2021’e ilişkin yatırım ve finansman programının uygulanmasında tarz ve temellere ait bildiri yayımlandı

BİLDİRİ Hazine ve Maliye Bakanlığından: 2021 YILINA İLİŞKİN GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA AİT ADAP VE ASILLARIN …

By

BİLDİRİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

2021 YILINA İLİŞKİN GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ

UYGULANMASINA AİT ADAP VE ASILLARIN

BELİRLENMESİNE DAİR BİLDİRİM

BİRİNCİ KISIM

Emel, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Hedef ve kapsam

HUSUS 1 – (1) Bu Bildirimin gayesi, 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararda belirtilen kararların uygulanması maksadıyla izlenecek tarz ve temeller ile istenecek bilgi ve dokümanların mahiyetini belirlemektir.

(2) Bu Bildiri, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı iştirakleri ve EK-1’de yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ilişkin olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ilişkin olan yahut Anayasanın 165 inci hususu kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı dışında kalan başka işletmeler, bu Bildirinin yalnızca 18 inci, 19 uncu ve 20 nci hususlarına tabi olup 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Bildirimde yer alan konular çerçevesinde hareket ederler.

Destek

HUSUS 2 – (1) Bu Bildirim, 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 30 uncu unsuruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 3 – (1) Bu Bildirimde geçen;

a) Bağlı paydaşlık: 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 58 inci hususunun üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu iktisadi teşebbüsüne ilişkin olan işletme yahut işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarını,

ç) Kamu işletmesi: 1 inci husus kapsamına giren işletmeleri,

d) Kamu teşebbüsü yahut teşebbüs: (a), (c) ve (f) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

e) Karar: 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararı,

f) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ilişkin olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,

g) ÖİB: Özelleştirme Yönetimi Başkanlığını,

ğ) KİVİ sistemi: Kamu işletmeleri bilgi izleme sistemini,

h) Program: 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler ile Bakanlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2021 yılı mali amaçlarını,

tabir eder.

İKİNCİ KISIM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

HUSUS 4 – (1) Kararın 4 üncü hususu uyarınca, 2020 yılında ayrılan işçi sayısı belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, vefat ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, takıma alınan süreksiz çalışanlar, iş akdi askıya alınan süreksiz emekçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan işçi, 4046 sayılı Kanunun 22 nci unsuru çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen işçi ve 15/10/2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2020 yılı içerisinde ayrılan işçi hesaplamada dikkate alınmaz.

(2) 2020 yılında Bakanlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı iştiraklerinin Kararın 4 üncü hususunun birinci fıkrası kapsamındaki işçi atama süreçleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo 500: İşçi Talep Formunu doldurarak taleplerini münasebetleriyle Bakanlığa iletir ve gerekli müsaadesi aldıktan sonra süreçlerini tekemmül ettirir. İşçi Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu fıkra kapsamındaki atama müsaadeleri, Bakanlıktan yılda en çok iki sefer talep edilebilir.

(3) Kararın 4 üncü hususunun üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde emekli işçi istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu unsuru doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli işçi atamalarından 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan takım, konum ve vazifelere yapılan atamalar Kararın 4 üncü unsurunun birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

(4) İstihdama ait Kararda belirtilen mevzularda, teşebbüs idare şurasına gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı kâfi sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya sadece teşebbüs idare konseyi yetkilidir ve bu hususta yetki zamanı yapılamaz. Teşebbüs idare heyeti bu mevzu ile ilgili gereken önlemleri almakla yükümlüdür. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İşçi Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Birtakım Unsurlarının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Kararında Kararnamede belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu bahiste Kararı kısıtlayıcı hiçbir süreç tesis edemez.

(5) Kararın 7 nci hususunun üçüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan işçi alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan kursun yüzde kaç garantili olacağı üzere bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Bakanlığa iletir.

Ek atamalar

HUSUS 5 – (1) Kararın 5 inci hususunun birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ek işçi atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: İşçi Talep Formunu doldurarak ek işçi atamalarının münasebetlerini ilgisine nazaran Bakanlığa yahut ÖİB’ye bildirir. İşçi Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Bakanlığa yahut ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki sefer gönderilebilir.

