunun olaylardan haberdar olması üzerine, davacının aile hekimliği kaydının hem kendisinden hem de aile sıhhati merkezinden silinmesini istediği, davacının mevcut kaydının silinerek öbür bir aile sıhhati merkezinde vazifeli aile doktoruna kaydının aktarılması üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Birinci derece mahkemesi davayı reddetmiştir.

Danıştay bu kararı onamıştır. Münasebette şu konuya yer verilmiştir:

Şahısların rastgele bir hastalık halinde kolaylıkla ulaşabildikleri ve birinci teşhis ve tedavilerinin yapıldığı aile sıhhati merkezlerinde vazifeli olan kayıtlı oldukları aile tabipleriyle ortalarında ağır ve yakın bir temasın bulunduğu, bu temasın karşılıklı itimat bağına dayandığı ve her iki tarafın da sıhhat hizmetinin en verimli formda sunulması ismine bu inanç alakasını zedeleyecek tavır ve davranışlarından kaçınması gerektiği tartışmasızdır.

Gerek esirgeyici gerekse birinci basamak sıhhat hizmetlerinin sunumu esnasında; aile tabiplerince, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapılmaksızın her şahsa kapsamlı ve devamlı olarak hizmetin sunulması gerektiği açık olup, hizmetten yararlananların da aile doktorlarının vazifelerini en yeterli biçimde yapmasını sağlayacak formda hareket etmeleri gerekmektedir.

Bu durumda, kayıtlı olduğu aile sıhhati merkezinde çalışan işçiyle birtakım meseleler yaşayan ve bu bireyler hakkında birçok şikayet başvurusu yapan davacının, aile sıhhati merkezinde yaşanan olayların şikayete bahis olması ve ardından yargıya taşınması ve kaydının silinmesinin istenilmesi ile kayıtlı olduğu aile doktoruyla de inanç alakasının sarsıldığı dikkate alındığında; tekrar birebir meselelerin yaşanmasının önlenmesi ve sıhhat hizmetinin en yeterli biçimde sunulabilmesi ismine mevcut aile hekimindeki kaydının silinerek, sıhhat hizmetinden yararlanmasının da zorlaştırılmayacak halde tıpkı ilçe hudutlarında bulunan öbür bir aile sıhhati merkezinde misyon yapan aile tabibine kaydının yapılmasına ait süreçte kamu faydası ve hizmetin gerekleri istikametinden hukuka terslik, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise sonucu prestijiyle tüzel isabetsizlik görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Temel : 2016/4577

