15 başlıkta, kamu alacaklarının tekrar yapılandırılması

Bahis: 11.11.2020 gün ve 7256 sayılı Kanun ile TBMM kabul edilmiş ve şimdi R.G. yayımlanmamış (torba) Kanun hk. Kimi kamu alacaklarının tekrar …

By

Bahis: 11.11.2020 gün ve 7256 sayılı Kanun ile TBMM kabul edilmiş ve şimdi R.G. yayımlanmamış (torba) Kanun hk.

Kimi kamu alacaklarının tekrar yapılandırılmasını ve 17 başka kanunda ek/değişikleri içerdiği için milyonlarca yurttaşımızı yakından ilgilendiren 7256 sayılı Kanunun kararları, kıymeti nedeniyle analitik olarak özetlenerek aşağıya çıkarılmıştır.

Selam ve hürmetlerimle.

Mahmut ESEN

“Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun“11.11.2020 gün ve 7256 sayı ile TBMM de kabul edilmiştir. Şimdi R.G. yayınlanmamıştır. Cumhuriyet idaresi periyodunda kabul edilmiş 37’nci vergi affıdır.

1-“Torba” niteliğindeki bu Kanunla: 31.08.2020 tarihi prestijiyle kamu yönetimlerine beyan edilmesi gereken yahut kamu yönetimlerince tahsili gereken vergiler, vergi cezaları, bunlara bağlı gecikme faiz/zamları; idari para cezaları; SGK prim alacakları ve cezaları ve öbür kamu alacaklarının yine yapılandırmasına ait düzenlemelere yer verilmiştir.

2- Yapılandırma tarz ve temelleri Kanun’un 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü unsurlarında kapsamlı bir biçimde düzenlenmiştir.

Tekrar yapılandırma sırasında mutlaklaşmış vergi asıllarının ve idari para cezalarının tamamı, vergi cezaların ise %50 ‘si tahsil edilecektir.

Ayrıyeten kamu alacakları için yönetimler tarafından tahakkuk ettirilmiş olan gecikme faizi, gecikme artırımı ve gecikme cezaları alacaklarının tahsilinden ise vazgeçilecektir. Bunları yerine gecikme faizi oranına nazaran daha düşük olan (Yİ- ÜFE) temel alınarak belirlenecek meblağın tahsil edilmesiyle yetinilecektir.

Daha evvelki yapılandırma uygulamalarında olduğu üzere borçlulara iki ayda bir ödenmek üzere 6-18 ortasında değişen taksit imkanı getirilmiştir.

Bu Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 31.12.2020 tarihine kadar ilgili yönetime müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Detaylara ait mevzularda uygulayıcılara yol göstermek üzere bildirimler çıkarılacaktır.

3-Mücbir sebep nedeniyle beyanname verme/ödeme mühleti 2020 yılının Ekim/Kasım/Aralık aylarına ertelenmiş olan borçlara Kanun kararları uygulanmayacaktır.

Belediyelerin alacak/borçlarının yapılandırılması mevzularda kimi özel düzenlemeler getirilmiştir.

Hizmet karşılığı alınması gereken fiyat alacakları; su, atık su ve katı atık bedelleri de özel olarak Kanun kapsamına alınmış, Emlak Vergisi ve işyerlerinden alınan ÇTV ikinci taksitleri ise yapılandırma kapsamı dışında tutulmuştur.

Belediyeler, bağlı yönetimler ile şirketlerinin kamu kurum ve kuruluşlarına olan ve uzlaşma komitelerince karara bağlanmış borçları, 6360 sayılı Kanunla hukuksal kişiliği kaldırılmış mahalli yönetimlerin borçları kapsam dışında bırakılmıştır.

Belediyeler, bağlı yönetimler ve şirketlerinin mülkiyetlerindeki taşınmaz malların satış/irtifak hakkı/kiraya verilmesinden kaynaklanan alacaklarının tahsili için (açılmış davalardan vazgeçilmesi, mahkeme/icra/vekalet fiyatı vb. ) özel düzenleme yapılmıştır.

Belediyelerin kalkınma ajanslarına ile DSİ olan borçları için özel bir ödeme planı getirilmiştir.

4- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda ek/ değişikler yapılmış, bu suretle işsizliği hafifletmek istihdamı artırmak emeliyle patronlara birtakım teşvikler sağlanmış ve kolaylıklar getirilmiştir.

(Bu bağlamda;

İşsizlik sigortasından yararlanmış sigortalıların; 90 gün içinde tekrar işe başlamaları ve minimum bir yıl çalışılmaları halinde işsizlik devrine ilişkin SGK primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bayan, genç ve mesleksel yeterlilik evrakı sahipleri ile ek istihdam edilenlere uygulanmakta olan teşviklerin müddetinin uzatılması için CB yetki verilmiştir.

-Ahilik Sandığı uygulaması iki yıl daha ertelenmiştir.

-Özel bölüm işyerinde çalışanlara sağlanan kısa vadeli çalışma ödeneği ve nakdi fiyat takviyesinden yararlanma mühleti uzatılmıştır.