(2) Kararın 5 inci hususunun ikinci fıkrası kapsamında yapılacak talepler Bakanlığa yahut ilgisine nazaran ÖİB’ye iletilir. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci hususu çerçevesinde oluşan işçi gereksinimine yönelik talepler için gönderilecek yazıda gereksinime yönelik olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve işçi gereksinimi Kararın 4 üncü hususu ve 5 inci hususunun birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme ünitelerine ait işçi talepleri için gönderilecek yazı ise taban olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Bakanlık tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis yahut işletme ünitesi hakkında bilgiler.

b) Tesis yahut işletme ünitesinin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih.

c) İlgili yatırımın detaylı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen işçi sayısı ve unvanı ile bu işçiden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak çalışanın dağılımı.

ç) Bu kapsamda daha evvel hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ait bilgi.

Mecburî istihdam

UNSUR 6 – (1) Teşebbüsler, Kararın 6 ncı unsuru kapsamında yapılan atamalar hakkında münasebeti ile birlikte Bakanlığa yahut ilgisine nazaran ÖİB’ye bilgi verir.

İmtihanlar

HUSUS 7 – (1) 1/1/2021 tarihinden sonra kontratlı işçi durumlarına atanan işçi, atanmasını takiben 3 yıl geçmedikçe hala vazife yaptıkları kuruluşlara ve öteki kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.

a) Kurumsal alım prosedürü ile teşebbüslerde kontratlı işçi konumlarına atananlar,

b) Mesleğe özel müsabaka imtihanı ile yardımcı olarak girilen takımlar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük üzere kadrolar) ile bulunulan konumdan farklı ve tahsil durumu prestijiyle ihraz ettikleri unvanlı takım ve durumlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı konuma atanmış çalışanın mühendis unvanlı bir takım yahut duruma atanması),

bu sınırlamanın dışındadır.

(2) Kararın 7 nci unsurunun ikinci fıkrası kapsamında yapılacak atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan, lakin imtihan ve/veya atama süreçlerine yönelik olarak gerekli süreçlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan işçi atama müsaadeleri, 2022 yılında ek bir müsaadeye gereksinim bulunmaksızın kullanılabilecektir.

Süreksiz emekçiler

HUSUS 8 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2021 tarihinden itibaren 2021 yılında çalıştıracakları süreksiz personellerin toplam adam/ay mühletini, Kararın 22 nci unsuru çerçevesinde Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak formda, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına vize ettirir.

(2) Tarzına uygun vize edilen cetvellerin bir örneği Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca ilgili teşebbüse, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine nazaran ÖİB’ye gönderilir. Bu vize süreci yapılmaksızın ilgili işçiye ödeme yapılamaz. Üçüncü fıkra kapsamında Bakanlıkça verilen ek müsaadelerde ve Bakanlıkça süreksiz emekçilerin çalışma müddetlerinin uzatılması durumunda da tıpkı yol uygulanır.

(3) Kararın 9 uncu hususunun beşinci fıkrası çerçevesinde ek süreksiz emekçi çalıştırılmasına muhtaçlık duyulması durumunda teşebbüsler EK-3’te yer alan Tablo 510: Ek Süreksiz Emekçi Talep Formunu doldurarak ilgisine nazaran Bakanlığa yahut ÖİB’ye başvurur. Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa yahut ÖİB’ye yıl içerisinde en fazla iki kez gönderilir.

(4) Teşebbüslerin 1/1/2022 tarihinden itibaren 2022 yılında çalıştıracakları süreksiz personellerin toplam adam/ay müddetine ait tavanın Bakanlıkça belirlenebilmesi maksadıyla EK-4’te yer alan Tablo 501: Süreksiz Personel Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Fazla çalışma

HUSUS 9 – (1) Kararın 10 uncu hususu çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma müddetini işin gereğini dikkate alarak statüler ortasında dağıtma yetkisi idare konseyine aittir.

(2) Kararın 10 uncu unsurunun ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü içinde münasebetleri ile birlikte Bakanlığa ve ilgisine nazaran ÖİB’ye bildirilir.