Karar : 2020/1061

Tarih : 20.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : …

VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; … ili, … ilçesi … Nolu Aile Sağlı Merkezinde aile tabibi olarak misyon yapan Dr. …’ın sisteminde kayıtlı olan davacı tarafından; kayıtlı olduğu aile doktorunun değiştirilmesine ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … Yönetim Mahkemesinin temyize husus kararıyla; ilgili mevzuat kararlarının değerlendirilmesinden; sıhhat hizmeti sunumu sırasında aile tabibine yahut aile sıhhati elemanına şiddet uygulayan kişinin mevcut aile tabibinden kaydının silinebileceği ve bunun için ilgili şahıstan rastgele bir talep alınmasının gerekmeyeceği, bu sürecin idarece resen tesis edilen bir süreç olduğu sonucuna varıldığı; olayda, davacının kendi aile doktoruyla olmasa da orada misyonlu başka bir tabiple tartışma yaşadığı, doktorun hakaret ve tehdide uğradığından bahisle davacıdan şikayetçi olduğu, davacı hakkında kamu görevlisine karşı tehdit ve hakaretten iddianame düzenlendiği, isimli yargıda açılan davanın devam ettiği; bu durumda, aile hekimliği uygulamasının süreklilik arz eden bir uygulama olup, bu sebepten dolayı hasta ve hekim ortasındaki inanç ilgisinin de başka bir kıymeti olduğu hususu da göz önünde bulundurularak tesis edilen dava konusu süreçte hukuka ve mevzuata terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davacı tarafından; hakkında yapılan yargılama sonucunda, … Asliye Ceza Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla, Dr. …’e şiddet uyguladığı savından beraatine karar verildiği, şiddet savının gerçeğe muhalif olduğunun mahkeme kararıyla sabit olduğu; şahitlerin polis merkezinde verdikleri tabirlerde, Dr. …’in şiddet savının doğrulanmadığı; davalı idarece, hekimin şikayetinden 6 gün sonra, kelam konusu şiddet savı şahitlerce doğrulanmadan, isimli ve idari makamlarca belgelendirilmeden, bu tezle ilgili olarak hakkında iddianame düzenlenmeden ve mahkumiyet kararı verilmeden aile tabibinin değiştirildiği; kayıtlı olduğu aile tabibi hakkındaki şikayet müracaatlarının hak arama niteliğinde olduğu, bu durumun hasta-hekim münasebetini zedeleyecek bir tarafının bulunmadığı; aile tabibine karşı şiddet uygulamadığı halde, kaydının gerek kendi aile tabibinden gerekse Aile Sıhhati Merkezinden silinmesinin istenilmesinin olmayan hak ve yetkinin kullanımı niteliğinde olduğu; hekimlere, yalnızca şiddete maruz kalmaları halinde ve acil durumlar hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkı verildiği; bireylere aile tabibini seçme hakkı tanınmasına rağmen tabiplere hasta seçme hakkı verilmediği; Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne nazaran, tabiplerin hastaya bakmayı resmi misyon dışında reddedebilecekleri, aile tabipleri resmi misyonlu olduklarından hastaya bakma vazifesini reddedemeyecekleri; yönetimin haksız fiilleri nedeniyle yaşadığı acı ve hüzün üzerine şeker hastalığının ilerlediği ve kendisine 08/07/2015 tarihinde böbrek yetmezliği teşhisi konulduğu ileri sürülerek Yönetim Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI:

Davalı yönetim tarafından; doktor ile hasta ortasında inanç münasebetinin varlığının gerektiği; davacının, … Nolu Aile Sıhhati Merkezinde misyon yapan aile tabipleri ile başka çalışanları tekraren şikayet ettiği, itimat bağlantısı ve hissinin zedelendiği ve bu durumun tedavide olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin açık olduğu; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 8/2. unsuru uyarınca, aile hekimliği kaydının silinmesi için ilgiliye sorulmasına, imzalı dilekçesinin alınmasına gerek olmamasına karşın, davacının yetkililerce arandığı, kendi isteği doğrultusunda kaydının aktarıldığı, buna ait tutanak tutulduğu; hastanın kendi aile doktoru dışındaki bir aile sıhhati elemanına şiddet uygulaması halinde de aile doktorunun değiştirilebileceği; … Asliye Ceza Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının temyiz edildiği ve şimdi sonuçlanmadığı; şiddet olayının, yalnızca Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan tehdit ve yaralama cürmü ile sonlandırılmasının mümkün olmadığı, daha geniş bir kavram olduğu; karşıdaki kişi üzerinde hakimiyet kurulması, özgürlüğüne ve iradesine ziyan verici yahut bunları süreksiz yahut kalıcı olarak ortadan kaldıracak nitelikte de olabileceği; davacının diğer bir Aile Sıhhati Merkezindeki aile tabibinden hizmet almasının hem kendisi hem de şikayetçi olduğu çalışanlar açısından gerekli ve bu istikametiyle davacı lehine bir uygulama olduğu; dava konusu sürecin tüm ögeleri bakımından hukuka uygun olduğu savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

KANISI : Temyiz isteminin reddi ile Yönetim Mahkemesi kararının münasebetinin değiştirilmesi suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Heyetinin 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıyeten bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen evrakta, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET :

MADDİ OLAY :

