2021 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi belli oldu

26 Aralık 2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. BİLDİRİM Adalet Bakanlığından: 2021 YILI UZMANLIK TABAN FİYAT TARİFESİ …

By

26 Aralık 2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

BİLDİRİM

Adalet Bakanlığından:

2021 YILI UZMANLIK TABAN FİYAT TARİFESİ

Gaye

HUSUS 1 – (1) Bu Tarifenin gayesi, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Uzmanlık Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzmanlık Yönetmeliği mucibince eksperlere ödenecek fiyat ve sarfiyatların ölçüsü ile bunların ödenmesine ait adap ve asılları belirlemektir.

Kapsam

UNSUR 2 – (1) İsimli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü uzmanlık faaliyetine ait uzman fiyatları bu Tarife temel alınarak belirlenir.

Destek

HUSUS 3 – (1) Bu Tarife, Uzmanlık Kanununun 6 ncı unsurunun ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Uzmanlık Yönetmeliğinin 57 nci hususunun ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Eksper fiyatı

HUSUS 4 – (1) Uzman fiyatı, uzmana sarf etmiş olduğu emek ve vakit karşılığında ödenen fiyattır.

Sarfiyatlar

UNSUR 5 – (1) Uzmanın, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve başka mutad sarfiyatları evrakı karşılığında ayrıyeten ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen evraklar evrakında saklanır.

Eksper fiyatları

UNSUR 6 – (1) Bu Tarifeye nazaran verilecek eksper fiyatları aşağıda gösterilmiştir:

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için

240,00 TL

b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

240,00 TL

c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

240,00 TL

ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

400,00 TL

d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

320,00 TL

e) Asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için

485,00 TL

f) Yönetim ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için

400,00 TL

g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için

240,00 TL

ğ) Sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için

240,00 TL

h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

400,00 TL

ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için

485,00 TL

i) Bölge adliye ve bölge yönetim mahkemelerinde görülen dava ve işler için

510,00 TL

j) Yargıtay ve Danıştay’da birinci derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için

640,00 TL

Tarifede belirtilen fiyatların artırılması

UNSUR 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki konuları dikkate alarak resen yahut talep üzerine bu Tarifede yazılı eksper fiyatlarını artırabilir:

a) Uzmanın vasfı yahut ilgili uzmanlık alanında eksper temininde yaşanan zahmet,

b) Uyuşmazlığın niteliği, belge ve eklerinin kapsamı,

c) Eksperin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken mühlet,

ç) İnceleme için geçirilen mühlet,

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen müddet.

Tarifede belirtilen fiyatların azaltılması

UNSUR 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı eksper fiyatlarını indirebilir.

Seri belgelerde uzman fiyatı

UNSUR 9 – (1) Başka bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri belgelerde işin mahiyetine nazaran bu Tarifede yazılı uzman fiyatlarından görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek ölçüde indirim yapılır.

Ek rapor için uzman fiyatı

HUSUS 10 – (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıyeten bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine nazaran ekspere, merci tarafından takdir edilecek ölçüde ek fiyat ödenebilir.

(2) Uzman raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıyeten bir fiyat ödenmez.

(3) Görevlendirme kararında uzmandan cevaplaması istenilen soruların bir yahut birkaçının uzman tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıyeten bir fiyat ödenmez.

Masraflar için avans ödemesi

UNSUR 11 – (1) Eksperin ulaşım ve konaklama masrafları ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak eksperin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci hususuna nazaran ödenecek meblağdan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Fiyatın ödenmemesi

HUSUS 12 – (1) Uzmanlık Yönetmeliğinin 51 inci unsurunun birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye alışılmamış olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından fiyat yahut masraf ismi altında ödeme yapılmamasına yahut tersliğin niteliğine nazaran takdir edilen fiyat ve masraflarda indirim yapılmasına karar verilebilir.

Fiyatın ödenmesi

UNSUR 13 – (1) Misyonlu işçi tarafından uzman fiyatından vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı ekspere ödenir.

(2) Tarifenin beşinci unsuruna nazaran belirlenen sarfiyatlar rastgele bir kesinti yapılmaksızın farklı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

HUSUS 14 – (1) Uzman fiyatının tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife temel alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

HUSUS 15 – (1) 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı Uzmanlık Minimum Fiyat Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

HUSUS 16 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

You may also like