(3) Kararın 10 uncu hususunun üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma müsaadesinin Bakanlık yahut ÖİB tarafından tekrar belirlenmesi için teşebbüsler EK-5’te yer alan Tablo 502: Ek Fazla Çalışma Talep Formu ile detaylı tahlil ve münasebetleriyle Bakanlığa yahut ÖİB’ye başvurur.

(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma müsaadesi, tavana ait olup teşebbüsler fazla çalışma müsaadelerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili öteki mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ait kararlara uygun hareket etmekle yükümlüdür.

(5) Teşebbüslerin 2022 yılında kullanılabilecek fazla çalışma tavanının belirlenebilmesi gayesiyle EK-6’da yer alan Tablo 512: Fazla Çalışma Talep Formu teşebbüsler tarafından doldurularak KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa iletilir.

Durum iptali

UNSUR 10 – (1) Kararın 11 inci unsuru kapsamındaki bildirimler, 31/8/2021 tarihine kadar yapılır.

İhale yoluyla hizmet alımı

HUSUS 11 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı süreçlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sıkıntılar 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Bildirimine nazaran ilgili olunan bakanlıklar aracılığıyla Kamu İhale Kurumuna iletilir. Bunun dışındaki konularda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan yararın artırılması hedefiyle çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilir. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2021-2023 devrini kapsayacak halde hazırlanması gerekir. Program maksatları ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2021 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin meblağı, Kararın 22 nci unsurunun birinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça bildirilecek olan meblağı aşamaz. 2022 yılı ve sonrasına ait hizmet alımı tavanları, 2021 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için %10’ar artırılması yoluyla hesaplanır. Bu formda hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını Kararın 14 üncü hususunda sayılan münasebetlerin oluşması durumunda teşebbüs idare konseyi %10 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki halde yapılır:

a) 2021 yılı hizmet alımı tavanı Bakanlıkça bildirilecek meblağdır.

b) 2022 yılı hizmet alımı tavanı = 2021 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10

c) 2023 yılı hizmet alımı tavanı = 2022 yılı hizmet alımı tavanı x 1, 10

ç) İdare heyeti yetkisi dahil 2021 yılı hizmet alımı tavanı = Bakanlıkça bildirilen tavan x 1,10

d) İdare konseyi yetkisi dahil 2022 yılı hizmet alımı tavanı = 2021 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10 x 1,10

e) İdare şurası yetkisi dahil 2023 yılı hizmet alımı tavanı = 2022 yılı hizmet alımı tavanı x 1,10 x 1,10

(3) Kararın 13 üncü unsurunun üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle 2023 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda 2023 yılı sonrası için hizmet alım tavanı, evvelki yılın hizmet alım tavanının %10 artırılması suretiyle hesaplanır.

(4) Kararın 13 ve 14 üncü hususları uyarınca, hizmet alımlarına ait olarak verilen müsaadeler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci hususu çerçevesinde, tekrar uygun görüşe sunulmaksızın Bakanlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Lakin bu çerçevede gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ait işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve ilgili öteki mevzuata uygun bir formda gerçekleştirilmesinden teşebbüs idare heyeti sorumludur.

(5) 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa Nazaran İhale Edilen İşçi Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen Personellerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde yüklenici firma tarafından istihdam edilen personellerin kıdem tazminatlarına yönelik teşebbüslerce ayrılan karşılık ile yapılan ödeme fiyatları Bakanlıkça bildirilen ihale yoluyla hizmet alım tavanı kapsamında kıymetlendirilmez.

Ek hizmet alımları

UNSUR 12 – (1) Kararın 14 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında teşebbüs idare kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %10’a kadar artırılması halinde, bahse ait idare heyeti kararının bir örneği, ilgili bilgi ve evraklarla birlikte on iş günü içinde Bakanlığa ve ilgisine nazaran ÖİB’ye gönderilir.