… ili, … ilçesi … Nolu Aile Sağlı Merkezinde aile tabibi olarak vazife yapan Dr. …’ın sisteminde kayıtlı olan davacının, 28/01/2015 tarihinde muayene olmak için aile sıhhati merkezine gittiği, aile doktorunun süt müsaadesi kullanması nedeniyle yerinde olmadığı, o esnada aile sıhhati merkezinde bulunan Dr. …’e muayene olmak istediği, tabibin bu isteği geri çevirmesi üzerine aile sıhhati merkezinden ayrıldığı, tekrardan aile sıhhati merkezine dönerek aile doktorunun kapısında yazılı olanları fotoğraflarken kendisine müdahale edildiği, ardından Dr. … ile tartıştığı ve orada bulunan diğer bir hasta ile ortasında arbede yaşandığı; hekim tarafından beyaz kod başvurusu yapıldığı ve birebir gün polis merkezinde verdiği tabirinde de davacıdan şikayetçi olduğu, davacının kayıtlı olduğu aile tabibinin olaylardan haberdar olması üzerine, davacının aile hekimliği kaydının hem kendisinden hem de aile sıhhati merkezinden silinmesini istediği, davacının mevcut kaydının silinerek öteki bir aile sıhhati merkezinde vazifeli aile doktoruna kaydının aktarılması üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

I – Anayasa’nın “Sağlık hizmetleri ve etrafın korunması” başlıklı 56. unsurunun 1. fıkrasında; “Herkes, sağlıklı ve istikrarlı bir etrafta yaşama hakkına sahiptir.”;

3. fıkrasında; “Devlet, herkesin hayatını, vücut ve ruh sıhhati içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve unsur gücünde tasarruf ve randımanı artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek maksadıyla sıhhat kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.” kararına yer verilmiştir.

II – 09/12/2004 günlü, 25665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun dava konusu süreç tarihi prestijiyle yürürlükte olan haliyle;

“Amaç ve kapsam” başlıklı 1. unsurunda; “Bu Kanunun maksadı; Sıhhat Bakanlığının belirleyeceği vilayetlerde, birinci basamak sıhhat hizmetlerinin geliştirilmesi, birey muhtaçlıkları doğrultusunda kollayıcı sıhhat hizmetlerine tartı verilmesi, ferdî sıhhat kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması emeliyle aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek yahut çalıştırılacak sıhhat çalışanının statüsü ve mali hakları ile hizmetin asıllarını düzenlemektir.”

“Tanımlar” başlıklı 2. unsurunda; “Aile doktoru; bireye yönelik kollayıcı sıhhat hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sıhhat hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her bireye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir yerde vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sıhhat hizmeti veren ve tam gün temeline nazaran çalışan aile hekimliği uzmanı yahut Sıhhat Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip yahut tabiptir.

Aile sıhhati elemanı; aile doktoru ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sıhhat memuru üzere sıhhat elemanıdır.”

III – 25/01/2013 günlü, 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin dava konusu süreç tarihi prestijiyle yürürlükte olan haliyle;

“Amaç ve kapsam” başlıklı 1. hususunda; “Bu Yönetmeliğin emeli;

a) Birinci basamak sıhhat hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sıhhat hizmetinin kalitesini artırmak için misyon yapan aile tabibi ve aile sıhhati elemanlarının çalışma yol ve temellerini,

b) Çalışılan yer, kurum ve statülerine nazaran öncelik sıralamasını,

c) Aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ait puanlama sistemini ve sayılarını,

ç) Aile sıhhati merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik kuralları,

d) Eğitim aile sıhhati merkezinde yahut ünitesinde misyon yapan asistan/araştırma vazifelisi, eğitici ve aile sıhhati elemanlarının çalışma yordam ve temellerini,

e) Eğitim aile sıhhati merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik koşulları,

f) Meslek unsurlarını, iş tariflerini, performans ve hizmet kalite standartlarını,

g) Hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve öbür kullanılacak evrakların formunu ve içeriğini,

ğ) Öbür kurum ve kuruluşlarla işbirliğini,

h) Kayıtların tutulmasını,

ı) Çalışma ve kontrole ait sair metot ve asılları, belirlemektir.