-01.01.2019-17.04.2020 tarihleri ortasındaki periyotta iş mukavelesi sona erenlerin istihdama katılması ve kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınmasının sağlanması için 01.12.2020 tarihinden başlamak üzere patronlara bazı/yeni teşvikler getirilmiştir.

-2019/Ocak-2020/Nisan devrinde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ek olarak istihdama iştirak teşvik edilmektedir.)

5- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda küçül esnaf muafiyeti, beyannamede indirilecek masraflar, vergi tevkifatı, yabancı ülkelerde ödenmiş vergilerin mahsubu, yarışlara katılan atların jokerlerine yapılan ödemelerden kesintiler ve yurtdışındaki servetlerin yurt içine getirilmeden serbestçe tasarruf edilmesi vb. mevzularında ek/değişikler yapılmıştır.

6- 3095 sayılı KDV Kanununda dahilde sürece suretiyle ihraç, Ulusal Eğitim Bakanlığına alınacak bilgisayar/yazılım hizmetleri, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları mevzularında getirilmiş istisnaların mühletleri uzatılmıştır.

7-3194 sayılı İmar Kanununa ek ve süreksiz husus eklenmiş; elektronik haberleşme istasyonlarının imali konusunda birtakım düzenlemeler getirilmiştir.

(Bu bağlamda;

* Kamu/özel mülkiyete mevzu arsa ve topraklar üzerinde yapılacak elektronik haberleşme istasyonları için gerekli olan onbeş metreden yüksek kule ve direkler ve bunların mecburî altyapı elemanları 1/1000 planlarda rastgele bedel/ücret/harç alınmaksızın gösterilecektir.

* Kule/direkler ve alt yapı ögelerinin imali için ruhsat alınması zorunluğu getirilmiştir. İşletmecilerden (istisnalar dışında) yapı/kullanım harcı meblağında müsaade bedeli alınacaktır.

* Arsa ve topraklar üzerine yapılacak yüksekliği 15 metreden az kule/direkler ve alt yapı ögelerinin üretimine malik ile işletmeci ortasında kira/kullanım mukavelesi varsa müsaade verilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının arsa/arazileri için ödenecek yıllık kullanım fiyatı, Bakanlık (UAB) tarafından yer seçim dokümanı için belirlenmiş bedel baz alınarak tespit edilecektir.

* Yapılar üzerine on metreden az kule ve direklerde işletmeci ile malik ortasında kiralama/kullanım kontratı yapılması şartı ile müsaade verilecektir.

* 20.02.2020 tarihinden evvel kurulmuş kule ve direkler için süreksiz unsur ile müracaat ve ruhsat alınması, yıkım ve para cezalarına ait kararların uygulanmayacağı vb. mevzularda özel düzenlemeler getirilmiştir.)

8- Turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazi tahsis edilmiş turizm işletmecilerinden tahsili gereken alacaklar bir yıl mühlet ile ertelenmiştir.

9-Türkiye İş Kurumu Başkan/ idare şurası üyeleri ve işçisi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Öteki Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kararları uygulanmayacağına ait karar kaldırılmıştır.

10-Covid-19 salgını nedeniyle mahkumların kontrollü özgürlükten yararlanma müddetleri uzatılmıştır.

11– 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

(Bu bağlamda;

-Basın ve gazetecilik mesleğinde fiilen çalışanlara tanınan 90 günlük fiili hizmet artırımı verilmesi konusu AYM iptal kararı üzerine yine düzenlenmiştir. Basın Kartı Yönetmeliği yerine 14 sayılı CBK nazaran basın kartı sahibi olmak şartı getirilmiştir.

– Bağ-Kur sigortalılarının prim borçlarının ödemeleri/yapılandırılması yahut sigortalık durumların durdurulması, sonradan ihyası mevzularında düzenleme yapılmıştır.)

12- Kurumlar Vergisi Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır. Paylarının en az %20 sini halka arz edilen kurumlardan daha düşük oranlı vergi tahakkuk/tahsilatı yapılacaktır.

Dernek/vakıflar ve MEB bağlı döner sermayeli işletmelerin elde ettikleri gelirlerden dolayı iktisadi işletme sayılmayacağına ait mühlet 5 yıl uzatılmıştır.

13-Olağanüstü hal kapsamında kabul edilmiş kanunlarla, haklarında (unvanlarını/meslek isimlerini ve sıfatlarını kullanmama, kimlik kartları/silah ruhsatlarının alınması vb.) ek önlemler alınmış şahıslar için kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat hakkı imkanı getirilmiştir.

14- Vakıflar Gn. Md. kiraya verilmiş taşınmazların kira fiyatlarının ödenmemesi halinde kontratın feshi ve mülki yönetim amir tarafından tahliyesine ait düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihi altı ay uzatılmıştır.

15-Dernek/kooperatiflerin genel şura toplantıları 31.07.2020 tarihinden itibaren altı ay mühlet ile ertelenebilecektir.

You may also like