(2) Kararın 14 üncü unsurunun birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı taleplerine ait müracaatlarda, EK-7’de yer alan Tablo 503: Ek İhale Yoluyla Hizmet Alımı Talep Formu ile taban olarak aşağıdaki bilgi ve dokümanlara yer verilir:

a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis yahut işletme ünitesi hakkında genel bilgiler, ilgili yatırımın detaylı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen işçi sayısı ve unvanı ile bu işçiden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak işçinin dağılımı.

b) Tesis yahut işletme ünitesi dönem alınması yahut yeni hizmet ünitelerinin devreye girmesi durumunda yapılan taleplerde kelam konusu ünitelerin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı tarih.

c) Mal yahut hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi yahut başka nedenlerle yapılan ek hizmet alımlarında, hizmet alımının münasebeti ile birlikte alakalı tablolar (geçmiş yıllar dataları ile birlikte).

ç) Bu kapsamda daha evvel hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ait bilgi.

d) Hizmet alımının niteliği ve münasebeti.

e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve kontrat müddetince oluşacak toplam maliyeti.

f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve kontratın geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.

g) İhale kapsamında yıllar prestijiyle çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama fiyatları.

(3) Bu kapsamda yapılacak talepler Bakanlığa yahut ilgisine nazaran ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki kez gönderilebilir.

Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi

UNSUR 13 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ait olarak, bir sonraki yıl hizmet alım tavanının belirlenebilmesi maksadıyla; EK-8’de yer alan Tablo 509: Hizmet Alımları Bilgi Formunu KİVİ sisteminde belirlenen tarihe kadar Bakanlığa gönderir.

Teşebbüsler ortası dönemler

UNSUR 14 – (1) Tesis yahut ünitelerin teşebbüsler ortasında evresi durumlarında toplam hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma müsaadesinin teşebbüsler ortasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine nazaran Bakanlığa yahut ÖİB’ye iletilir. Mutabakata varılamaması halinde dağılım ilgisine nazaran Bakanlıkça yahut ÖİB’ce belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Mali Kararlar

İşletme bütçesi

UNSUR 15 – (1) Kararın 16 ncı hususu kapsamında kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilen Programda yer alan mali amaç ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali gaye ve tavanları oluşturan her bir kaleme ayrıntılı olarak yer verilmesi zaruridir.

Ticari banka kredileri

UNSUR 16 – (1) Teşebbüsler, finansman gereksiniminin oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve masraf azaltıcı tedbirlere başvurur, aktif işletme sermayesi ve sabit sermaye idaresi için gerekli önlemleri alır. Bu önlemlerin kâfi olmaması durumunda ve mecburî hallerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak formda bankalardan ticari kredi kullanımı dahil öteki finansman formüllerine başvurabilir.

(2) Ticari banka kredisi kullanımına ait tüm sorumluluk teşebbüs idare şurasına aittir.

(3) Bu husus kapsamında süreç yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan bankanın ismi, kullanılan kredinin fiyatı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme kaideleri ve toplam banka kredisi fiyatına ait bilgiler ile EK-9’da yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı Bilgi Formu teşebbüslerce ilgisine nazaran Bakanlığa yahut ÖİB’ye iletilir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

UNSUR 17 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 36 ncı ve 37 nci unsurlarında yer alan kararlar çerçevesinde Hazineye aktarılması gereken temettü meblağlarını, EK-10’da yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak, 2020 yılı bilançosunun katılaşmasını müteakip iki hafta içerisinde Bakanlığa bildirir.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2020 yılı kar beklentisi/gerçekleşmesi ve evvelki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen meblağda, bütçe maksatları dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yapar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan dağıtılabilir kar fiyatını Bakanlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye hesaplarında yer alan geçmiş yıl karları hesabında fiyat.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

HUSUS 18 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata nazaran hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan başka tabloları KİVİ sisteminde belirtilen takvime uygun olarak Bakanlığa gönderir.

(2) Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı isimlerini ve şifrelerini kullanarak https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları doldurur ve kelam konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 prestijiyle ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olur. Duyurular, konusuna nazaran ilgili ünitelere iletilir.

(3) Gönderilen tablolarda yer alan başka kaleminin yüksek olması yahut evvelki devir bilgilerine nazaran kıymetli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni ayrıntılı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu işletmesi tarafından tablo yahut bilgi Bakanlığa iletilmemiş sayılır.