“Tanımlar” başlıklı 3. unsurunda; “Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile tabibi: Şahsa yönelik gözetici sıhhat hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sıhhat hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her şahsa kapsamlı ve devamlı olarak makul bir yerde vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sıhhat hizmeti veren ve tam gün temeline nazaran çalışan aile hekimliği uzmanı yahut Kurumun öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip yahut tabipleri,

ç) Aile sıhhati merkezi: Bir yahut birden fazla aile doktoru ile aile sıhhati elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sıhhat kuruluşunu,

f) Birinci basamak sıhhat hizmetleri: Sıhhatin teşviki, esirgeyici sıhhat hizmetleri ile birinci kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir ortada verildiği, bireylerin hizmete basitçe ulaşabildikleri, faal ve yaygın sıhhat hizmeti sunumunu,

söz eder.”

“Aile doktorunun misyon, yetki ve sorumlulukları” başlıklı 4. unsurunda; “(1)Aile doktoru, aile sıhhati merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı takımı denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça ve Kurumca yürütülen özel sıhhat programlarının gerektirdiği şahsa yönelik sıhhat hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

(2) Aile doktoru, kendisine kayıtlı şahısları bir bütün olarak ele alıp bireye yönelik esirgeyici, tedavi ve rehabilite edici sıhhat hizmetlerini bir takım anlayışı içinde sunar.

(3) Aile tabibinin Kurumca belirlenen metot ve temeller çerçevesinde misyon, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Çalıştığı bölgenin sıhhat hizmetinin planlamasında bölgesindeki toplum sıhhati merkezi ile işbirliği yapmak.

b) Hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve etraf sıhhatini ilgilendiren durumları bölgesinde bulunduğu toplum sıhhati merkezine bildirmek.

c) Kendisine kayıtlı bireylerin birinci değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde mesken ziyaretinde bulunmak yahut bireyler ile bağlantıya geçmek.

ç) Şahsa yönelik kollayıcı sıhhat hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

d) Sıhhatle ilgili olarak kayıtlı bireylere rehberlik yapmak, sıhhati geliştirici ve kollayıcı hizmetler ile ana çocuk sıhhati ve üreme sıhhati hizmetlerini vermek.

e) Periyodik sıhhat muayenesi yapmak.

f) Kayıtlı şahısların yaş, cinsiyet ve hastalık kümelerine yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, hamile, lohusa, yenidoğan, bebek, çocuk sıhhati, adölesan (ergen), erişkin, yaşlı sıhhati ve benzeri) yapmak.

g) Meskende takibi zarurî olan engelli, yaşlı, yatalak ve gibisi durumdaki kendisine kayıtlı şahıslara meskende yahut gezici/yerinde sıhhat hizmetlerinin yürütülmesi sırasında şahsa yönelik gözetici sıhhat hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek.

ğ) Aile sıhhati merkezi kaidelerinde teşhis yahut tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve yatış bilgilerini pahalandırmak, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile konutta sıhhat hizmetlerinin uyumunu sağlamak.

h) Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek.

ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sıhhat kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak.

i) Kendisine kayıtlı şahısları yılda en az bir kere kıymetlendirerek sıhhat kayıtlarını güncellemek.

j) Gerektiğinde hastayı müşahede altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak.

k) Entegre sıhhat hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı müşahede emelli yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak.

l) İlgili mevzuatta birinci basamak sıhhat kuruluşları ve resmi tabiplerce şahsa yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sıhhat raporu, sevk evrakı, reçete ve sair dokümanları düzenlemek.

m) Kurumca belirlenen mevzularda hizmet içi eğitimlere katılmak.

n) Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen öbür vazifeleri yapmak.

TÜREL KIYMETLENDİRME:

En temel insan haklarından olan hayat hakkının bir tezahürü olan sıhhat hakkı Anayasamız ile teminat altına alınmış olup; Devlet, herkesin hayatını, vücut ve ruh sıhhati içerisinde sürdürmesini sağlamakla görevlendirilmiştir.

İnsanların hayatını, vücut ve ruh sıhhati içerisinde sürdürmesini sağlamak emeliyle yürütülen sıhhat hizmetlerinde, sıhhat hizmetini sunan sıhhat çalışanları ile hizmetten yararlanan bireyler ortasında, karşılıklı itimada dayalı olarak kurulan yakın bir temasın varlığı açıktır.

Birinci basamak sıhhat hizmetlerinin geliştirilmesi, birey gereksinimleri doğrultusunda esirgeyici sıhhat hizmetlerine yük verilmesi, ferdî sıhhat kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması maksadıyla aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesini teminen görevlendirilecek yahut çalıştırılacak sıhhat çalışanının statüsü ve mali hakları ile hizmetin asıllarını düzenlemek gayesiyle çıkarılan Aile Hekimliği Kanunu ile aile doktorları, şahıslara yönelik gözetici sıhhat hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sıhhat hizmetlerini; yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her şahsa kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir yerde vermekle yükümlü kılınmıştır.

Birinci basamak sıhhat hizmetleri ise; sıhhatin teşviki, hami sıhhat hizmetleri ile birinci kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir ortada verildiği, bireylerin hizmete basitçe ulaşabildikleri, faal ve yaygın sıhhat hizmeti sunumu olarak tanımlanmıştır.

Bireylerin rastgele bir hastalık halinde kolay kolay ulaşabildikleri ve birinci teşhis ve tedavilerinin yapıldığı aile sıhhati merkezlerinde misyonlu olan kayıtlı oldukları aile doktorlarıyla ortalarında ağır ve yakın bir temasın bulunduğu, bu temasın karşılıklı itimat bağına dayandığı ve her iki tarafın da sıhhat hizmetinin en verimli halde sunulması ismine bu itimat bağını zedeleyecek tavır ve davranışlarından kaçınması gerektiği tartışmasızdır.

Gerek hami gerekse birinci basamak sıhhat hizmetlerinin sunumu esnasında; aile doktorlarınca, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapılmaksızın her şahsa kapsamlı ve devamlı olarak hizmetin sunulması gerektiği açık olup, hizmetten yararlananların da aile tabiplerinin vazifelerini en düzgün formda yapmasını sağlayacak halde hareket etmeleri gerekmektedir.

Dava evrakı incelendiğinde; davacı tarafından, aile sıhhati merkezi çalışanları hakkında çok sayıda şikayet müracaatında bulunulduğu; öte yandan; 28/01/2015 tarihinde aile sıhhati merkezinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yapılan yargılama sonucunda; … Asliye Ceza Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının, Dr….’e yönelik kamu görevlisine hakaret ve tehdit kabahatlerinden beraatine, orada bulunan diğer bir hasta ile ortalarında yaşanan olaya ait ise, her iki tarafın taammüden yaralama kabahatinden mahkumiyetlerine karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, kayıtlı olduğu aile sıhhati merkezinde çalışan işçiyle kimi problemler yaşayan ve bu şahıslar hakkında birçok şikayet başvurusu yapan davacının, aile sıhhati merkezinde yaşanan olayların şikayete husus olması ve ardından yargıya taşınması ve kaydının silinmesinin istenilmesi ile kayıtlı olduğu aile doktoruyla de itimat ilgisinin sarsıldığı dikkate alındığında; tekrar birebir meselelerin yaşanmasının önlenmesi ve sıhhat hizmetinin en âlâ biçimde sunulabilmesi ismine mevcut aile hekimindeki kaydının silinerek, sıhhat hizmetinden yararlanmasının da zorlaştırılmayacak halde tıpkı ilçe sonlarında bulunan diğer bir aile sıhhati merkezinde misyon yapan aile doktoruna kaydının yapılmasına ait süreçte kamu faydası ve hizmetin gerekleri istikametinden hukuka karşıtlık, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise sonucu prestijiyle türel isabetsizlik görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE;

2. … Yönetim Mahkemesince verilen ve karar fıkrası prestijiyle hukuka uygun bulunan … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ÜSTTE BELİRTİLEN MÜNASEBETLE ONANMASINA;

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına;

4. Belgenin Mahkemesine gönderilmesine;

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

You may also like