(4) Teşebbüsler fazla çalışma, süreksiz emekçi ve hizmet alımı taleplerini ayrıyeten resmi yazı ile ayrıntılı münasebetlerini belirterek Bakanlığa sunar. Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, kelam konusu internet adresi üzerinden doldurdukları başka tablolar için ek bir resmi yazı göndermez.

(5) Kamu işletmelerinin internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az daire lideri düzeyinde uygun görülmesi gerekir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmi evrak muamelesi görür ve dönemsel olarak Bakanlıkça tabloların kamu işletmesi kayıtları ile dengeli olup olmadığı denetlenebilir.

(6) Tüm kamu işletmeleri direkt mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan yahut atıl durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-11’de yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2021 tarihine kadar Bakanlık ve ilgisine nazaran ÖİB’ye gönderir.

(7) Teşebbüsler tarafından hazırlanan ve/veya teşebbüslerle ilgili olan Cumhurbaşkanlığına gönderilecek mevzuat taslaklarının, gönderimden en az bir hafta evvel münasebetleri ve düzenleyici tesir tahlili ile birlikte Bakanlığa bildirilmesi mecburidir.

Kapasite geliştirme

HUSUS 19 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda gerçeğe ve muhtaçlığa uygun, nizamlı mali ve mali olmayan her türlü tabloları üretebilmek ve kelam konusu tabloları, KİVİ sisteminde belirlenen takvime uygun olarak Bakanlığa iletebilmek için muhasebe idaresi ve bilgi sistemini geliştirir. Kamu işletmeleri ayrıyeten mali ve mali olmayan başka konsolide bilgilerini sağlam bir formda aylık bazda üretecek bir idare bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği bilgi süreç altyapısını kurmak zorundadır.

(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe idare sistemlerinin gerektirdiği bilgi süreç altyapılarının uygunlaştırılması ve bu kapsamda geliştirilen kurumsal kaynak planlama projeleri tasarruf önlemleri dışında tutulur.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Kurumsal dataların yayımlanması

HUSUS 20 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2020 yılı faaliyet raporlarını 31/5/2021 tarihine kadar kendi internet sitelerinde yayımlar. Şayet bu tarihe kadar Sayıştay kontrolü tamamlanmamışsa yayımlanan raporda bu konu belirtilir. Kelam konusu faaliyet raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Taban İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kararlarına uygun olarak hazırlanır.

(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları dalları takip ederek dal içindeki yerlerini daha düzgün tahlil edebilmek ve aktif sektörel siyasetler geliştirebilmek yahut geliştirilmesine yardımcı olabilmek maksadıyla, 2020 Yılı Kesim Raporunu hazırlar. Bu raporların 31/5/2021 tarihine kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine nazaran ÖİB’ye gönderilir. Kelam konusu dal raporları minimum aşağıdaki bahisleri içerir:

a) Dünyada dalın görünümü.

b) Türkiye’de dalın görünümü.

c) Teşebbüsün dal içindeki yeri.

ç) Teşebbüsün yerli ve memleketler arası rakipleriyle yahut benzeri faaliyet gösteren kuruluşlarla karşılaştırılması.

Bağlı iştirakler, iştirakler ve yatırımlar

HUSUS 21 – (1) Yurt dışı bağlı paydaşlığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı ortasındaki farkları belirten bir notla birlikte ya da Milletlerarası Finansal Raporlama Standartlarına göre) yahut Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin;

a) Bilançolarını,

b) Gelir tablolarını,

c) Nakit akış tablolarını,

ç) Özsermaye değişim tablolarını,

d) Kar dağıtım tablolarını,

31/5/2021 tarihine kadar Bakanlığa iletir.

(2) Teşebbüsler yurt dışı ve yurt içi bağlı iştiraklerine yahut iştiraklerine sermaye mahiyetinde ödeme yaptıklarında ve/veya borç verme durumunda beş iş günü içerisinde Bakanlığa ve ilgisine nazaran ÖİB’ye bilgi verir.

Yürürlük

HUSUS 22 – (1) Bu Bildirimin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 11 inci, 22 nci ve 23 üncü hususları yayımı tarihinde, öteki unsurları ise 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 23 – (1) Bu Bildiri kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

You may also like